Visit our global site
Kontaktujte nás
Uveďte, prosím, v tomto formulári svoje kontaktné údaje a otázku. Spojíme sa s Vami čo najskôr.
Vaše údaje* Povinné údaje
Meno*
Priezvisko*

E-mail*
Telefónne číslo

Krajina*
Predmet otázky*
Vaša správa*
Prosím, pošlite mi kópiu

Súhlas so spracovaním osobných údajov a a zasielaním reklamnej pošty Odoslaním tohto dotazníka spotrebiteľ výslovne súhlasí so spracovaním všetkých jeho osobných údajov, ktoré vyplnil, spoločnosťou Mars SR, kom. spol., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 342 175, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 133/B, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Spoločnosť“), a to na akékoľvek marketingové, reklamné, resp. propagačné účely Spoločnosti. Osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - môže Spoločnosť za podmienok stanovených zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), použiť na ponuku svojich tovarov a služieb aj bez súhlasu spotrebiteľa. V prípade ak si spotrebiteľ nepraje, aby jeho osobné údaje Spoločnosť použila na účely priameho marketingu, môže Spoločnosť písomne na adrese Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „adresa Spoločnosti“) informovať, že s takýmto spracovaním a použitím svojich osobných údajov nesúhlasí. Osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - môže Spoločnosť odovzdať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, pokiaľ proti takémuto postupu kupujúci nevysloví námietku. Námietku je možné zaslať písomne na adresu Spoločnosti. Na základe tohto udeleného súhlasu spotrebiteľa, môže Spoločnosť spracovávať aj všetky ďalšie spotrebiteľom vyplnené údaje. Spotrebiteľ pre tento prípad výslovne súhlasí, v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby Spoločnosť spracovala a uschovávala jeho osobné údaje a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ zároveň poskytuje Spoločnosti svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom tretích osôb - sprostredkovateľov, a to automaticky i manuálne, s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spotrebiteľ udeľuje Spoločnosti tento súhlas na dobu neurčitú, berie na vedomie že súhlas je udelený dobrovoľne a že má práva garantované zákonom o ochrane osobných údajov, najmä § 20. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese Spoločnosti. Spotrebiteľ udelením tohto súhlasu zároveň súhlasí s prijímaním reklamnej (propagačnej) elektronickej pošty v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode.
For information on how we use data on the Mars.com site please read:Data consent

Mars Praha

Mars Czech s.r.o.
Michelská 1552/58
140 00 Praha 4
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 141999
IČ: 28444914, DIČ: CZ28444914

Tel.: +420 227 024 500
Spotrebiteľské centrum:
844 135 135

Mars Bratislava

Mars SR, kom. spol.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B
IČO: 31 342 175, DIČ: 2020319191

Tel.: +421 2 49 10 27 01
Spotrebiteľské centrum: 0850 111 443