Internasjonale nettsted

Våre Principles in action: Making a difference to People and the Planet through Performance


Vår oppgave i Nord er å etterleve våre «Five Principles» og styrke selskapets resultater ved – med utgangspunkt i gjensidighetsprinsippet – å sette fokus på mennesker, dyr og vår felles planet, som både vi og fremtidige generasjoner er avhengig av. Økonomisk fremgang vil alltid være viktig for en virksomhet som vår, men vår suksess må også ses i forhold til den innvirkningen vi har på menneskene og dyrene rundt oss samt på omgivelsene.

Vi er klar over at som en av verdens største matvareprodusenter har vi stor påvirkningskraft både på mennesker og dyr vi kommer i kontakt med og på verdens dyrebare naturressurser. Det er vårt ansvar overfor fremtidige generasjoner å bygge en bedrift som drives på en bærekraftig måte.

Ved å sette våre prinsipper ut i livet, etablerer vi veldefinerte verdier i en verden i konstant forandring.


 


Klikk på bildet for å laste ned vår Sustainability brosjyre.

Vi utgjør en forskjell for menneskene og dyrene rundt oss

Med utgangspunkt i våre «Five Principles» har vi et ansvar for å fremme trivsel og tillit hos både mennesker og dyr. Det handler om å skape gjensidig utbytte for våre medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder og forbrukere, og for de lokalsamfunnene der vi jobber.

Forbrukeren er vår sjef – så enkelt er det. Derfor er det primære målet med alt vi gjør, å oppnå forbrukerens tillit og respekt for virksomheten vår. Det er dette målet vi har i tankene når vi gjennomfører våre strenge kvalitetstester, utvikler nye ideer og jobber med å øke produktenes næringsverdi.

I 2007 ble Mars det første selskapet som forpliktet seg til ikke å lage reklame rettet mot barn under 12 år. I den forbindelse har vi utviklet Mars Marketing Code og sikret oss at alle selskapets markedsføringsmedarbeidere er kjent med våre holdninger og etiske standarder. I Mars Nordics støtter vi dessuten et undervisningsprogram som heter Media Smart, hvor elever i alderen 10 til 13 år fordelt på 7000 skoler, lærer å tolke reklame og informasjon mer kritisk.

Vi tilbyr medarbeiderne våre et vidt spekter av opplærings- og utviklingsmuligheter, og sørger for å verdsette innsatsen deres ved å gi dem bonuser og spesielle belønninger. Vårt arbeidsmiljø er også spesielt, med åpne kontorlandskap som stimulerer til kommunikasjon teamene imellom og motvirker følelsen av hierarki.

Vi legger også stor vekt på prosjekter i lokalmiljøet, og støtter en rekke initiativer over hele verden som er relatert til vår virksomhet.

 


Vi gjør en forskjell for planeten

Ved å gjøre en forskjell for planeten, gjør vi også en forskjell for kommende generasjoner. Vi bidrar til å gjøre en forskjell ved å sikre bærekraftig produksjon og redusere mengden avfall.

Bærekraftig produksjon er utgangspunktet for alle våre aktiviteter. Bærekraftighet bestemmer hvordan prosessene våre utformes, ligger til grunn for våre forsyningslinjer og gjennomsyrer hele forretningsdriften vår. Vi har forpliktet oss til at kakaoen i våre produkter skal være ett hundre prosent bærekraftig innen 2020, og til å ta ansvar for vårt samlede utslipp av drivhusgasser, vårt energi- og vannforbruk og for en god avfallshåndtering.

Vårt initiativ for bærekraftige kakaoplantasjer i Ghana og på Elfenbenskysten – hvor 60 prosent av verdens kakao produseres – har fokus på de økologiske, økonomiske og sosiale behovene i disse samfunnene, og vi samarbeider med lokalbefolkningen om dette på en helhetlig måte.

Mars’ arbeid for bærekraftig produksjon strekker seg imidlertid lenger enn som så. I Mars ønsker vi å sikre at alle råvarer er tilgjengelige også langt fremme i tid. Vi bruker derfor bare ingredienser som kan fremstilles etter bærekraftige prinsipper, og er hele tiden opptatt av å ta langsiktige miljøhensyn. Et eksempel på dette er vår innsats for bærekraftig fiske, hvor vårt samarbeid med Verdens Naturfond har resultert i beslutningen om ikke å bruke gulfinnet tunfisk eller sverdfisk som råvarer i våre produkter.

I Mars Nordics tar vi CO2-trusselen veldig alvorlig, og har forpliktet oss til å redusere utslippene våre betydelig. Vi har gransket de samlede CO2-utslippene for vår Nordic virksomhet, og satt oss mål og definert konkrete tiltak for å redusere utslippsnivåene.

Vi gjør en forskjell gjennom handling

Våre «Five Principles» innebærer også at vi gjør en forskjell gjennom måten vi opptrer på. I Mars har vi omsorg for våre medarbeidere i en bedriftskultur som preges av verdivekst og fordelaktige løsninger for kunder og forbrukere.

Hos oss kalles de ansatte «medarbeidere», noe som er et godt uttrykk for vår måte å jobbe på. Vi er alle fullt og helt ansvarlige for forretningsdriften, men har til gjengjeld muligheten til å utfordre det gjengse og tenke annerledes. Det er denne innstillingen som har gjort det mulig for Mars å vokse fra en liten familiebedrift til et globalt selskap – som fortsatt er familieeid – og beholde friheten til å drive forretninger på sin egen måte.

Vi investerer store mengder tid og penger på fortløpende utdannelse, opplæring og forbedring av vår kompetanse, fordi vi ser dette som en hjørnestein i hver enkelt karriere, og ser det som vår plikt å gi våre medarbeidere best mulig utviklingsmuligheter.

Vi investerer mye tid og penger på fortløpende utdanning, opplæring og kompetanseøkning. Fordi vi ser på disse som hjørnesteiner i hver enkelt medarbeiders karriere, og fordi vi mener at det er vår plikt å gi medarbeiderne våre best mulige utviklingsmuligheter.

Likeledes investerer vi mye tid og penger i å utvikle våre kategorier og sette nye standarder gjennom vårt kundekjennskapsprogram og våre nyskapende salgs- og markedsføringsaktiviteter. Ved å utveksle kunnskap på verdensbasis og ha kjennskap til forbrukerens ønsker, kan vi ligge ett skritt foran når det gjelder å møte fremtidens krav og aktivt bidra til våre kunders velstand.


Kakaosertifisering
Mars har som mål å ha en 100 prosent sertifisert bærekraftig kakaoproduksjon i år 2020.
Mars Ambassador Program (MAP)
MAP gir medarbeidere i Mars muligheten til å vise sitt personlige engasjement i arbeidet med å gjøre en forskjell for mennesker, dyr og planeten.
iMPACT
iMPACT tar for seg de økologiske, økonomiske og sosiale behovene i kakaoprodusentenes lokalsamfunn, og samarbeider med lokale krefter på en helhetlig måte.

Helse og ernæring

Vi oppfordrer til en sunn og aktiv livsstil.

Samfunnsengasjement

Hva vi står for, og hvordan vi fungerer som bedrift i et globalt perspektiv.

Bærekraftig kakaoproduksjon

Vi tar ansvar for våre handlinger.