Mars Service Guidelines | Mars
Smernice a pravidlá pre služby

Všeobecne 

Služby ponúkané na tejto webovskej stránke („služby“) poskytujú zaregistrovaným užívateľom („členovia“) priestor na vzájomné stretávanie, konverzáciu a vymieňanie si nápadov. Využívaním služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito Smernicami a pravidlami pre služby („smernice“) a všetkými ostatnými podmienkami a požiadavkami, ktoré sú uvedené na tejto webovskej stránke. 

Venujeme osobitnú pozornosť malým deťom. Malé deti nesmú využívať služby bez súhlasu rodičov, ktorý nám poskytnú pred registráciou. V rôznych štátoch sa pojem „malé dieťa“ definuje rôzne v závislosti od ich právnych poriadkov. My Vám však môžeme poskytnúť informácie o rozhodujúcom veku. Viac informácií nájdete v našich dokumentoch Osobitné oznámenie rodičom a Ochrana dát

Obmedzenie zodpovednosti a odmietnutie právnych záväzkov. 

Súhlasíte s tým, že za všetky informácie, údaje, texty, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video záznamy, správy a iné materiály („obsah“), či už verejne umiestnené alebo prenášané súkromne, je plne zodpovedná osoba, od ktorej tento obsah pochádza. To znamená, že ste plne zodpovední za všetok obsah, ktorý vložíte, umiestnite, pošlete e-mailom alebo iným spôsobom prenesiete prostredníctvom služieb. Nekontrolujeme a nie sme zodpovední za obsah prenášaný prostredníctvom služieb a nezaručujeme zákonnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu tohto obsahu. Beriete na vedomie, že pri používaní služieb môžete byť vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nežiaduci. 

Nebudeme žiadnym spôsobom zodpovední za žiaden obsah, vrátane akýchkoľvek chýb alebo omylov v ktoromkoľvek obsahu, alebo za akúkoľvek stratu, či škodu akéhokoľvek druhu, ktorá by bola následkom použitia akéhokoľvek obsahu umiestneného, zaslaného e-mailom alebo iným spôsobom preneseného prostredníctvom služieb. Súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední za akýkoľvek výhražný, hanlivý, nemravný, urážlivý alebo nelegálny obsah, alebo správanie tretej strany, alebo za akékoľvek porušovanie práv tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva. 

Pokiaľ vieme, že užívateľom je malé dieťa (sme oprávnení si vyžiadať jeho vek alebo dátum narodenia, aby sme to zistili), môžeme si od tohto dieťaťa vyžiadať e-mailovú adresu jeho rodičov a e-mailom zaslať jeho rodičom upovedomenie o požiadavkách dieťaťa. 

Správanie sa člena 

Zaväzujete sa používať služby len na umiestňovanie, zasielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sú vhodné, prípadne súvisia s príslušnými službami. Súhlasíte, že služby nebudete využívať na nasledovné účely (uvedené prípady nezahŕňajú všetky nepovolené konania):

 1. umiestnenie, zverejnenie, zaslanie e-mailom alebo prenesenie iným spôsobom akéhokoľvek obsahu, ktorý:

  • je protizákonný, škodlivý (aj pre maloletých), výhražný, hrubý, obťažujúci, znamenajúci prenasledovanie, protiprávny, hanlivý, neslušný, nemravný, pornografický, očierňujúci, narúšajúci súkromie iných, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo ináč urážajúci;

  • nemáte právo prenášať na základe zákona alebo na základe zmluvného vzťahu alebo vzťahu založeného na splnomocnení (napr. interné informácie, súkromné alebo dôverné informácie získané alebo zistené ako súčasť pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe zmluvy o utajovaní dôverných informácií);

  • porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo vlastnícke práva ktoréhokoľvek subjektu;

  • je nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačným materiálom, „junk mail“, „spam“ (hromadne zasielaná nevyžiadaná pošta), „chain letter“ (tzv. reťazová korešpondencia), pyramídovou schémou, alebo ktoroukoľvek inou formou navádzania, okrem tých oblastí (ako napr. shopping rooms), ktoré sú na tento účel určené; alebo

  • obsahuje softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy určené na narušenie, poškodenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;

 2. vydávanie sa za inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu vrátane (ale nielen) predstaviteľa, vedúceho fóra alebo hostiteľa, alebo inak nepravdivo uvádzať alebo ináč skresľovať váš vzťah s inou fyzickou alebo právnickou osobou;

 3. falšovať záhlavia, URL adresy alebo adresy odosielateľov alebo iným spôsobom manipulovať s identifikátormi za účelom zatajenia pôvodu obsahu prenášaného prostredníctvom služieb;

 4. používať naše služby na komerčné obchodovanie, ako napríklad predaj, marketing alebo propagáciu;

 5. narúšať normálny priebeh rozhovorov, zapríčiňovať rýchlejší posun obrazovky, než dokážu ostatní užívatelia písať alebo ináč negatívne ovplyvňovať možnosť ostatných užívateľov zapájať sa do diania v reálnom čase;

 6. zasahovať alebo narúšať služby, servery alebo siete pripojené k službám, alebo nedodržiavať akékoľvek požiadavky, postupy, zásady alebo obmedzenia sietí pripojených k službám;

 7. porušovať akékoľvek príslušné zákony alebo iné právne predpisy, alebo

 8. zbierať, uchovávať, používať alebo predávať osobné údaje iných užívateľov.

Nie sme povinní monitorovať obsah. Vyhradzujeme si však právo vymazať, upraviť alebo premiestniť obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom služieb podľa vlastného uváženia, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. 

Vyhradzujeme si právo sprístupniť akýkoľvek obsah, ak to uznáme za potrebné, aj naším sesterským spoločnostiam, obzvlášť keď bude takéto sprístupnenie potrebné pre (i) naplnenie ktoréhokoľvek príslušného právneho predpisu alebo konania, (ii) vynútenie dodržiavania týchto Smerníc, alebo (iii) ochranu práv, majetku alebo našej bezpečnosti, alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti.