Mars Privacy Policy | Mars
Zasady zachowania poufności informacji

Do czego odnoszą się niniejsze zasady prywatności?

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych użytkownika zbieranych przez witryny, aplikacje mobilne i inne usługi i produkty należące do Mars, Incorporated i jej grupy spółek, które zbierają lub przetwarzają dane i wyświetlają niniejsze zasady. Niniejsze zasady nie odnoszą mają zastosowania do witryn, aplikacji mobilnych i innych usług i produktów takich podmiotów, które nie wyświetlają niniejszej polityki prywatnościy , ani nie zawierają łącza do niej, ani do takich, które posiadają własne polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych użytkownika, tj. wszelkich informacji lub zbioru informacji, które w sposób uzasadniony mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika

Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności są zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatnościdanych osobowych. Współpracujemy z krajowymi organami ochrony danych w przypadkachsytuacjach, gdy organy te uważają że zaistniał problem w związku z ochroną danych

Jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać różne rodzaje informacji, których dostarcza nam użytkownik, włączając dane kontaktowe oraz informacje związane z zakupami użytkownika, zatrudnieniem lub dane demograficzne.

 1. Dane kontaktowe obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, lub adres e-mail, które są podawane przez użytkownika podczas rejestracji online, lub podczas prowadzenia biznesu z nami, świadczenia usług dla nas; niektór witryn internetow pozwalają użytkownikowi na podanie nazwy użytkownika i hasła w celu założenia konta.

 2. Informacje związane z zakupami obejmują informacje dotyczące zakupów dokonywanych w naszych witrynach,tym dane karty płatniczej oraz dane do wysyłki.

 3. Informacje związane z zatrudnieniem obejmują preferencje zawodowe wskazane przez użytkownika, historię zatrudnienia oraz informacje podane w zgoszeniach przesyłanych do nas online .

 4. Dane demograficzne obejmują informacje, takie jak wiek, płeć, hobby lub zainteresowania, upodobania i inne informacje dotyczące preferencji.

Możemy pozyskiwać informacje z innych źródeł, włączając listy kontaktowe oraz dane demograficzne od stron trzecich i z innych źródeł. Te dane mogą być łączone z innymi informacjami, które pozyskujemy.

Pozyskujemy automatycznie również inne rodzaje informacji:

 1. Adres IP użytkownika lub identyfikator urządzenia, wykorzystywany system operacyjny, rodzaj przeglądarki, witryny odwiedzane przed wizytą użytkownika w naszej witrynie oraz po niej, wyświetlane witryny i działania w naszej witrynie, a także reakcję użytkownika na reklamy.

 2. Zewnętrzni dostawcy usług i reklamodawcy również mogą automatycznie pozyskiwać informacje.

 3. Dowiedz się więcej na temat praktyk pozyskiwania danych w części W jaki sposób korzystamy z plików cookies i web beacon

W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika?

Możemy wykorzystywać dane użytkownika w różnych celach, w tym: do dostarczenia produktów lub usług, które użytkownik zamawia; do zarządzania promocjami (loteriami, konkursami i ofertami); do komunikacji z użytkownikiem; do dostarczania reklam; do udoskonalania naszych witryn, produktów i usług; oraz do innych zgodnych z prawem celów biznesowych.

 1. Dostarczanie funkcji, produktów i usług żądanych przez użytkownika: możemy wykorzystywać pozyskane dane użytkownika do realizacji jego żądań w zakresie funkcji, produktów i usług oraz umożliwienia korzystania z nich.

 2. Rejestracja, konkursy i promocje: możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu umożliwienia udziału użytkownika w konkursach, powiadamiania o ich wynikach oraz rejestracji użytkownika w określonych produktach, usługach i funkcjach.

 3. W celu komunikacji z użytkownikiem i dostarczania mu informacji: możemy wykorzystywać dane użytkownika w celach komunikacji z użytkownikiem, odpowiadania na jego pytania lub komentarze, dostarczania aktualizacji i aktualności oraz powiadamiania o ofertach pracy pasujących do profilu użytkownika (jeśli użytkownik przesłał swój życiorys). Możemy również wykorzystywać dane użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych treści, informacji oraz wysyłania broszur, kuponów, próbek, ofert i innych informacji dotyczących naszych produktów lub naszej grupy spółek. Odwiedzających nasze witryny, którzy podają swoje adresy e-mail, prosimy o wskazanie, czy chcą otrzymywać od nas więcej informacji lub aktualizacje; tylko użytkownicy, którzy wyrażą taką chęć, będą od nas otrzymywali kolejne wiadomości. Możemy również prosić o wskazanie, czy użytkownik chce otrzymywać informacje o innych produktach dostępnych w ramach grupy naszych spółek.

Oferujemy osobom odwiedzającym nasze strony także opcję rezygnacji w dowolnym momencie z otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub innych informacji.

 1. W celu dostarczenia użytkownikowi stosownych reklam: Możemy nabyć i korzystać z list mailingowyche, do których dopisa się użytkownik w celu kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy mogą być zainteresowani produktami lub usługami grupy spóek Mars. Respektujemy wnioski dotyczące rezygnacjęi z otrzymywania wiadomości i prosimy dostawców list mailingowych o zapewnienie, że dostarczane dane kontaktowe pochodzą jedynie od tych konsumentów, którzy wyrazili chęć otrzymywania ofert i informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możemy również korzystać z danych demograficznych i informacji o preferencjach w związku z dostarczaniem reklam produktów i usług Mars użytkownikom, którzy stanowią ich grupę docelową. Opcja ta działa w taki sposób, że użytkownicy widzą reklamy, jakie najbardziej mogą ich zainteresować,; a reklamy są wyświetlane na ekranach urządzeń osób, które potencjalnie najchętniej na nie zareagują. Więcej informacji na temat naszych praktyk reklamowych znajduje się w części Nasza polityka w zakresie reklam online opartych na zainteresowaniach poniżej.

 2. W celu dostarczania innych ofert. Na przykad, czasami nasze marki przesyają za pośrednictwem poczty oferty, kupony i informacje, wączając w to katalogi. Na przykad, jeśli klienci skadają online zamówienia w naszych sklepach katalogowych lub zgaszają online chęć otrzymania katalogu, możemy dodać ich dane do naszej listy w celu dostarczenia katalogu. Możemy również korzystać z list otrzymanych od stron trzecich lub pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł w celu przesłania użytkownikom takich informacji; oraz – zgodnie z praktyką w zakresie działalności katalogowej – możemy wymienić nazwiska i adresy (ale nie adresy e-mail bez zgody) klientów zamawiających nasze katalogi z innymi firmami katalogowymi, które również mogą kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania korespondencji offline od naszych marek.

 3. W celu udoskonalania naszych witryn, funkcji, produktów i usług. Możemy wykorzystywać pozyskane informacje w celu udoskonalania oferty produktów i usług, witryn i funkcji grupy Mars.

 4. W innych celach. Możemy również wykorzystywać dane użytkownika w innych celach zgodnych z prawem, które staramy się określić w momencie pozyskiwania takich informacji

W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane użytkownika?

Możemy przekazać lub udostępnić dane użytkownika:

 1. Mars i spółkom z grupy Mars

 2. dostawcom i przedstawicielom. Możemy, na przykład przekazać dane użytkownika spółkom zatrudnionym w celu dostarczania usług w naszym imieniu. W przypadkach przekazania danych innym spółkom świadczącym dla nas usługi, spółki te nie są upoważnione do wykorzystywania tych danych w żadnych innych celach i muszą zachować poufność tych danych, chyba że uzyskają zgodę użytkownika;

 3. w przypadkach, gdy dane użytkownika są przekazywane razem z innymi aktywami biznesowymi

Możemy również udostępniać lub ujawniać dane osobowe, włączając treść korespondencji użytkownika:

 1. W celach przestrzegania przepisów prawa lub udzielenia odpowiedzi w postępowaniach prawnych lub w związku z żądaniami prawnymi, wączając żądania organów ścigania i agencji rządowych.

 2. W celu prowadzenia dochodzenia w sprawie skarg konsumentów lub podejrzenia naruszenia prawa; w celu ochrony integralności witryny, w celu realizacji żądań użytkownika, lub współpracy w zakresie wszelkich dochodzeń prawnych.

 3. W celu ochrony praw lub własności spółek Mars lub naszych klientów, włączając egzekwowanie zasad używania naszych witryn i usług przez użytkowników. .

 4. w celu podjęcia działań, w dobrej wierze uznając, że tego rodzaju dostęp do danych lub ich ujawnienie są konieczne do ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów lub ogółu społeczeństwa

Należy pamiętać, że nasze witryny mogą zawierać łącza do witryn stron trzecich, na których obowiązują inne oświadczenia prywatności niż nasze. W przypadku, gdy użytkownik prześle swoje dane osobowe na witryny stron trzecich, jego dane i sposób ich wykorzystania podlegają polityce prywatności obowiązującej w tych witrynach. Zachęcamy do czytania postanowień polityki prywatności odwiedzanych witryn.

Informacje dotyczące ochrony prywatności dzieci

Nasze witryny są przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych, a witryny stosownych marek – dla młodzieży. Zgodnie z amerykańską Ustawą o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie (ang. Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA), świadomie nie pozyskujemy ani nie przechowujemy danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia, a nasze witryny nie pozyskują danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Możemy prosić osoby odwiedzające nasze witryny o podanie daty urodzenia, aby ograniczyć dostęp do określonych witryn, obszarów lub funkcji osobom niepełnoletnim. Jeśli posiądziemy informacje, że naszym użytkownikiem jest dziecko poniżej 13. roku życia, możemy prosić o podanie adresu e-mail rodzica i skontaktować się z nim w celu określenia, czy dziecko posiada zgodę rodzica na podanie nam swoich danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Specjalna nota dla rodziców.

W jaki sposób wykorzystujemy technologie pozwalające na śledzenie, takie jak pliki cookie, obrazy web beacon i inne technologie?

Mars lub nasi dostawcy usług lub partnerzy biznesowi korzystają z technologii, takich jak pliki cookie i obrazy web beacon, aby udostępniać określone funkcje w naszej witrynie; lepiej rozumieć osoby odwiedzające nasze witryny; oraz oferować reklamy w witrynach niepowiązanych stron trzecich, wykorzystując czasami informacje pozyskane za pośrednictwem technologii stosowanych w naszych witrynach, a także za pośrednictwem sieci stron trzecich. Dostawcy usług lub wydawcy mogą wyświetlać reklamy naszych produktów w witrynach niepowiązanych stron trzecich w oparciu o aktywność użytkownika. W ramach tych praktyk obsługujemy samoregulacyjne programy, zwane reklamami opartymi na zainteresowaniach lub internetowymi reklamami behawioralnymi; i o to samo prosimy naszych partnerów biznesowych. Więcej informacji znajduje się poniżej w części Jakie są nasze zasady polityki w zakresie reklam opartych na zainteresowaniach? Należy pamiętać, że w witrynach stron trzecich, gdzie mogą pojawiać się nasze reklamy, obowiązują ich wasne polityki prywatności i wykorzystywane są technologie, które pozostają poza naszą kontrolą. Zachęcamy do uważnego czytania postanowień tych polityk

Czym są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystamy?

Pliki cookie to pliki z danymi, które wysyłane są przez witryny internetowe do komputera użytkownika podczas przeglądania strony. Te pliki danych zawierają informacje, które pozwalają naszej witrynie na zapamiętanie ważnych informacji, które sprawią, że korzystanie ze strony jest bardziej wydajne i użyteczne dla użytkownika. Nasze witryny wykorzystują pliki cookie do różnych celów.

Osoby odwiedzające nasze witryny korzystają z różnych przeglądarek internetowych i różnych komputerów. W celu maksymalnego ułatwienia wizyt w naszych witrynach za pośrednictwem technologii stosowanej przez użytkownika automatycznie pozyskujemy informacje, takie jak: rodzaj wykorzystywanej przeglądarki (np. Internet Explorer, Safari lub Firefox) i system operacyjny (np. Windows, Mac-OS X), adres IP, nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika, witryny odwiedzane przez niego wcześniej i później, wyświetlane strony i czynności w naszej witrynie oraz reklamy, które użytkownik widział lub na które klikał. Pozyskujemy również informacje w formie zbiorczej dotyczące całkowitej liczby osób odwiedzających nasze witryny, co pozwala nam na ich uaktualnianie i ulepszanie. W tym procesie nie wyszukujemy danych kontaktowych. Dane te dostarczają nam dodatkowych informacji na temat preferencji użytkowników witryny w zakresie konkretnych funkcji lub obszarów, co pozwala na zachowanie zaktualizowanej i interesującej formy witryny dla większości osób odwiedzających.

Technologia plików cookie pozwala nam na zapewnienie treści dostosowanej do potrzeb osób odwiedzających stronę oraz zapewnia łatwiejsze zamawianie produktów, uczestniczenie w loteriach i konkursach, jak również oferowanie innych funkcji na naszej stronie. Witryny internetowe oferujące możliwość dokonywania zakupów online korzystają z plików cookie w celu zapamiętywania i przetwarzania produktów dodanych do koszyka. W takich przypadkach, tam, gdzie to dozwolone,możemy kojarzyć informacj osobową z plikiem cookie.

Należy pamiętać, że możemy umożliwiać stronom trzecim działania reklamowe na naszych stronach. Niektóre z tych stron trzecich mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika w celach reklamowych. Nie sprawujemy kontroli nad plikami cookie stron trzecich. Niektóre z tych firm są członkami Inicjatywy na rzecz reklam sieciowych (NAI), która oferuje jedno miejsce do rezygnacji z otrzymywania plików cookie. Odwiedź witrynę Inicjatywy na rzecz reklam sieciowych.

Czym są obrazy web beacon?

Niektóre z naszych witryn internetowych oraz aktualizacje adresu e-mail mogą zawierać obrazy elektroniczne web beacon (znane też jako jednopikselowe GIF, czyste GIF lub znaczniki pikselowe). Obrazy web beacon pozwalają nam zliczyć osoby, które wyświetlały nasze witryny. W przypadku promocyjnych wiadomości e-mail i newsletterów obrazy web beacon pozwalają na policzenie subskrybentów, którzy je czytali. Obrazy Web beacon umożliwiają opracowanie informacji statystycznych dotyczących czynności i cech, które najbardziej interesują naszych klientów, w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanej zawartości. Obrazy web beacon nie będą wykorzystywane do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

Co zrobić, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie?

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może ustawić swój komputer, aby ostrzegał za każdym razem przed wysłaniem pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie (poza plikami cookie flashowymi) w przeglądarce (np. Internet Explorer lub Safari). Informacje na temat odpowiedniego sposobu wprowadzania zmian i aktualizowania plików cookie można znaleźć w menu Pomoc. Więcej informacji na temat zarządzania flashowymi plikami cookie i ich usuwania znajduje się na stronie Adobe. Należy pamiętać, że w przypadku braku akceptacji plików cookie, niektóre funkcje lub czynności mogą być niedostępne.

Czym są nasze polityki dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach?

Wspieramy zasady „Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising” organu Digital Advertising Alliance w Stanach Zjednoczonych, które odnoszą się do klientów amerykańskich. Więcej informacji na temat tych Zasad można znaleźć tutaj. trovate qui. Reklamy umieszczane przez nas w witrynach w oparciu o zainteresowania mają być dostarczane za pośrednictwem Ikony opcji reklam, aby pomóc konsumentom zrozumieć, w jaki sposób ich dane są pozyskiwane i wykorzystywane, oraz aby zapewnić wybór konsumentom, którzy chcą mieć większą kontrolę. Ikona wygląda tak:

logo

Klikając ikonę po jej wyświetleniu, użytkownik może przejrzeć informacje dotyczące internetowych reklam opartych na zainteresowaniach, włączając informacje, kto pozyskuje i wykorzystuje dane internetowe użytkownika, jak zrezygnować z otrzymywania takich reklam, itp

W jaki sposób obsługujemy reklamy w ramach reklam opartych na zainteresowaniach?

Okresowo wyświetlamy reklamy zarówno w sieci posiadanych i obsługiwanych przez nas witryn, jak i w witrynach stron trzecich. Podczas wizyty w jednej z naszych witryn lub wyświetlania obsługiwanych przez nas reklam w innych witrynach, użytkownik może zobaczyć różne rodzaje reklam, takie jak reklamy tekstowe obok wyników wyszukiwania lub reklamy wideo w witrynach. Czasami reklamy te są oparte na treści witryn, w których się pojawiają. Czasem reklamy te są generowane na podstawie dopasowania poszczególnej reklamy do zainteresowań użytkownika w oparciu o czynności online, które były pozyskiwane. Celem reklam opartych na zainteresowaniach jest pokazywanie reklam najlepiej dostosowanych do użytkownika

W tym celu, razem z naszymi zewnętrznymi reklamodawcami korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie i obrazy web beacon, aby pozyskać informacje na temat interakcji użytkownika w naszych witrynach i witrynach stron trzecich („Dane internetowe”). Takie Dane internetowe nie pozwalają na identyfikację użytkownika, i są gromadzone łącznie z innymi danymi w celu tworzenia segmentów – grup użytkowników i ogólnych kategorii zainteresowań, które określiliśmy na podstawie różnych czynników (np. fan sportu). Dane internetowe mogą obejmować:

 1. witryny internetowe, wyświetlane produkty i usugi, ącza, które użytkownik przegląda, i na które klika podczas korzystania z naszych witryn i usług, jak również z witryn stron trzecich;

 2. nasze wiadomości e-mail wyświetlane przez użytkownika oraz łącza w wiadomości, na które użytkownik klika;

 3. informacje, czy użytkownik wyświetla lub klika na pokazywane reklamy;

 4. dane demograficzne lub dotyczące zainteresowań, włączając ogólną lokalizację geograficzną określoną na podstawie adresu IP;

 5. dane dotyczące zakupów offline, które mogą być łączone z Danymi internetowymi w celu lepszego profilowania w zakresie zainteresowań lub preferencji zakupowych użytkownika; oraz

 6. terminy wyszukiwane za pomocą określonych usług wyszukiwania.

Razem z naszymi zewnętrznymi reklamodawcami korzystamy z tych Danych internetowych w celu nakreślenia dokładniejszego obrazu zainteresowań użytkowników, z którymi wchodzimy w interakcje, tak abyśmy mogli wyświetlać reklamy lepiej dostosowane do tych zainteresowań.

Ponadto, nasi zewnętrzni reklamodawcy wykorzystują te Dane internetowe w różnych innych celach, włączając w to: (a) w połączeniu z reklamami wyświetlanymi w naszych lub innych witrynach; (b) w celach raportowania ruchu w witrynie, statystyk, danych reklamowych i innych rodzajów interakcji z reklamami i witrynami, które je obsługują, oraz (c) w celach pomiaru skuteczności reklam w oparciu o witryny i wiadomości e-mail.

W jakim celu użytkownik może otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach?

Konsumenci lubią otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach z wielu różnych powodów. Reklamy oparte na zainteresowaniach są pomocne, ponieważ są bardziej dostosowane do zainteresowań użytkownika. Na przykład, właściciele kotów mogą trafiać na więcej reklam karmy dla kotów, a mniej reklam usług fryzjerskich dla psów. Reklamy oparte na zainteresowaniach mogą również być pomocne w odkrywaniu nowych produktów i usług, które są istotne w punktu widzenia użytkownika i jego zainteresowań. Na przykład, właściciele psów mogą trafić na reklamę najnowszych produktów do pielęgnacji psów, natomiast dla właścicieli kotów wyświetlona zostanie reklama najnowszego rozwiązania w zakresie leczenia kamienia włosowego u ich pupili. Krótko mówiąc, otrzymywanie reklam opartych na zainteresowaniach poprawia dostęp użytkownika do nowych produktów, usług i funkcji, które są najbardziej dla niego istotne, co z kolei może podnieść jakość życia i doświadczeń towarzyskich. Ponadto, użytkownik nie będzie oglądał ciągle tych samych reklam, ponieważ liczba wyświetlań danej reklamy opartej na zainteresowaniach jest ograniczona. Rezygnacja z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach oznacza utratę tych wszystkich korzyści

W jaki sposób można zrezygnować z otrzymywania od nas reklam opartych na zainteresowaniach?

Instrukcje, jak zrezygnować z otrzymywania reklam w oparciu o zainteresowania od tej witryny, znajdują się tutaj. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach od żadnej z naszych amerykańskich witryn, należy kliknąć łącze AdChoices znajdujące się na dole tej strony. Należy pamiętać, że rezygnacja nie oznacza, że użytkownik nie będzie już widział reklam internetowych przesyłanych przez nas. Oznacza to po prostu, że otrzymywane od nas reklamy internetowe nie będą oparte na zainteresowaniach użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat komu zezwalamy na korzystanie z technologii w naszej witrynie w celu pozyskania Danych internetowych dotyczących konsumentów, takich jak interakcja z naszą witryną, należy kliknąć łącze u dołu naszej strony głównej.

 

Co jeszcze powinien wiedzieć użytkownik?

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane użytkownika?

Dane osobowe pozyskane w naszych witrynach i usługach, lub otrzymane przez Mars od użytkownika lub osoby trzeciej, mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w jakim my lub nasi dostawcy usług mają swoje siedziby.

Serwery i bazy danych, w jakich przechowywane są dane, mogą mieścić się poza granicami kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny oraz w kraju, w którym obowiązują inne przepisy prawa w zakresie ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika. Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika mogą być przesyłane za granicę, ale zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności

Zapytania związane z zatrudnieniem również mogą być przekazywane za granicę do każdej spółki w ramach grupy Mars. Wchodząc na tę witrynę i przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na takie pozyskiwaniegromadzenie, przetwarzanie, przekazywane lub przechowywanie swoich danych osobowych. Uwaga: nasze polityki mogą różnić się w zależności od regionu, dlatego odwiedzając naszą witrynę w innym regionie należy sprawdzić, czy obowiązują w niej zasady szczególne dla danej lokalizacji.

Informacje na temat chatroomów, tablic ogłoszeń i innych forów interaktywnych

Możemy udostępniać chatroomy, tablice ogłoszeń lub interaktywne obszary, w których osoby odwiedzające mogą zamieszczać komentarze lub informacje w celach rozrywkowych. Przed wejściem do obszarów chatroomów, tablic ogłoszeniowych, nawiązywania znajomości lub innych interaktywnych przestrzeni, gdzie można zamieszczać dane osobowe w niniejszej witrynie, należy zapoznać się z opublikowanymi zasadami, które będą obowiązywać użytkownika łącznie z Ogólnymi zasadami i warunkami. Zgodnie z zasadami udziału w obszarach interaktywnych mogą obowiązywać ograniczenia wieku lub inne ograniczenia w zakresie udziału. Wszelkie posty zamieszczone w Internecie zostają podane do wiadomości publicznej; nie ponosimy odpowiedzialności za treść dobrowolnych postów zamieszczanych przez użytkownika w sieci. Użytkownicy powinni zachować ostrożność w zakresie ujawniania swoich danych osobowych w Internecie

W jaki sposób chronimy dane użytkowników?

Wprowadziliśmy administracyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony, których celem jest ochrona danych użytkownika. Jeśli w witrynie można dokonywać zakupów online, używamy protokołu Secure Sockets Layer (SSL) pozwalającego na komunikację z przeglądarką użytkownika w trakcje składania zamówień online i tym samym przekazania nam danych karty płatniczej i powiązanych informacji. SSL to protokół zabezpieczeń zgodny ze standardami branżowymi, który utrudnia osobom trzecim przechwycenie danych karty kredytowej/transakcji i informacji dotyczących zamówienia, przesyłanych do nas podczas składania zamówienia online. W innych przypadkach proces przesyłania informacji nie jest szyfrowany, ani zabezpieczony. Dostęp do danych użytkownika jest ograniczony tylko do podmiotów mających biznesową potrzebę. Przechowujemy dane tylko przez uzasadniony okres czasu.

Żadne środki zabezpieczające nie są w 100% bezpieczne, dlatego też rekomendujemy, aby użytkownicy podejmowali dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia siebie i swoich informacji, włączając instalację aktualnego oprogramowania antywirusowego, zamykanie przeglądarek po ich użyciu, nieujawnianie danych logowania ani haseł oraz regularną aktualizację pobranego oprogramowania i aplikacji, aby mieć pewność, że najnowsze funkcje zabezpieczeń zostały włączone na urządzeniu użytkownika.

Zmiany w zasadach prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności, dlatego zachęcamy do okresowych wizyt na tej stronie i sprawdzania zmian polityce. Będziemy informować o wszelkich znaczących zmianach w niniejszej polityce prywatności za pośrednictwem informacji na naszej stronie głównej w rozsądnych ramach czasowych, zmieniając datę „Ostatniej aktualizacji” [(poniżej)]. Dalsze korzystanie z naszych witryn po opublikowaniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje zmienione warunki.

Co należy zrobić w przypadku pytań, chęci uzyskania dostępu do danych, ich aktualizacji lub usunięcia lub rezygnacji z otrzymywania korespondencji w przyszłości? Podejmujemy działania, aby dane użytkownika były prawidłowe. Użytkownik może przeglądać, poprawiać oraz uaktualniać swoje dane kontaktowe, które przekazał do Mars. Niektóre z programów Marsa umożliwiają dostęp do danych lub ich uaktualnianie online. Sprawdź, gdzie zostały zarejestrowane Twoje dane i dowiedz się, i czy istnieje możliwość uzyskania do nich dostępu lub uaktualnienia.

W przypadkach chęci uzyskania dostępu do danych, które gromadzimy o użytkowniku w naszych marketingowych bazach danych, ich aktualizacji, zmiany lub usunięcia (zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie wyjątkami prawnymi), chęci rezygnacji z otrzymywania korespondencji od nas w przyszłości lub w przypadku pytań dotyczących naszych zasad zachowania poufności informacji należy kliknąć tutaj.

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować, napisz na adres privacy@effem.com
Nasz adres korespondencyjny: Global Privacy Team, Dundee Road, Slough, Berkshire
SL1 4LG.

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z użytkownikami w celu rozwiązania zgłaszanych przez nich skarg związanych z Zasadami zachowania poufnościpolityką prywatności lub danymi użytkownika. W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z nami na następujący adres:privacy@effem.com Niezwłocznie zajmiemy się otrzymanym zapytaniem.

Działamy zgodnie z Programem „Bezpiecznej Przystani” (Safe Harbor) Unii Europejskiej i USA oraz Programem „Bezpiecznej Przystani” (Safe Harbor) Szwajcarii i USA, które zostały ustanowione przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych na potrzeby zbierania, przechowywania, wykorzystywania, przekazywania lub innego przetwarzania danych osobowych przekazywanych z państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Posiadamy certyfikat, że przestrzegamy Zasad ochrony danych Programu “Bezpiecznej Przystani” (Safe Harbor Privacy Principles) w zakresie zawiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania danych, zabezpieczeń, integralności danych, dostępu oraz egzekwowania. Więcej informacji o Programie „Bezpiecznej Przystani” (Safe Harbor) znajduje się na stronie gdzie znajduje się także certyfikat Marsa http://www.export.gov/safeharbor/

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, i masz poczucie, że nie wyjaśniliśmy wszystkich kwestii, które budzą Twoje obawy, masz prawo do zgłoszenia swoich wątpliwości do Twojego krajowego organu ochrony danych osobowych, który jest uprawniony do otrzymywania takich skarg. Będziemy współpracować z każdym właściwym organem ochrony danych osobowych w postępowaniach oraz w celu rozwiązania skarg wniesionych na podstawie Programu „Bezpiecznej Przystani” (Safe Harbor) i zastosujemy się do zgodnegoj z prawem wezwania takiego organu.

Jakie prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązują w stanie Kalifornia?

Prawo stanu Kalifornia zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na rezygnację z ujawniania danych osobowych przez Mars stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z udostępniania jego danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych, przesyłając żądanie na piśmie na powyższy adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres privacy@effem.com. Należy pamiętać, że niniejsza rezygnacja nie zakazuje ujawniania danych w celach nie-marketingowych. Prawo stanu Kalifornia zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na żądanie i bezpłatne uzyskanie od nas raz w roku listy osób trzecich (jeśli takie są), którym ujawniliśmy dane osobowe użytkownika w celach marketingu bezpośredniego w minionym roku, a także informację o rodzaju danych osobowych udostępnionych tym osobom. Użytkownik będący mieszkańcem stanu Kalifornia, który chce uzyskać dostęp do takich informacji powinien przesłać żądanie w wiadomości e-mail na adres: privacy@effem.com lub na piśmie na powyższy adres korespondencyjny. Żądania skadane za pośrednictwem telefonu lub faksem nie będą rozpatrywane. W temacie wiadomości e-mail, na kopercie oraz w treści żądania użytkownika musi pojawić się dopisek „Your California Privacy Rights” (Prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia) oraz imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail (jeśli użytkownik chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną) lub adres korespondencyjny: ulicę, miasto, stan, kod pocztowy (jeśli użytkownik chce otrzymać odpowiedź pocztą).

Ostatnia aktualizacja: luty 2014