Denmark
Regler for internettjenester

Generelt 

De tjenester, der udbydes på denne webside, giver tilmeldte brugere et sted, hvor de kan mødes og udveksle ideer. Ved brug af tjenesterne forpligter du dig automatisk til at overholde disse regler og andre vilkår, der fremgår af websiden. 

Vi er særligt opmærksomme på unge. Unge må ikke bruge tjenesterne uden at have fået forældrenes tilladelse, før de tilmelder sig tjenesterne. Retssystemerne i forskellige lande definerer "unge" forskelligt, men i denne forbindelse drejer det sig om følgende aldersgruppe. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du læse vores særlige meddelelse til forældre og vores persondatapolitik

Ansvarsbegrænsning og –fraskrivelse 

Du accepterer hermed, at kun den person, der er ophavsmand til oplysninger, data, tekster, software, musik, lyde, fotografier, grafik, video, beskeder og andet materiale ("indhold"), uanset om det annonceres offentligt eller videregives personligt, er ansvarlig derfor. Dette betyder, at du er ansvarlig for indhold, som du uploader, sender, emailer eller på anden måde transmitterer ved brug af tjenesterne. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for indhold, der sendes via tjenesterne, og garanterer således ikke for, at indholdet er lovligt, korrekt, fuldstændigt eller af en særlig kvalitet. Du accepterer hermed, at du ved at bruge tjenesterne kan udsættes for indhold, der er stødende eller ubehageligt. 

Vi er ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet, herunder fejl eller udeladelser i indholdet, eller for tab, der opstår som følge af brug af indhold, der sendes, emailes eller på anden måde transmitteres via tjenesterne. Du accepterer hermed, at vi ikke er ansvarlige for truende, ærekrænkende, sjofelt, stødende eller ulovligt indhold, tredjemands adfærd eller krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. 

Ovenstående omfatter ikke ansvar i forbindelse med død eller personskade eller tilsidesættelse af lov eller misligholdelse af kontrakt ved forsæt eller grov uagtsomhed. 

Brug af tjenesterne 

Du accepterer hermed, at du kun må bruge tjenesterne til at sende og modtage beskeder og materiale, der er passende og som – i det omfang det er relevant - relaterer sig til den pågældende tjeneste. For eksempel må tjenesterne ikke bruges til følgende (nedenstående oversigt er ikke udtømmende):

 1. At uploade, sende, emaile eller på anden måde transmittere indhold, der

  • er ulovligt, skadeligt (herunder for mindreårige), truende, fornærmende, chikanerende, skadevoldende, vulgært, sjofelt, pornografisk, ærekrænkende, afskyeligt, racistisk eller frastødende, svarer til et "skalkeskjul" eller krænker andres privatliv.

  • du har hverken ifølge gældende lov, efter aftale eller som følge af et tillidsforhold ret til at transmittere intern viden, fortrolige oplysninger, der erhverves eller videregives som led i et ansættelsesforhold eller i henhold til en hemmeligholdelsesaftale.

  • krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.

  • udgør uanmodet eller uberettiget reklame, markedsføringsmateriale, "junk mail", "spam", kædebreve, pyramidespil eller andre former for opfordringer, dog undtaget i de områder (f.eks. shoppingsider), der er indrettet til formålet.

  • indeholder vira eller andre computerkoder, filer eller programmer, der har til formål at afbryde, beskadige, ødelægge eller begrænse funktionaliteten i software, hardware eller telekommunikationsudstyr.

 2.  At udgive sig for at være en person eller virksomhed, herunder embedsmand, leder af et forum, guide eller host, eller give forkerte oplysninger om din tilknytning til en person eller en virksomhed.

 3.  At forfalske overskrifter, URLs eller afsenderadresser eller på anden måde manipulere med filnavne for at skjule, hvorfra indhold der transmitteres via tjenesterne kommer.

 4. At bruge tjenesterne til kommerciel virksomhed så som salg, markedsføring eller reklame.

 5. At afbryde den normale dialog, få teksten på skærmen til at rulle hurtigere end andre brugere af tjenesterne kan skrive, eller i øvrigt handle på en måde, der påvirker andre brugeres mulighed for at udføre realtidsudvekslinger negativt.

 6.  At blokere eller afbryde tjenesterne, servere eller netværk, der er forbundet med tjenesterne eller ikke at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med tjenesterne.

 7.  At krænke gældende lov eller regler.

 8.  At indsamle, lagre, bruge eller sælge personlige oplysninger om andre brugere.

Vi har ikke pligt til at kontrollere indholdet. Vi forbeholder os dog ret til efter eget skøn at slette, redigere eller flytte det indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne uden yderligere varsel. 

Vi forbeholder os ligeledes ret til at videregive indholdet, såfremt vi finder dette nødvendigt, herunder til vores søsterselskaber, særligt hvor videregivelse er nødvendigt for at (i) opfylde gældende lov eller retsskridt, (ii) håndhæve disse regler, eller (iii) beskytte rettigheder, ejendomsrettigheder eller vor, vore brugeres eller offentlighedens personlige sikkerhed.