Global
Mars Home page

在我們的家長鬚知隱私政策中, 我們提及幼童這一概念. 在下列國家的法律中, 幼童是低于以下年齡的兒童:

中國          18 歲

阿根廷          18 歲

巴西          12 歲

墨西哥          12 歲

瑞士          14 歲

澳大利亞          18歲

奧地利          14 歲

捷克          18 歲

丹麥          18 歲

芬蘭          18 歲

德國          14 歲

法國          16 歲

意大利          18 歲

日本          16 歲

荷蘭          16 歲

挪威          15 歲

波蘭          14 歲

葡萄牙          18 歲

俄羅斯          18 歲

斯洛伐克          16 歲

西班牙          16 歲

瑞典          13 歲

英國          16 歲

美國          13 歲

所有其他國家          13 歲