Mars Service Guidelines | Mars
Richtlijnen en Regels voor Diensten

Algemeen 

De diensten die op deze website worden aangeboden (de “Diensten”) verschaffen de geregistreerde gebruikers (“Leden”) een plek om elkaar te ontmoeten, te communiceren en ideeën met elkaar uit te wisselen. Door gebruik te maken van de Diensten aanvaardt u deze Richtlijnen en Regels voor Diensten (de“Richtlijnen”) en eventuele andere, op deze website geplaatste voorwaarden. 

Wij zijn extra voorzichtig waar het om jonge kinderen gaat. Het is jonge kinderen dan ook alleen toegestaan van de Diensten gebruik te maken als zij, voordat zij registreren, daarvoor toestemming van hun ouders hebben verkregen. In verschillende landen wordt het begrip “jong kind”, afhankelijk van de nationale wetgeving, anders gedefinieerd, maar de relevante leeftijd kunnen wij u wel vertellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Speciaal Bericht voor Ouders en ons Privacybeleid

Beperking van Aansprakelijkheid en Exoneratie 

U aanvaardt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, graphics, video, berichten en ander materiaal (“Content”), zowel openbaar geplaatst als privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon waarvan deze Content afkomstig is. Dit houdt in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die u uploadt, plaatst, mailt of op andere wijze via de Diensten verzendt. Wij controleren de Content die via de Diensten wordt geplaatst niet en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Als zodanig verstrekken wij dan ook geen garanties met betrekking tot de rechtmatigheid, juistheid, integriteit of kwaliteit van de Content. U aanvaardt dat u door gebruik te maken van de Diensten in aanraking kunt komen met Content die beledigend, onbehoorlijk of aanstootgevend is. 

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor Content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in Content, noch voor verlies of schade, hoegenaamd ook, die voortkomt uit gebruikmaking van geplaatste, ge-emailde of op andere wijze via de Diensten verzonden Content. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor bedreigende, lasterlijke, obscene, beledigende of onrechtmatige Content of gedrag van derden of inbreuk op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten. 

Deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel of aansprakelijkheid voor het met opzet of grove nalatigheid schenden van een wettelijke of contractuele verplichting. 

Gedrag Leden 

U komt overeen de Diensten alleen te zullen gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van geëigende berichten en geëigend materiaal, dat, indien van toepassing, gerelateerd is aan de betrokken Diensten. Zo komt u bij wijze van voorbeeld – dus niet beperkt daartoe - overeen de Diensten niet te zullen gebruiken voor:

 1. het uploaden, plaatsen, emailen of anderszins verzenden van Content die:

  • onwettig is, schadelijk (waaronder voor minderjarigen), bedreigend, grof, beledigend, intimiderend, neerkomend op ‘stalking’, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, belasterend, andermans privacy schendend, hatelijk, racistisch, of vanuit een etnisch of ander oogpunt aanstootgevend;

  • u niet gerechtigd bent te verzenden ingevolge wetgeving of ingevolge een contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis, auteursrechtelijk beschermde informatie en vertrouwelijke informatie die bekend is geworden of gemaakt in dienstverband of ingevolge geheimhoudingsovereenkomsten);

  • inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of enig ander eigendomsrecht van derden;

  • ongevraagde of niet-geautoriseerde reclame, promoties, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespel” of andere vorm van uitlokking (“solicitation”), behalve in die gebieden (zoals winkelruimtes) die daarvoor bedoeld zijn; of

  • softwarevirussen bevatten of andere computercodes, bestanden of programma’s die bedoeld zijn de functionaliteit van computersoftware of –hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken;

 2. het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, waaronder - zonder daartoe beperkt te zijn – een ambtenaar, forumleider, gids of gastheer, of het valselijk beweren of anderszins voorwenden een betrokkenheid te hebben met een persoon of entiteit;

 3. het namaken van “headers”, URLs of adressen van verzenders of anderszins manipuleren van “identifiers” teneinde de herkomst te verbergen van Content die via de Diensten is verzonden;

 4. het gebruiken van onze Diensten voor commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten, marketing of reclame;

 5. het onderbreken van de normale gespreksstroom, het sneller doen “scrollen” van een scherm dan andere gebruikers van de Diensten met typen kunnen bijhouden, of anderszins zodanig handelen dat de mogelijkheid van andere gebruikers tot deelname aan real-time communicatie negatief wordt beïnvloed;

 6. het belemmeren of verstoren van de Diensten of servers of netwerken die verbonden zijn met de Dienst, of handelen in strijd met vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn met de Diensten;

 7. het handelen in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; of

 8. het verzamelen, opslaan, gebruiken of verkopen van persoonlijke gegevens over andere gebruikers.

Wij zijn niet verplicht controle uit te oefenen op de Content.  Wij behouden ons echter het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken Content te verwijderen, redigeren of verplaatsen die via de Diensten toegankelijk is. 

Wij behouden ons het recht voor Content openbaar te maken indien wij zulks nodig achten, waaronder aan de aan ons gelieerde maatschappijen, met name indien openbaarmaking nodig is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving of rechtsprocedures, (ii) deze Richtlijnen af te dwingen, of (iii) de rechten, eigendommen, of persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.