Mars Service Guidelines | Mars
Wytyczne i zasady korzystania z usług

Kwestie ogólne 

Usługi oferowane w tym miejscu sieci („usługi”) polegają na udostępnianiu zarejestrowanym użytkownikom („członkom”) miejsca spotkań, interakcji i wymiany myśli. Korzystanie z usług oznacza wyrażenie zgody na niniejsze wytyczne i zasady korzystania z usług („wytyczne”), oraz na wszelkie inne warunki ogłaszane na naszej stronie.

Dbamy szczególnie o młodsze dzieci. Nie wolno im korzystać z usług bez uzyskania zgody rodziców jeszcze przed rejestracją. W każdym kraju prawna definicja młodszego dziecka jest nieco inna; możemy jednak poinformować, jaka granica wieku wchodzi w grę w Twoim przypadku. Dalsze informacje zawiera nasza Uwaga dla rodziców i Zasady ochrony prywatności”.

Ograniczenie odpowiedzialności i klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Wyrażasz zgodę na to, że za wszystkie informacje, dane, teksty, programy komputerowe, dźwięk, fotografie, grafiki, filmy wideo i inne materiały („treści”), niezależnie od tego czy rozpowszechniane publicznie czy przekazywane prywatnie, ponosi odpowiedzialność wyłącznie osoba, od której pochodzi dana treść. Oznacza to, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie treści przez Ciebie wysłane, nadane, przekazane pocztą elektroniczną lub przekazane w inny sposób poprzez nasze usługi. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści wysyłane poprzez usługi, tym samym zaś nie gwarantujemy zgodności z prawem, dokładności, integralności i jakości takich treści. Przyznajesz, że korzystając z usług możesz być narażany na treść obraźliwą, niemoralną lub mogącą budzić sprzeciw. 

Nie odpowiadamy w żaden sposób za żadną treść, w tym za błędy lub pominięcia, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę powstałą wskutek wykorzystania dowolnej treści, wysłanej, nadanej pocztą elektroniczną lub przekazanej w inny sposób poprzez usługi. Wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zachowanie innej strony lub wysłaną przez nią treść, która zawierałaby groźbę, zniesławienie, elementy obsceniczne, obelżywe lub nielegalne, ani za żadne naruszenie praw innej strony, w tym praw własności intelektualnej. 

To wyłączenie nie obejmuje odpowiedzialności za śmierć albo szkodę na osobie oraz odpowiedzialności za rozmyślne lub niedbałe naruszenie obowiązków wynikających z ustawy lub umowy. 

Obowiązki członka 

Zobowiązujesz się wykorzystywać usługi do wysyłania, nadawania i otrzymywania wyłącznie stosownych wiadomości i materiałów, jeśli ma to zastosowanie odnoszących się do danej usługi. Na przykład, przy czym poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące, zobowiązujesz się, że nie będziesz wykorzystywać usług do:

 1. wysyłania, nadawania, przekazywania pocztą elektroniczną lub przekazywania w inny sposób żadnej treści, która:

  • byłaby sprzeczna z prawem, szkodliwa (w tym dla małoletnich), stanowiąca groźbę, nadużycie, nękanie, „osaczanie”, czyn niedozwolony, zniesławienie, lub zawierałaby elementy wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, naruszające prywatność, stanowiące wyraz nienawiści, albo mogące budzić sprzeciw z uwagi na kwestie rasowe, etniczne lub inne;

  • byłaby taka, że nie wolno by ci było jej przekazać z uwagi na przepis dowolnej ustawy, albo stosunek umowny lub powierniczy (np. informacje uzyskane w ramach danego podmiotu których nie wolno przekazać na zewnątrz, informacje zastrzeżone i poufne, uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy, lub objęte umową o zakazie ich ujawniania;

  • naruszałaby dowolny patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne chronione prawo dowolnej strony;

  • stanowiłaby niepożądaną lub niedozwoloną reklamę, materiał promocyjny, „pocztę śmieciową”, niepożądaną ofertę, „łańcuszek”, „piramidę” lub dowolną formę namawiania do transakcji, poza miejscami (takimi jak wirtualne sklepy) przeznaczonymi do tego celu; lub

  • zawierałaby wirusy, albo dowolny inny kod, plik lub program komputerowy mający na celu przerwanie, zaszkodzenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji dowolnego programu lub sprzętu komputerowego, albo sprzętu telekomunikacyjnego;

 2. podszywania się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym funkcjonariusza publicznego, lidera, przewodnika lub gospodarza forum, albo fałszywego przedstawienia lub wprowadzenia w inny sposób w błąd co do Twoich związków z taką osobą lub podmiotem;

 3. fałszowania nagłówków, jednolitych wskaźników zasobu lub adresów nadawców, albo manipulowania w inny sposób identyfikatorami celem ukrycia pochodzenia dowolnej treści przekazywanej poprzez usługi;

 4. wykorzystywania naszych usług do celów komercyjnych, takich jak prowadzenie sprzedaży, marketingu lub reklamy;

 5. zakłócania normalnego przepływu dialogu, powodowania by ekran „przewijał się” tak szybko, że inni użytkownicy nie nadążaliby z pisaniem, albo działania w inny sposób wpływający ujemnie na możliwość prowadzenia przez innych użytkowników wymiany w czasie rzeczywistym;

 6. ingerowania lub zakłócania usług, albo serwerów lub sieci przyłączonych do usług, jak również nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów obowiązujących w sieciach przyłączonych do naszych usług;

 7. naruszania mających zastosowanie przepisów ustawy lub aktu normatywnego niższego rzędu; lub

 8. gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania lub sprzedawania danych osobowych innych użytkowników.

Nie mamy obowiązku nadzorowania treści. Zastrzegamy sobie jednak prawo do kasowania, redagowania lub przenoszenia, bez uprzedzenia, według naszego swobodnego uznania, każdej treści, do której można uzyskać dostęp poprzez usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia każdej treści, co do której uznamy że jest to niezbędne, w tym naszym filiom, zwłaszcza jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do (i) spełnienia wymagania określonego w dowolnej ustawie lub w innym przepisanym prawem trybie, (ii) wymuszenia stosowania niniejszych wytycznych, lub (iii) chronienia praw, mienia lub osobistego bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników lub społeczeństwa.