Saudi arabia
Chinese
Traditional Chinese
Brazillian Portuguese
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
EST_puhas
Serbian
Italian
Japanese
Korea
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Slovak
Hungary
Slovenia
Switzerland
Lithuania
Bulgarian
LAT_korr_puhas
Mars, Incorporated ettevõtete hallatavate veebilehtede üldpõhimõtted ja -tingimused

Tere tulemast meie veebilehele! Oleme Mars, Incorporated („Mars”) ettevõtete perekonna liige. Pakume interneti teel informatsiooni- ja kommunikatsiooniteenuseid ning loodame, et need on teie jaoks nii meelelahutuslikud kui informatiivsed. Meie veebilehtede külastajad peavad järgima mõningaid (küber)liikluse reegleid, mistõttu palume kõigil külastajatel käesolevad üldpõhimõtted ja -tingimused („Leping”) hoolikalt läbi lugeda.

Palun lugege käesolev Leping, eriti vastutusest lahtiütlemise ja meie vastutust puudutav osa hoolikalt läbi. Kui kasutate käesolevat veebilehte mis tahes moel, loeme sellest välja, et olete käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega nõustunud.

Me ei kavatse tingimusi tihti muuta, ent meil on selleks õigus. Siiski on kasulik veebilehte külastades tingimused alati üle kontrollida – nii saate kindel olla, et olete lugenud meie uusimaid tingimusi ja nõustute nendega. Kõik meie tingimuste muudatused on etteulatuvad. Üldjuhul ei tee me tingimustes tagasiulatuva mõjuga muudatusi, välja arvatud seadustega ette nähtud olukordades. Kui jätkate veebilehe kasutamist ka pärast muudatuse tegemist, tähendab see meie jaoks, et olete uute või muudetud tingimustega nõustunud.

Intellektuaalne omand

Autoriõigused


Kõigi käesoleval veebilehel kasutatud jooniste, graafika, tekstide, video- ja audioklippide, kaubamärkide, logode ja muu materjali („Sisu”) autoriõigused ning muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Marsile või on Marsil nende kasutamiseks luba.

Ehkki võite veebilehe sisu isiklikuks tarbeks oma arvutisse kopeerida, ei tohi veebilehel avaldatud Sisu kasutada teistes töödes ega ühendada teiste töödega, sh teie isikliku veebilehega. Samuti ei või Sisu kasutada ühelgi muul avalikul või ärilisel eesmärgil. See tähendab, et te ei tohi ühtegi meie veebilehe osa üles panna ega levitada, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks loa andnud. Samuti tähendab see, et Mars jääb taolise Sisu, sh allalaaditava tarkvara ja koodide, kõigi tarkvaraga liidetud või selle abil loodud kujutiste ja kõigi andmete täielikuks omanikuks. Te ei või neid kopeerida, muuta, jäljendada, üles laadida, üle kanda, levitada, tuletamise teel taasluua, tagasi tõlkida ega teisiti mõnele muule kujule teisendada.

Te ei või muuta märkusi autoriõiguse, kaubamärkide ega muude märkide kohta, mis Sisuga kaasneda võivad. Võite postitada veebilehe lingi oma kodulehele, aga palun ärge kasutage oma kodulehel meie Sisu. Ilma meie kirjaliku loata ei või postitada meie veebilehe süvalinke (st postitada linki mõnele muule lehele peale esilehe).

Patendid

MY M&M’S® interneti teel tellimise protsessi patent on taotlemisel.

Kaubamärgid

Välja arvatud siis, kui on märgitud teisiti, on kõik käesoleval veebilehel kasutatud kaubamärgid Marsi või meie äripartnerite omandis.

Saadetud materjalid

Austame teie isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi, eriti seoses Marsi töökohtadele kandideerimiseks saadetud avaldustega – seda juhul, kui vastav veebileht kandideerimisavaldusi vastu võtab. Kui esitate Marsi tööle kandideerides meile mingeid andmeid, annate meile ühtlasi piiramatu õiguse nimetatud andmeid avalduse hindamiseks ja sellele vastamiseks kasutada ja jagada.

Lisaks tööle kandideerimise avaldustele võite meile alati saata lugusid, kommentaare, soovitusi, ideid, graafikat, pilte jms, aga palun pidage meeles, et kui saadate meile käesoleva veebilehe kaudu materjali, annate kõik materjali puudutavad õigused üle Marsile ja sõltuvalt kehtivast seadusest läheb käesoleva veebilehe kaudu saadetud materjal kas Marsi omandisse või tähendab see, olete Marsile andnud ainuõigusliku ja alalise õiguse teie saadetud materjale kasutada.

See tähendab, et kõik käesoleva lehe kaudu üles laaditud või Marsile saadetud lood, kommentaarid, soovitused, ideed, graafika, pildid ja muu teave, mis ei ole seotud töökohale kandideerimisega, loetakse automaatselt Marsi omandiks või on Marsil õigus neid kasutada. Sellised materjalid ei ole konfidentsiaalsed ja me võime neid kasutada oma äranägemist mööda – see hõlmab materjalide taasesitamist, avalikustamist, avaldamist ja levitamist siin või mujal, samal kujul või mis tahes muu juba olemas oleva või tulevikus leiutatava andmekandja abil. Teil ei ole õigust tasu nõuda, kui me kasutame teie saadetud materjali mis tahes eesmärgil. Samuti on teile siduvad kõik suhtlemisaladesse ja muudesse kasutajate materjalidega seotud aladesse üles riputatud reeglid.

Käesoleva veebilehe kaudu ei tohi tegeleda ebaseaduslike, solvavate, kuritarvituslike või kolmandate isikute õigusi rikkuvate tegevustega ega tegevustega, mis takistavad teistel kasutajatel veebilehte kasutada ja nautida. Ilma meie kirjaliku loata ei tohi veebilehe Sisu roboti, „boti“, ämbliku ega muu automaatse seadme ega manuaalse protsessi abil jälgida ega kopeerida. Samuti ei tohi ette võtta tegevusi, mis takistavad veebilehe veatut toimimist. Käesolevaga olete nõus, et vabastate Marsi ja Marsi tütarettevõtted, filiaalid, juhtivtöötajad ja töötajad vastutusest ja kaitsete neid kõigi kolmandate isikute nõuete tõttu tekkinud kahjutasude, kohustuste ja kulude eest (sh mõistlikud advokaaditasud), mis on tekkinud veebilehe teiepoolse kasutamise tagajärjel või selle tõttu või teie poolt postitatud materjalide tagajärjel või nende tõttu, kui postitamine on lubatud. Võime teie juurdepääsu veebilehele igal ajal ja mis tahes põhjusel etteteatamata peatada.

Kinnitustest loobumine

Ehkki käesoleval veebilehel võidakse viidata kolmandate isikute toodetele või teenustele või kuvada linke kolmandate isikute veebilehtedele või andmetele, ei anna me nende kohta mingeid kinnitusi ega garantiisid. Kõik teistele veebilehtedele suunavad lingid on esitatud vaid teie mugavuse huvides. Kolmandate isikute toodete, teenuste ja veebilehtede kohta peate ise otsuseid tegema.

Privaatsuspoliitika

Palun lugege kindlasti läbi meie privaatsuspoliitika ning kõik registreerimisel ja kandideerimisel antavad nõusolekud, et teaksite, milliseid isikuandmeid me sellel veebilehel kogume, kuidas nendega ümber käime ja millistel eesmärkidel neid kasutame. Mõnedel veebilehtedel või mõnede eesmärkide puhul (näiteks Marsi tööle kandideerides) võite isikuandmeid ja muud teavet edastada ainult pärast nõusoleku andmist.

Käesoleva veebilehe kasutamine: vastutuse piiramine ja lahtiütlus

MARS, ÜKSKI MARSI TÜTARETTEVÕTETEST MAAILMAS EGA KEEGI, KES ON AIDANUD KÄESOLEVA VEEBILEHE SISU VÄLJA TÖÖTADA, LUUA, TOOTA VÕI ESITADA, EI VASTUTA KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD KÄESOLEVA LEHE KASUTAMISEGA VÕI LEHE KASUTAMISE VÕIMALUSE PUUDUMISEGA, KA JUHUL, KUI MEID ON SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI KAHJU TEKITATI TAHTLIKULT VÕI RASKE HOOLETUSE TÕTTU JA MUUDEL PUHKUDEL, KUI VASTUTUS ON SEADUSTEGA ETTE NÄHTUD. SEE HÕLMAB MUUHULGAS, KUID MITTE AINULT, JÄRGNEVAT:

·
KAHJUTASU, MILLE EESMÄRGIKS ON TEIE KAHJUDE OTSENE HÜVITAMINE;


·
KAHJUD, MIS EI TEKKINUD OTSESELT TEGEVUSE TÕTTU, VAID MÕNINGATE TEGEVUSE TAGAJÄRGEDE VÕI TULEMUSTE TÕTTU (KAUDSED KAHJUD); JA


·
MITMESUGUSED MUUD KAHJUD JA KULUD, NÄITEKS ETTENÄGEMATUD, ERILISED VÕI RAHALISELT HÜVITATAVAD KAHJUD.


KÄESOLEV VÄLISTUS EI KEHTI VASTUTUSELE SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL EGA VASTUTUSELE SEADUSEST TULENEVATE VÕI LEPINGULISTE KOHUSTUSTE TÄITMATA JÄTMISE EEST.

Teeme veebilehel esitatava teabe õigsuse tagamiseks mõistlikke jõupingutusi, ent me ei saa tagada teabe õigsust ega anda veebilehe või selle Sisu kasutamisel garantiisid Sisu täpsusele, usaldusväärsusele ega muudele aspektidele.

KÄESOLEVA VEEBILEHE FUNKTSIOONID, VEEBILEHE TOIMIMINE JA KOGU KÄESOLEVA VEEBILEHE SISU ON EELNEVAT PIIRAMATA JA SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES ESITATUD „NII, NAGU ON” NING SELLELE EI ANTA SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID MÜÜDAVUSELE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSELE, ÕIGSUSELE EGA SEADUSTE MITTERIKKUMISELE (VÄLJA ARVATUD EELDATAVAD GARANTIID JA TINGIMUSED, MILLE TAGAMINE ON SEADUSTEGA ETTE NÄHTUD). ME EI TAGA, ET EI ESINE ASJAOLUSID, MIS VÕIVAD TAKISTADA VEEBILEHEL TOODUD TEABE NAUTIMIST. ME EI GARANTEERI, ET VEEBILEHT, SELLES SISALDUV TEAVE VÕI MEIE JÕUPINGUTUSED VASTAVAD TEIE KONKREETSETELE EESMÄRKIDELE VÕI VAJADUSTELE.

Ehkki meil on õigus eemaldada kõik ebasobivad postitused ja muu materjal, mis võib meie arvates olla solvav või muul viisil provotseeriv, ei vastuta me kasutajate postitatud materjalide eest ega lingitud veebilehtedel sisalduva teabe eest. OLETE NÕUS, ET MARS JA KÕIKJAL MAAILMAS PAIKNEVAD MARSI TÜTARETTEVÕTTED EI VASTUTA ÜHEGI KÄESOLEVA LEHE KÜLASTAJA EGA MIS TAHES MUU KOLMANDA ISIKU LAIMAVA, RÜNDAVA, TEISTE ÕIGUST RIKKUVA VÕI EBASEADUSLIKU KÄITUMISE EEST.

Autoriõiguste agent

USAs kehtiva digivaldkonna autoriõiguse seaduse (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) kohaste väidetavate rikkumiste puhul on meil kombeks vastavalt reageerida. Muu hulgas võime õiguserikkumise aluseks oleva materjali eemaldada või piirata sellele ligipääsemise võimalusi. Kõik veebilehe või selle Sisuga seotud kaebused või rikkumisi puudutavad teated palume saata Marsi DMCA-agendile:

DMCA Agent
c/o Consumer Care Department
Mars, Incorporated
800 High Street
Hackettstown, NJ 07840
dmca.agent@mars.com

DMCA-agendi käest võite küsida ka Marsi DMCA reeglite kohta. Palun ärge saatke DMCA-agendile muid kirju ega päringuid. Ta vastab ainult DMCA-d puudutavatele teadetele ja päringutele.

Muu

Kui käesoleva Lepingu mis tahes säte osutub mis tahes põhjusel kehtetuks, seadusevastaseks või rakendamatuks, loetakse nimetatud osa käesolevatest tingimustest eraldiseisvaks. See ei mõjuta ühegi teise sätte kehtivust ega rakendatavust. Mars sõlmib käesoleva Lepingu enda ja kõigi oma tütarettevõtete nimel. Sellest tulenevalt on Marsil oma tütarettevõtete lepingujärgsed õigused ja Mars võib käesolevat Lepingut rakendada tütarettevõtete nimel. Käesoleva Lepingu rikkumise korral on Marsil õigus kasutada kõiki seadustest või omandiõigusest tulenevaid abinõusid.

Kuupäev:  mai 2011
mars.com:legal:est_puhas