Visit our global site
Životné prostredie
Zodpovedný prístup k podnikaniu je jadrom filozofie spoločnosti Mars.

 Problematika udržateľnosti je pálčivým problémom dnešného sveta, od klimatických zmien a snáh o úsporu energie až po problémy spojené s chudobou a nedostatkom vody. Spoločnosť Mars si je vedomá rozsahu tohto problému a ako jedna z najväčších potravinárskych firiem na svete je rozhodnutá podieľať sa na jeho riešení. Záväzok udržateľnosti je v spoločnosti Mars veľmi tesne spätý s hlavnou obchodnou stratégiou. Náš postoj k udržateľnosti vychádza z našich Piatich Princípov, ktorými sú: Kvalita, Zodpovednosť, Vzájomnosť, Efektivita a Sloboda.  Chceme zostať otvorení a transparentní a to vrátanie výziev, ktorým čelíme a zdieľať informácie o spoločnom úsilí našich kolegov, spolupracovníkov, ostatných partnerov i priemyslu ako takého. Chceme, aby sa naše snahy pozitívne odrazili na ľuďoch i na našej planéte. Veríme, že to môžeme dosiahnuť predovšetkým v oblastiach, kde sme odborníkmi (t.j. zvlášť vo výrobe v našich továrňach) a ktoré teda môžeme najviac ovplyvniť.