Slovakia
Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Čoho sa týka toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na vaše osobné údaje získané na internetových stránkach, v mobilných aplikáciách a iných službách a produktoch, ktoré zhromažďujú údaje a obsahujú toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a ktoré patria spoločnosti Mars, Incorporated alebo spoločnostiam zo skupiny spoločností Mars. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na webové stránky, mobilné aplikácie a iné služby a produkty týchto subjektov, pokiaľ neobsahujú toto vyhlásenie alebo prepojenie naň alebo ak sa na ne vzťahuje samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na vaše osobné údaje, čiže na ľubovoľné informácie alebo kombináciu informácií, na základe ktorých by vás mohlo byť možné identifikovať.

Naše zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s miestnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.

V prípade, že sa miestne úrady zaoberajúce sa ochranou osobných údajov bud domnieva, že sa vyskytol problém s ochranou osobných údajov, sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť.

Aké údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať rozličné informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane osobných kontaktných informácií a informácií týkajúcich sa nakúpených produktov, zamestnania alebo demografických údajov.

 1. Osobné kontaktné informácie zahŕňajú informácie o menách, adresách, telefónnych číslach a e-mailových adresách, ktoré poskytnete napríklad pri registrácii online. Na niektorých webových stránkach si môžete zaregistrovaním mena používateľa a hesla vytvoriť účet.

 2. Informácie týkajúce sa nákupu zahrňujú údaje o produktoch, ktoré zakúpite na našich webových stránkach, vrátane informácií o platobných kartách a informácií o preprave.

 3. Informácie týkajúce sa zamestnania zahŕňajú informácie o vami vybratých preferovaných pracovných pozíciách a pracovných skúsenostiach, ako aj informácie uvedené v žiadostiach o prijatie do zamestnania, ktoré ste nám poslali online.

 4. Demografické informácie zahŕňajú napríklad údaje o veku, pohlaví, záľubách a aktivitách, informácie o vkuse a iných preferenciách, atď.

Údaje môžeme zhromažďovať aj z iných zdrojov vrátane kontaktných zoznamov a demografických údajov zo zdrojov tretích strán. Tieto údaje môžeme spojiť s inými údajmi, ktoré získame.

Automaticky zhromažďujeme aj rôzne typy informácií:

 1. Vaša adresa IP alebo identifikátor zariadenia, operačný systém vášho zariadenia, typ webového prehliadača, informácie o webových stránkach, ktoré ste navštívili pred navštívením našej webovej stránky alebo po jej navštívení, informácie o zobrazených stránkach a vykonaných činnostiach na našich webových stránkach, ako aj informácie o vašich interakciách s reklamami.

 2. Údaje môžu zhromažďovať aj naši externí partneri poskytujúci služby alebo reklamní partneri.

 3. Bližšie informácie o nami používaných spôsoboch zhromažďovania údajov nájdete v časti Ako používame súbory cookie a webové signály?.

Akým spôsobom používame vaše údaje?

Vaše údaje môžeme používať na rozličné ciele vrátane poskytovania vami požadovaných produktov alebo služieb, propagácie (súťaže, lotérie a ponuky), komunikácie s vami, doručovania reklám, zlepšovania webových stránok, produktov a služieb a iných zákonných obchodných cieľov.

 1. Poskytovanie vami požadovaných funkcií, produktov a služieb: informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť s cieľom splniť vaše požiadavky týkajúce sa funkcií, produktov a služieb a umožniť vám ich používanie.

 2. Registrácia, súťaže a propagácia: vaše údaje môžeme použiť s cieľom prihlásiť vás do súťaží, informovať vás o ich výsledkoch a zaregistrovať vás pre konkrétne funkcie, produkty a služby.

 3. Komunikácia s vami a poskytovanie informácií: vaše údaje môžeme používať pri komunikácii s vami, pri odpovedaní na vaše otázky alebo pripomienky, s cieľom poskytnúť vám informácie o novinkách a s cieľom upozorniť vás na pracovné pozície, ktoré vyhovujú vášmu profilu (v prípade, že nám pošlete svoj životopis). Vaše údaje môžeme tiež použiť s cieľom poskytnúť vám prispôsobený obsah a informácie alebo vám poslať brožúry, kupóny, vzorky, ponuky alebo iné informácie o našich produktoch alebo o skupine spoločností Mars. Návštevníkov, ktorí poskytnú svoju e-mailovú adresu, žiadame, aby uviedli, či chcú dostávať ďalšie informácie alebo novinky od nás alebo z našich webových stránok, pričom následnú komunikáciu budú dostávať len tí návštevníci, ktorí o to požiadajú. Taktiež sa vás môžeme spýtať, či chcete dostávať informácie o iných produktoch ponúkaných spoločnosťami zo skupiny spoločností Mars.

Našim návštevníkom ponúkame tiež možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu nami posielaných e-mailov alebo iných informácií.

 1. S cieľom poskytnúť vám relevantné reklamy: môžeme zakúpiť a využívať zoznam e-mailových adries prihlásených osôb na účely kontaktovania potenciálnych zákazníkovi, ktorých by, podľa nás, mohli zaujímať produkty alebo služby spoločností zo skupiny spoločností Mars. Budeme rešpektovať vašu žiadosť o odhlásenie sa z odberu a subjekty poskytujúce tieto zoznamy požiadame o potvrdenie skutočnosti, že sa poskytujú e-mailové kontaktné informácie iba tých zákazníkov, ktorí vyjadrili záujem o prijímanie ponúk a informácií prostredníctvom e-mailu. Môžeme tiež využívať demografické informácie a informácie o preferenciách s cieľom zacieliť reklamu súvisiacu s produktmi a službami spoločnosti Mars na tých používateľov, pre ktorých sú najrelevantnejšie. Táto funkčnosť je navrhnutá tak, aby používatelia videli tie reklamy, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že ich zaujmú, pričom inzerenti môžu svoje reklamy zobrazovať tým ľuďom, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú na ne reagovať. Ďalšie informácie o našich reklamných postupoch nájdete v časti Aké sú naše zásady týkajúce sa záujmovo orientovanej reklamy online nižšie.

 2. S cieľom poskytovať iné ponuky. Napríklad niekedy naše značky doručujú ponuky, kupóny a informácie vrátane katalógov poštou. Ak, napríklad, zákazník odošle objednávku online v niektorej z našich zásielkových predajní alebo sa zaregistruje pre odber niektorého z našich katalógov online, môžeme tohto zákazníka pridať do zoznamu príjemcov tohto katalógu. Tieto informácie vám môžeme posielať aj na základe zoznamov, ktoré získame od tretích strán alebo z verejných zdrojov, a – ako je obvyklé v oblasti zásielkového predaja –mená a adresy (nie však e-mailové adresy bez príslušného súhlasu) našich zákazníkov zásielkových predajní si môžeme vymieňať s inými zásielkovými spoločnosťami, ktoré vás tiež môžu poštou kontaktovať. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu komunikácii offline od našich značiek.

 3. S cieľom zlepšiť naše webové stránky, funkcie, produkty a služby. Na základe získaných údajov môžeme zlepšovať ponuky produktov, služby, ako aj webové stránky a funkcie ponúkané spoločnosťami zo skupiny spoločností Mars.

 4. Na iné účely. Vaše údaje môžeme používať aj na iné zákonné ciele, ktoré budú stanovené v čase získavania týchto údajov.

Ako zdieľame a sprístupňujeme údaje?

Vaše údaje môžeme sprístupniť:

 1. Spoločnosti Mars a spoločnostiam zo skupiny spoločností Mars.

 2. našim predajcom a obchodným zástupcom. Vaše údaje môžeme poskytnúť napríklad spoločnostiam, ktoré sme si najali, aby vám poskytovali služby v našom mene. V prípade, že týmto iným spoločnostiam poskytneme vaše údaje, aby vám mohli poskytovať služby v našom mene, tieto spoločnosti nemôžu vaše údaje používať na žiadne iné účely a musia zachovať ich dôvernosť, pokiaľ nevyjadríte súhlas s iným použitím.

 3. Subjektom, na ktoré sa vaše údaje prevedú spolu s iným obchodnými aktívami.

Osobné údaje vrátane obsahu komunikácie môžeme zdieľať alebo sprístupniť aj s cieľom:

 1. Dodržať právne predpisy alebo reagovať na právne spory alebo zákonné požiadavky vrátane požiadaviek zo strany policajných a vyšetrovacích orgánov a štátnych úradov.

 2. Prešetriť sťažnosti zákazníkov alebo možné porušenie právnych predpisov, chrániť integritu našich webových stránok, splniť vaše požiadavky alebo poskytnúť spoluprácu pri akomkoľvek zákonnom vyšetrovaní.

 3. Chrániť práva a majetok skupiny spoločností Mars alebo našich zákazníkov vrátane uplatňovania zásad, ktorými sa riadi používanie našich služieb.

 4. Konať v dobrej viere, že sprístupnenie údajov je nevyhnutné na ochranu bezpečnosti našich partnerov a zákazníkov alebo verejnosti.

Pripomíname, že na našich webových stránkach sa môžu nachádzať prepojenia na webové stránky tretích strán s inými zásadami ochrany osobných údajov.V prípade, že na takejto webovej stránke poskytnete svoje osobné údaje, ich ochrana bude podliehať zásadám ochrany osobných údajov vzťahujúcim sa na danú webovú stránku. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite.

A čo ochrana osobných údajov detí?

Naše webové stránky sú navrhnuté a určené v prvom rade pre dospelých a, v prípade niektorých značiek, pre dospievajúcich. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov detí (COPPA) úmyselne nezhromažďujeme a neukladáme žiadne osobné údaje detí mladších ako 13 rokov a webové stránky našej spoločnosti nie sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Návštevníkov môžeme žiadať o to, aby uviedli svoj dátum narodenia, aby sme dokázali zabrániť mladistvým v prístupe k niektorým webovým stránkam, oblastiam alebo funkciám. Ak zistíme, že ide o dieťa mladšie ako 13 rokov, môžeme ho požiadať o uvedenie e-mailovej adresy rodiča a pokúsiť sa kontaktovať rodiča, aby sme zistili, či nám dieťa smie poskytnúť tieto údaje. Bližšie informácie nájdete v časti Zvláštne upozornenie pre rodičov.

Ako používame technológie sledovania, ako sú súbory cookie, webové signály a iné technológie?

My sami, ako aj poskytovatelia služieb v našom mene a obchodní partneri, používame rozličné technológie, ako sú súbory cookie a webové signály, s cieľom poskytovať rôzne funkcie na našich webových stránkach, porozumieť našim návštevníkom a poskytovať reklamy na nepridružených webových stránkach tretích strán, pričom na tieto účely občas využívame informácie získané prostredníctvom týchto technológií na webových stránkach niektorej z našich značiek, a inokedy zase používame údaje získané prostredníctvom sietí tretích strán. Poskytovatelia služieb alebo vydavatelia môžu zobrazovať reklamy na naše produkty na nepridružených webových stránkach tretích strán na základe vašich aktivít online. V súvislosti s týmito postupmi podporujeme samoregulačné programy nazývané tiež záujmovo orientované reklamy alebo behaviorálne reklamy online a súčasne žiadame našich obchodných partnerov, aby konali rovnako. Ďalšie informácie nájdete v časti Aké sú naše zásady týkajúce sa záujmovo orientovanej reklamy? Upozorňujeme však, že tretie strany, na webových stránkach ktorých sa môžu zobrazovať naše reklamy, majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a používajú technológie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady.

Čo sú súbory cookie a ako ich používame?

Súbory cookie sú dátové súbory, ktoré webové stránky posielajú do vášho počítača, keď si pozeráte danú webovú stránku. Tieto údajové súbory obsahujú informácie, ktoré našim webovým stránkam umožňujú zapamätať si dôležité informácie, vďaka ktorým sa naše webové stránky stanú pre vás efektívnejšími a užitočnejšími. Súbory cookie sa na našich webových stránkach používajú na rozličné účely.

Návštevníci našich webových stránok používajú rozličné webové prehliadače a rozličné počítače. S cieľom maximálne vám zjednodušiť návštevy našich webových stránok s technológiami, ktoré používate, automaticky sledujeme rozličné informácie, ako sú vami používaný typ webového prehľadávača (napr. Internet Explorer, Safari alebo Firefox) a operačný systém (napr. Windows alebo MacOS X), adresa IP, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, informácie o webových stránkach, ktoré ste navštívili pred navštívením našej webovej stránky alebo po jej navštívení, informácie o zobrazených stránkach a vykonaných činnostiach na webových stránkach a o reklamách, na ktoré ste klikli. Taktiež sledujeme celkový počet návštevníkov našich webových stránok vo forme zoskupeného výsledku, čo nám umožňuje naše stránky aktualizovať a zlepšovať. V rámci tohto procesu sa nezískavajú osobné údaje. Vďaka týmto informáciám dokážeme určiť, či viac návštevníkov uprednostňuje určité funkcie alebo oblasti pred inými, čo nám pomáha udržiavať naše webové stránky aktualizované a zaujímavé pre väčšinu návštevníkov.

Technológia súborov cookie nám pomáha poskytovať obsah presne prispôsobený záujmom návštevníkov a umožňuje nám zjednodušiť objednávanie produktov, registráciu a účasť v lotériách a súťažiach našim zákazníkom, ako aj poskytovať ďalšie funkcie na zjednodušenie používania našich webových stránok. Na webových stránkach, ktoré umožňujú nakupovanie online sa súbory cookie používajú s cieľom zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku. Ak je to povolené, v takýchto prípadoch môžeme k súboru cookie priradiť osobné informácie.

Upozorňujeme, že na našich webových stránkach môžu zobrazovať reklamu aj tretie strany. Niektoré z týchto tretích strán môžu ukladať súbory cookie na váš počítač na účely zobrazovania reklamy. Súbory cookie tretích strán nedokážeme ovplyvniť . Niektoré z týchto spoločností sú členmi iniciatívy NAI (Network Advertising Initiative) umožňujúcej odhlásiť sa z odberu súborov cookie všetkých zúčastnených strán z jedného miesta. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach iniciatívy Network Advertising Initiative.

Čo sú webové signály a ako ich používame?

Niektoré z našich webových stránok a e-mailových správ môžu obsahovať elektronické obrázky nazývané aj webové signály (niekedy nazývané aj technológia jednopixelového obrázka GIF, priehľadné obrázky GIF alebo pixelové značky). Webové signály nám umožňujú spočítať návštevníkov, ktorí navštívili naše webové stránky. V propagačných e-mailových správach a bulletinoch nám webové signály umožňujú zistiť počet objednávateľov, ktorí si ich prečítali. Webové signály nám umožňujú zdokonaľovať štatistické informácie o činnostiach a funkciách, ktoré najviac zaujímajú našich zákazníkov s cieľom poskytovať lepšie prispôsobený obsah. Webové signály sa nepoužívajú na získavanie osobných údajov bez vášho súhlasu.

A čo ak nechcete dostávať súbory cookie?

Ak nechcete dostávať súbory cookie, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás varoval pri každom zaslaní súboru cookie, alebo môžete zakázať všetky súbory cookie (okrem objektov cookie technológie Flash) v prehľadávači (napr. Internet Explorer alebo Safari).Informácie o tom, ako správne zmeniť alebo aktualizovať súbory cookie, nájdete v ponuke Pomocník vo svojom prehľadávači. Informácie o tom, ako môžete spravovať alebo odstrániť súbory cookie technológie Flash, nájdete na webových stránkach spoločnosti Adobe. Upozorňujeme však, že ak zakážete prijímanie súborov cookie, niektoré funkcie alebo činnosti nemusia byť k dispozícii.

Aké sú naše zásady týkajúce sa záujmovo orientovanej reklamy?

Podporujeme princípy samoregulácie behaviorálnej reklamy online organizácie Digital Advertising Alliance v Spojených štátoch amerických, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľov zo Spojených štátov amerických. Ďalšie informácie o týchto princípoch nájdete tu.

Reklamy, ktoré prezentujeme online na základe údajov o záujmoch, by sa mali zobrazovať s ikonou možností reklamy, aby mohli spotrebitelia ľahšie pochopiť spôsob zhromažďovania a použitia ich údajov a aby mohli spotrebitelia vyžadujúci väčšiu mieru kontroly určiť svoje preferencie. Táto ikona vyzerá takto:

logo

Keď sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu môžete preskúmať (a sledovať) informácie týkajúce sa záujmovo orientovaných reklám online vrátane informácií o tom, kto zhromažďuje a používa vaše údaje online, ako sa môžete odhlásiť z prijímania týchto reklám, ako aj mnoho ďalších informácií.

Ako prezentujeme reklamy prostredníctvom záujmovo orientovanej reklamy online?

Občas prezentujeme reklamu v našej vlastnej sieti webových stránok, ktoré vlastníme a prevádzkujeme, ako aj na webových stránkach tretích strán.Keď navštívite naše webové stránky alebo si pozeráte naše reklamy prezentované online na iných miestach, môžete sa stretnúť s rozličnými typmi reklám, ako sú textové reklamy vedľa výsledkov vyhľadávania alebo video reklamy na webových stránkach. Niekedy tieto reklamy súvisia s obsahom stránok, na ktorých sa zobrazujú. Inokedy sa tieto reklamy vygenerujú priradením konkrétnej reklamy k vašim záujmom na základe dlhodobo zhromažďovaných informácií o vašej aktivite online. V prípade záujmovo orientovaných reklám je cieľom prezentovať vám reklamy, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.

Na tieto účely spolu s niektorými externými reklamnými partnermi zhromažďujeme informácie o vašich úkonoch na našich webových stránkach, ako aj na webových stránkach tretích strán (ďalej len „Údaje online“) pomocou rozličných technológií, ako sú súbory cookie a webové signály. Údaje online vás zvyčajne osobne neidentifikujú a typicky sa zoskupujú s inými údajmi s cieľom vytvoriť segmenty, čiže skupiny používateľov a určitých všeobecných záujmových kategórií, ktoré sme odvodili na základe rozličných faktorov (napríklad: „športový fanúšik“). Údaje online môžu zahŕňať:

 1. informácie o webových stránkach, produktoch a službách, ktoré zobrazíte, a o prepojeniach, na ktoré kliknete pri návšteve našich webových stránok a používaní služieb, ako aj pri návšteve webových stránok tretích strán,

 2. informácie o našich e-mailoch, ktoré zobrazíte, a o prepojeniach, na ktoré kliknete v týchto e-mailoch,

 3. informácie o tom, či ste si prezreli reklamy, ktoré vám boli prezentované, alebo či ste na ne klikli,

 4. demografické údaje a informácie o záujmoch vrátane všeobecných informácií o polohe odvodených na základe adresy IP,

 5. údaje o nákupoch offline, ktoré sa môžu spájať s Údajmi online s cieľom vytvoriť lepší profil vzhľadom na vaše záujmy alebo nákupné preferencie a

 6. hľadané výrazy, ktoré uvediete v niektorých vyhľadávacích službách.

Spolu s externými reklamnými partnermi môžeme na základe týchto Údajov online získať presnejší obraz o záujmoch používateľov – vrátane vás, aby sme vám mohli prezentovať reklamy, ktoré budú relevantnejšie vzhľadom na vaše záujmy.

Externí reklamní partneri používajú tieto Údaje online aj na rôzne iné účely: (a) v spojení s reklamami zobrazovanými na našich alebo iných webových stránkach, (b) vykazovanie využívania webových stránok, štatistík, údajov o reklamách a iných interakcií s reklamami a webovými stránkami, na ktorých sú prezentované, a (c) meranie efektivity webových a e-mailových reklám.

Prečo by ste mohli chcieť prijímať záujmovo orientované reklamy?

Spotrebitelia radi dostávajú záujmovo orientované reklamy z mnohých dôvodov. Záujmovo orientované reklamy sú užitočné preto, lebo sú presne prispôsobené vašim špecifickým záujmom. Napríklad chovateľom mačiek sa bude prezentovať viac reklám na krmivo pre mačky a menej reklám na služby starostlivosti o psov. Záujmovo orientované reklamy tiež zvyšujú pravdepodobnosť toho, že objavíte nové produkty a služby, ktoré sú relevantné pre vás a aj vzhľadom na vaše záujmy. Napríklad chovateľom psov sa môže zobraziť reklama na najnovšie produkty starostlivosti o psy, kým u chovateľov mačiek je pravdepodobnejšie, že sa zobrazí reklama na najnovšie riešenie odstraňovania mačacích chlpov. V skratke, prijímaním záujmovo orientovaných reklám môžete získať lepší prehľad o nových produktoch, službách a možnostiach, ktoré vás môžu zaujímať, čo zas môže prispieť k zvýšeniu kvality vášho života a sociálnych skúseností. Tá istá reklama sa taktiež nebude donekonečna opakovať, pretože počet zobrazení konkrétnej záujmovo orientovanej reklamy je obmedzený. Odhlásením sa z prijímania záujmovo orientovaných reklám prídete o všetky tieto výhody.

Ako sa môžete odhlásiť z prijímania záujmovo orientovaných reklám od nás?

Ak nechcete, aby sa vám na týchto webových stránkach prezentovali záujmovo orientované reklamy, môžete sa odhlásiť z ich odberu podľa pokynov uvedených tu. Ak nechcete dostávať záujmovo orientované reklamy zo žiadnych našich webových stránok v USA, kliknite na prepojenie na službu AdChoices v päte webovej stránky. Upozorňujeme však, že odhlásenie sa z prijímania týchto reklám neznamená, že sa vám už nebudú prezentovať naše reklamy online. Znamená to len to, že naše reklamy online, ktoré vám budú prezentované, nebudú založené na vašich špecifických záujmoch. V prípade, že chcete získať ďalšie informácie o subjektoch, ktorým umožňujeme zhromažďovať Údaje online o vás na našich webových stránkach pomocou týchto technológií, ako sú napríklad informácie o vašej interakcii s našimi webovými stránkami, kliknite na príslušné prepojenie v spodnej časti domovskej stránky.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Kde sa vaše údaje ukladajú a spracovávajú?

Osobné údaje získané na našich webových stránkach a v našich službách sa môžu ukladať v systémoch v Spojených štátoch amerických alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej pôsobia naši poskytovatelia služieb.

Servery a databázy, do ktorých sa ukladajú údaje, sa môžu nachádzať mimo krajiny, z ktorej pristupujete k webovým stránkami, pričom v tejto krajine môžu byť v platnosti iné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov ako v krajine, v ktorej žijete. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa môžu odoslať do zahraničia, avšak tieto osobné údaje budeme zhromažďovať, spracovávať a využívať výhradne v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Otázky týkajúce sa zamestnania sa tiež môžu poskytnúť ľubovoľnej spoločnosti zo skupiny spoločností Mars. Navštívením tejto webovej stránky a odoslaním informácií vyjadrujete svoj súhlas s takýmto zhromažďovaním, spracovaním, prenosom alebo uchovávaním vašich osobných údajov. Poznámka: Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť, takže pri navštívení našich webových stránok v inej oblasti zistite, či sa v danej oblasti neuplatňuje zvláštne vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

A čo konverzačné miestnosti, nástenky a iné interaktívne diskusné fóra?

Pre potešenie návštevníkov môžeme ponúkať konverzačné miestnosti, nástenky alebo iné interaktívne oblasti, kde návštevníci môžu zverejňovať svoje pripomienky alebo iné informácie. Pokiaľ sa na týchto webových stránkach nachádza konverzačná miestnosť, nástenka, možnosti sociálnych sietí alebo iná interaktívna oblasť, v ktorej sa môžu zverejňovať osobné údaje, pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte súvisiace pravidlá používania, ako aj naše všeobecné pravidlá používania, pretože budú pre vás záväzné. Pravidlá používania interaktívnych funkcií môžu stanovovať vekové a iné obmedzenia. Všetky informácie publikované online sú verejnými informáciami a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne informácie, ktoré dobrovoľne publikujete online. Pri zverejňovaní osobných údajov online by používatelia mali byť mimoriadne obozretní.

Ako chránime vaše údaje?

Zaviedli sme administratívne, fyzické aj technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov. Ak niektorá webová stránka umožňuje nakupovanie online, pri objednávaní produktov online o prenose informácií o vašej platobnej karte alebo súvisiacich informácií so softvérom webového prehliadača komunikujeme prostredníctvom protokolu SSL (Secure Sockets Layer). SSL je štandardným bezpečnostným protokolom v odvetví, ktorý takmer znemožňuje zachytávanie informácií o vašej platobnej karte, transakcii a objednávke, ktoré nám pošlete pri potvrdení objednávky online. Inak prenos informácií smerom k nám ani od nás nie je šifrovaný ani zabezpečený.

Žiadne bezpečnostné opatrenia však nie sú na 100 % účinné, preto odporúčame, aby ste podnikli ďalšie opatrenia na svoju ochranu, ako aj na ochranu svojich údajov, vrátane inštalácie aktuálneho antivírusového softvéru, zatvorenia okien webového prehliadača po použití, utajenia vašich prihlasovacích údajov a hesiel a pravidelnej aktualizácie stiahnutého softvéru a aplikácií, aby sa zabezpečilo, že sa na vašich zariadeniach budú používať najnovšie bezpečnostné funkcie.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, preto vám odporúčame, aby ste túto stránku navštevovali pravidelne a zistili tak, či sa toto vyhlásenie nezmenilo. O významných zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás budeme informovať prostredníctvom oznámenia na našej domovskej stránke, ktoré bude publikované dostatočne dlhú dobu, a zmenou dátumu poslednej aktualizácie [(nižšie)]. Ďalším používaním našich webových stránok po publikovaní zmien vyjadrujete súhlas so zmenenými podmienkami.

Čo by ste mali spraviť v prípade, že máte ďalšie otázky, chcete získať prístup k svojim údajom alebo ich upraviť alebo odstrániť alebo sa chcete odhlásiť z prijímania budúcich komunikácií?

Ak chcete, aby sme vám umožnili prístup k údajom, ktoré o vás máme uložené v našej marketingovej databáze (v súlade s príslušnými právne prípustnými výnimkami), alebo ak ich chcete upraviť, zmeniť alebo odstrániť, alebo ak sa chcete ohlásiť z prijímania ďalších komunikácií od nás, alebo máte otázky o našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, kliknite sem.

Ako sa s nami môžete spojiť?

Môžete nám napísať e-mail na adresu: privacy@effem.com
Naša poštová adresa je: Global Privacy Team, Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG.

Aké sú vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii?

Právne predpisy štátu Kalifornia umožňujú občanom štátu Kalifornia zakázať spoločnosti Mars poskytovanie osobných údajov tretím stranám na priame marketingové účely. Zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami na marketingové účely môžete kedykoľvek zakázať odoslaním písomnej žiadosti na kontaktnú adresu uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu privacy@effem.com. Upozorňujeme však, že tento zákaz nezamedzuje v poskytovaní vašich údajov na iné ako marketingové účely. Právne predpisy štátu Kalifornia tiež umožňujú občanom štátu Kalifornia, aby si od nás raz za rokbezplatne vyžiadali zoznam tretích strán (ak také existujú), ktorým sme poskytli osobné údaje na ich vlastné priame marketingové účely v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj informácie o type osobných údajov, ktoré sme týmto tretím stranám poskytli. Ak ste občanom štátu Kalifornia a chcete si vyžiadať tieto informácie, pošlite nám e-mail so žiadosťou na adresu privacy@effem.com alebo nám napíšte na kontaktnú adresu uvedenú vyššie. Telefonické a faxové žiadosti nebudú akceptované. V poli Predmet e-mailu alebo na obálke a v obsahu žiadosti musí byť uvedená veta „Your California Privacy Rights“ a musíte tiež uviesť svoje meno, e-mailovú adresu (ak chcete odpoveď dostať prostredníctvom e-mailu) alebo ulica, mesto, štát a poštové smerové číslo (ak chcete odpoveď dostať prostredníctvom pošty).

Dátum poslednej aktualizácie: február 2014