Mars Service Guidelines | Mars
Retningslinjer og regler for tjenester

Generelt 

Tjenestene som tilbys på dette nettstedet ("Tjenestene") gir registrerte brukere ("Medlemmer") et sted å møtes, interagere og dele ideer med hverandre. Ved å gjøre bruk av Tjenestene gir du ditt samtykke til disse retningslinjer og regler for tjenester ("Retningslinjer") og enhver annen betingelse eller vilkår som er satt opp på dette nettstedet. 

Vi tar ekstra hensyn til yngre barn. Yngre barn får ikke bruke Tjenestene uten at vi har innhentet foreldrenes samtykke før de registrerer seg. Ulike jurisdiksjoner definerer et "yngre barn" noe forskjellig, basert på deres egne lover, men vi kan si deg hva som er relevant alder. For ytterligere informasjon vennligst les vår Særlig melding til foreldre og våre Retningslinjer for personvern.

Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

Du samtykker i at det fulle ansvaret for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger og annet materiale ("Innhold"), hva enten det er lagt ut offentlig eller ved privat overføring, tilligger den person som Innholdet stammer fra. Dette betyr at du er fullt ut ansvarlig for alt Innhold som du laster opp, legger ut, sender pr. e-post, eller overfører via Tjenestene på annen måte. Vi kontrollerer ikke, og er heller ikke ansvarlig for Innholdet som overføres via Tjenestene, og som sådan garanterer vi ikke lovligheten, riktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt Innhold. Du godtar at du ved å bruke Tjenestene kan bli eksponert for Innhold som er støtende, usømmelig eller upassende. 

Vi er ikke ansvarlig på noen måte for noe Innhold, herunder, men ikke begrenset til, feil eller utelatelser i noe Innhold, eller tap eller skade av noe slag som er oppstått som en følge av bruk av noe Innhold som er lagt ut, sendt pr. e-post eller overført på annen måte via Tjenestene. Du samtykker i at vi ikke vil bli ansvarlige for noe truende, ærekrenkende, obskønt, frastøtende eller lovstridig Innhold eller adferd fra noen annen, eller for noen krenkelse av en annens rettigheter, herunder immaterialrettigheter. 

Denne ansvarsbegrensningen dekker ikke ansvar for død eller personskade, eller forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på lovpålagte eller kontraktsmessige plikter.

Hvordan medlemmer skal forholde seg 

Du samtykker i å bruke Tjenestene kun til å legge ut, sende og motta meldinger og materiale som er anstendig og, der det passer, som er relatert til de enkelte Tjenester. For eksempel, og ikke begrenset til dette, samtykker du i at du ikke vil bruke Tjenestene til å

 1. Iaste opp, legge ut, sende pr. e-post eller overføre på annen måte noe Innhold som

  • er ulovlig, skadelig (herunder for mindreårige), truende, fornærmende, plagsomt, jevngodt med forfølgelse, skadevoldende, krenkende, vulgært, obskønt, pornografisk, ærekrenkende, griper inn i privatlivets fred, er hatsk eller støtende i forhold til rase, etnisitet eller på annen måte upassende;

  • du ikke har rett til å overføre i henhold til noen lov, kontraktsmessig forhold eller tillitsforhold (så som innsideinformasjon, opplysninger eiet av andre, fortrolige opplysninger kjent eller fremkommet som del av ansettelsesforhold eller i henhold til avtaler om hemmelighold;

  • krenker noe patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre tinglige rettigheter noen har;

  • utgjør uoppfordret eller uberettiget markedsføring, salgsfremmende materiale, "junk mail", "spam", kjedebrev, pyramidesystemer, eller noen annen form for anmodning om bidrag, unntatt på de områder (så som handle-rom) som er utpekt for slike formål; eller

  • inneholder programvare-virus eller noen annen datamaskinkode, filer eller programmer laget for å avbryte, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller hardware til datamaskiner, eller til telekommunikasjonsutstyr;

 2. utgi deg for å være noen annen person eller enhet, herunder, men ikke begrenset til, en tillits- eller tjenestemann, leder av et forum, guide eller vert, eller feilaktig erklære eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;

 3. forfalske topptekster, URLs eller adresser til avsendere, eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe Innhold som overføres via Tjenestene.

 4. bruke våre Tjenester til kommersiell forretningsvirksomhet, så som salgsvirksomhet, markedsføring eller reklame;

 5. avbryte vanlig samtalestrøm, få en bildeflate til å rulle ("scroll") fortere enn andre brukere av Tjenestene klarer å skrive, eller på annen måte handle slik at andre brukeres mulighet til å delta i sanntidsoverføringer blir påvirket negativt;

 6. forstyrre eller avbryte Tjenestene, servere eller nettverk tilknyttet Tjenesten, eller nekte å følge de krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler på nettverk som er tilknyttet Tjenestene;

 7. bryte noen gjeldende lov eller regel; eller

 8. innhente, lagre, bruke eller selge personopplysninger om andre brukere.

Vi har ingen forpliktelse til å overvåke Innholdet, men vi forbeholder oss retten til å slette, redigere eller flytte ethvert Innhold som er tilgjengelig via Tjenestene, uten forvarsel og etter eget forgodtbefinnende.

Vi forbeholder oss rett til å legge frem ethvert Innhold som vi finner nødvendig, herunder til våre tilknyttede selskaper, spesielt der slik fremleggelse er nødvendig for å (i) oppfylle noen gjeldende lov eller rettslig prosess, (ii) gjennomføre disse Retningslinjer, eller (iii) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for oss, våre brukere eller allmennheten.