Global
Mars Home page

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Cập nhật gần nhất: ngày 1 tháng 11 năm 2021

Tổng quan

Mars tự hào là một công ty gia đình đã hoạt động được hơn 100 năm. Chính sự độc lập này đã đem lại cho chúng tôi khả năng tự do suy nghĩ trong nhiều thế hệ chứ không chỉ trong một thời gian ngắn, cho phép chúng tôi đầu tư vào tương lai lâu dài của doanh nghiệp, nhân viên, người tiêu dùng của Mars, cũng như cho hành tinh xanh này — tất cả đều nhờ vào những Nguyên tắc lâu đời của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng cách chúng tôi vận hành kinh doanh ngày hôm nay sẽ là nền tảng để xây dựng thế giới trong tương lai.

Nguyên tắc quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi:

 1. Chúng tôi gìn giữ và tôn trọng Dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao phó.
 2. Chúng tôi luôn cố gắng xử lý Dữ liệu cá nhân được giao phó một cách minh bạch và có trách nhiệm, tuân theo Năm nguyên tắc của chúng tôi và pháp luật.
 3. Chúng tôi tuân thủ và tôn trọng các quyền riêng của người tiêu dùng, khách hàng và ứng viên xin việc.
 4. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc không ngừng cải tiến các phương pháp bảo mật và quyền riêng tư.

Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân tại Mars, Incorporated và công ty thành viên, bao gồm các công ty con và các công ty liên kết (gọi chung là "Mars," "chúng tôi," hoặc "của chúng tôi"), thông qua các trang điện tử, ứng dụng di động hoặc các trang khác có hiển thị Tuyên bố về quyền riêng tư này (gọi chung là các "Trang điện tử"). Tuyên bố về Quyền riêng tư này cũng sẽ áp dụng đối với thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn và tại bất cơ sở bán lẻ, các bệnh viên chẩn đoán, hình ảnh và / hoặc bệnh viện thú y và cơ sở thú y nào của chúng tôi (cũng như tại các “Trang web”) và khi bạn nộp đơn xin việc tại Mars.

Asset Download
Select Widget

Chúng tôi cam kết làm việc với bạn để giải đáp kịp thời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có.

Nếu bạn có câu hỏi, muốn liên hệ với đội ngũ của chúng tôi phụ trách về quyền riêng tư và/hoặc Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của Mars, vui lòng nhấp vào đây. Nếu bạn có yêu cầu liên quan đến dữ liệu của mình và muốn thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành, vui lòng  nhấp vào đây. Nếu bạn là cư dân của California và muốn thực hiện quyền yêu cầu chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng  nhấp vào đây. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu bằng cách gọi số 1-844-316-5985 hoặc bằng cách liên hệ với một công ty cụ thể thuộc Mars có mối quan hệ với bạn, bao gồm:

 • Bệnh viện thú y Banfield: bằng cách nhấp vào  đây hoặc gọi 888-899-7071
 • Bệnh viện chuyên môn và cấp cứu thú y BluePearl: bằng cách nhấp vào  đây hoặc gọi 855-900-8444
 • Bệnh viện thú y VCA: bằng cách nhấp vào  đây hoặc bằng cách gọi 1-844-276-5786.

Để in Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng nhấp vào đây.

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho Dữ liệu cá nhân do  Mars, Incorporated và các công ty thành viên thu thập và xử lý. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng nếu chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân trực tiếp, qua trang điện tử của chúng tôi, ứng dụng di động, thư điện tử, bệnh viện thú y, mạng xã hội và các trang điện tử khác hiển thị Tuyên bố về quyền riêng tư này (các "Trang điện tử"). Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm thông tin hoặc nhóm thông tin có thể sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Các giá trị nhận dạng có thể là tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, dữ liệu vị trí, giá trị nhận dạng trực tuyến hoặc các yếu tố về ngoại hình, sinh lý, di truyền, tâm thần, tình hình tài chính, văn hóa hoặc xã hội. Vui lòng lưu ý rằng các khu vực khác nhau có thể có định nghĩa khác nhau về Dữ liệu cá nhân. Nếu chúng tôi thu thập thông tin được coi là Dữ liệu cá nhân trong khu vực của bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo quy định tại Tuyên bố về quyền riêng tư này và luật địa phương hiện hành.

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố về quyền riêng tư này để tìm hiểu các chính sách và phương pháp của chúng tôi đối với Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ cho bạn biết về những thay đổi quan trọng bằng thông báo trên trang chủ của chúng tôi trong khoảng thời gian hợp lý và thay đổi ngày "Cập nhật gần nhất". Vui lòng kiểm tra lại để xem nội dung cập nhật.

Chúng tôi tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia và tiểu bang, đồng thời hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn sống ở khu vực tài phán công nhận khái niệm về "bên quản lý dữ liệu" hoặc tương tự, thì bên quản lý dữ liệu ở đây sẽ là:

Mars, Incorporated
c/o: Giám đốc bảo vệ dữ liệu và Giám đốc quyền riêng tư
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Liên hệ: [email protected] hoặc [email protected]

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý nhiều loại Dữ liệu cá nhân. Các loại Dữ liệu cá nhân sau đi kèm thông tin về (các) nguồn gốc, (các) mục đích và (các) trường hợp mà Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ.

 • Giá trị nhận dạng. Chúng tôi lấy giá trị nhận dạng trực tiếp từ bạn hoặc từ bên thứ ba như cơ quan môi giới dữ liệu hoặc nền tảng mạng xã hội. Giá trị nhận dạng là các nội dung như tên hoặc thông tin liên lạc. Chúng tôi sử dụng những giá trị này để cung cấp và cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu; đăng ký, tham gia cuộc thi và chương trình khuyến mãi; liên lạc với bạn để cung cấp thông tin; cung cấp nội dung được cá nhân hóa, thông tin và tài liệu quảng cáo, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm của chúng tôi hoặc các công ty thành viên của chúng tôi; khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình trong hợp đồng với bạn; xử lý Dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc đánh giá và chấp thuận khách hàng hoặc nhà cung cấp; hiển thị quảng cáo có liên quan; và/hoặc nghiên cứu. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Các loại Dữ liệu cá nhân có trong hồ sơ khách hàng. Chúng tôi lấy dữ liệu này trực tiếp từ bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp và cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu; cung cấp nội dung được cá nhân hóa, thông tin, tờ rơi, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm của chúng tôi hoặc của các công ty thành viên của chúng tôi; khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình trong hợp đồng với bạn; và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân cần thiết để đánh giá và chấp thuận khách hàng hoặc nhà cung cấp. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm các đặc điểm phân loại được bảo vệ, vị trí địa lý và thông tin vị trí địa lý chính xác. Chúng tôi nhận được các đặc điểm phân loại được bảo vệ và thông tin vị trí địa lý chính xác trực tiếp từ bạn hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà môi giới dữ liệu hoặc các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi nhận dữ liệu vị trí địa lý trực tiếp và gián tiếp từ bạn (ví dụ: trong trường hợp bạn cho phép dịch vụ vị trí) và/hoặc từ các bên thứ ba như các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi có thể sử dụng những dữ liệu này để cung cấp và cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu; để đăng ký, tham gia cuộc thi và chương trình khuyến mãi; để cung cấp cho bạn nội dung, thông tin được cá nhân hóa và gửi cho bạn tài liệu quảng cáo, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về sản phẩm của chúng tôi hoặc các công ty thành viên của chúng tôi; khi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng với bạn; để xử lý Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho việc đánh giá và chấp thuận khách hàng hoặc nhà cung cấp; và/hoặc để cung cấp quảng cáo có liên quan. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thông tin thương mại. Chúng tôi lấy thông tin này trực tiếp từ bạn khi bạn mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại bất kỳ cơ sở bán lẻ nào của chúng tôi, bao gồm cả bệnh viện thú y hoặc mua sắm trực tuyến. Chúng tôi sử dụng thông tin thương mại để cung cấp và cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu; cung cấp nội dung được cá nhân hóa và gửi cho bạn thông tin quảng cáo, tờ rơi, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm từ chúng tôi hoặc từ các công ty thành viên của chúng tôi; và/hoặc để cung cấp quảng cáo có liên quan. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác. Chúng tôi nhận thông tin này gián tiếp từ bạn (ví dụ: bằng việc quan sát hoạt động của bạn trên Trang điện tử của chúng tôi) hoặc từ các bên thứ ba như nhà cung cấp phân tích dữ liệu. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa, và gửi bạn thông tin, tài liệu quảng cáo, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm của chúng tôi hoặc của các công ty thành viên của chúng tôi; và/hoặc để cung cấp quảng cáo có liên quan. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thông tin liên quan đến chuyên môn hoặc việc làm. Chúng tôi nhận thông tin liên quan đến chuyên môn hoặc việc làm trực tiếp từ bạn hoặc từ bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp kiểm tra lý lịch). Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý các đơn xin việc và khi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng với bạn. Những thông tin này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Dự đoán rút ra từ Dữ liệu cá nhân khác. Chúng tôi nhận được những dự đoán này gián tiếp từ bạn (ví dụ: qua việc quan sát hoạt động của bạn trên Trang điện tử của chúng tôi) hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp phân tích dữ liệu. Chúng tôi sử dụng những dự đoán này để cung cấp và cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu; cung cấp nội dung được cá nhân hóa, và gửi bạn thông tin quảng cáo, tờ rơi, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm của chúng tôi hoặc của các công ty thành viên của chúng tôi; và/hoặc để cung cấp quảng cáo có liên quan. Những dự đoán này được chia sẻ vì mục đích kinh doanh trong nội bộ các công ty thành viên của Mars và với các nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm danh sách liên hệ, thông tin nhân khẩu học ban đầu được thu thập từ các công ty khác của Mars và dữ liệu cá nhân có được một cách hợp pháp từ các bên thứ ba khác, có thể được kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi thu thập cho các mục đích mô tả bên dưới.

Chúng tôi thu thập các Dữ liệu cá nhân cụ thể sau:

 • Thông tin liên lạc cá nhân. Dữ liệu này bao gồm thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử. Ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin liên lạc trong quá trình đăng ký trực tuyến, khi làm việc với chúng tôi hoặc khi cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Một số Trang điện tử cho phép bạn thiết lập tên người dùng và mật khẩu để thiết lập tài khoản.
 • Thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi. Ví dụ: lịch sử mua hàng, thông tin thanh toán và giao hàng, cùng các thông tin khác của bạn về việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin thanh toán. Thông tin này bao gồm thông tin từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tài khoản thanh toán trực tuyến hoặc các phương thức thanh toán khác của bạn.
 • Thông tin thương mại và khách hàng riêng biệt. Ví dụ: tên người dùng và thông tin đăng nhập khác.
 • Thông tin để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với một vị trí. Ví dụ: sở thích, lịch sử công việc và thông tin của bạn ghi trong đơn xin việc.
 • Thông tin nhân khẩu học. Ví dụ: dữ liệu như tuổi tác, giới tính, thói quen hoặc hoạt động, khẩu vị hoặc sở thích.
 • Thông tin nhạy cảm. Ví dụ: khi bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khi được pháp luật cho phép và/hoặc yêu cầu và/hoặc bạn tự nguyện chọn cung cấp thông tin.
 • Dữ liệu cho thỏa thuận với khách hàng hoặc nhà cung cấp. Các dữ liệu này bao gồm đánh giá và chấp thuận khách hàng hoặc nhà cung cấp. Ví dụ: chúng tôi thu thập tình trạng tín dụng hoặc thông tin có sẵn công khai về các danh sách chế tài và theo dõi.
 • Thông tin được thu thập từ các Trang điện tử của chúng tôi và các trang mạng xã hội. Các thông tin này bao gồm thông tin được thu thập khi bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: nhận xét, ảnh hoặc thông tin khác mà bạn đăng qua blog, bảng tin hoặc mạng xã hội.
 • Thông tin thiết bị. Ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (IP), mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành thiết bị, loại trình duyệt, các trang điện tử bạn đã truy cập trước hoặc sau khi truy cập trang điện tử của chúng tôi, các trang bạn xem và các hoạt động của bạn trên trang điện tử của chúng tôi, cũng như tương tác của bạn với quảng cáo.
 • Dịch vụ bên thứ ba và đối tác quảng cáo cũng có thể tự động thu thập thông tin.
 • Thông tin khác chúng tôi đã thu thập từ bạn và được bạn đồng ý.

Thông tin chúng tôi thu thập về thú cưng của bạn – chẳng hạn như loài, giống, ngày sinh hoặc lịch sử điều trị của thú cưng – không được coi là Dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích hợp pháp khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp các tính năng, sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân thu thập được để thực hiện các yêu cầu của bạn và cho phép bạn sử dụng các tính năng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm xử lý thanh toán cho các giao dịch mua bán, gói đăng ký và chương trình giảm giá, và để bảo vệ khỏi hoặc xác định các giao dịch gian lận có thể có.
 • Đăng ký, tham gia cuộc thi và chương trình khuyến mãi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cho bạn tham gia các cuộc thi nếu bạn chọn tham gia, để thông báo cho bạn về kết quả và đăng ký cho bạn một số tính năng, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích mua sắm của bạn.
 • Để liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, để trả lời các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn hoặc để cung cấp cho bạn các cập nhật và tin tức. Và, nếu bạn đã bày tỏ sự quan tâm đối với các công việc tại Mars, để thông báo cho bạn khi có công việc phù hợp đang cần tuyển người.
 • Để cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa, thông tin và gửi cho bạn tờ rơi, phiếu giảm giá, hàng mẫu, ưu đãi và thông tin khác về các sản phẩm của chúng tôi hoặc các công ty thành viên của chúng tôi. Khi có yêu cầu bởi luật, chúng tôi hỏi khách truy cập đã cung cấp địa chỉ thư điện tử rằng họ có muốn nhận thêm thông tin hoặc cập nhật từ chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà các công ty thành viên của chúng tôi cung cấp, hay không. Chúng tôi cũng cung cấp cho khách truy cập lựa chọn "từ chối" nếu họ muốn ngừng nhận thông tin từ chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn "tham gia" trước khi chúng tôi liên hệ với bạn theo một số cách nhất định hoặc trước khi chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định.
 • Khi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng với bạn. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân khi bạn là nhà cung cấp dịch vụ hoặc khi bạn xin việc với chúng tôi. Nếu bạn là người tiêu dùng hoặc người dùng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn.
 • Để đánh giá và chấp thuận khách hàng hoặc nhà cung cấp. Việc này bao gồm xác minh danh tính và tình trạng tín dụng của một số khách hàng hoặc nhà cung cấp, tiến hành thẩm định và sàng lọc đối chiếu với danh sách công khai của chính phủ và/hoặc danh sách chế tài và các nguồn dữ liệu của bên thứ ba khác, việc sử dụng và ghi nhận vào sổ ghi sự cố của Mars và các hệ thống cảnh báo khu vực và/hoặc dịch vụ xác minh của bên thứ ba. Việc thu thập Dữ liệu cá nhân này có thể liên quan đến một cơ quan tham chiếu tín dụng hoặc bên thứ ba khác.
 • Để cung cấp quảng cáo có liên quan. Chúng tôi có thể mua và sử dụng danh sách thư điện tử đã chọn tham gia để liên hệ với khách hàng tiềm năng. Chúng tôi yêu cầu những bên cung cấp danh sách phải xác nhận rằng thông tin liên lạc chỉ được cung cấp cho những người muốn nhận được ưu đãi và thông tin qua thư điện tử. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin nhân khẩu học và thông tin về sở thích cho mục đích quảng cáo để nhắm tới người dùng mục tiêu có liên quan nhất. Bằng cách này, người dùng sẽ thấy quảng cáo có nhiều khả năng khiến họ quan tâm. Chúng tôi tôn trọng các yêu cầu từ chối. Để biết thêm thông tin về phương pháp quảng cáo của chúng tôi, vui lòng  nhấp vào đây để xem chính sách của chúng tôi về quảng cáo dựa trên mối quan tâm trực tuyến.
 • Để cung cấp cho bạn các ưu đãi khác. Đôi khi chúng tôi sẽ gửi ưu đãi, phiếu giảm giá và thông tin, bao gồm các danh mục của chúng tôi thông qua thư. Ví dụ: khi khách hàng đặt hàng trực tuyến trong các cửa hàng danh mục của chúng tôi hoặc đăng ký một trong các danh mục trực tuyến, chúng tôi có thể thêm họ vào danh sách để nhận danh mục đó. Chúng tôi cũng có thể sử dụng danh sách từ bên thứ ba hoặc nguồn công khai. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể trao đổi tên và địa chỉ với các công ty khác và họ có thể liên hệ với bạn qua thư để cung cấp ưu đãi. Bạn có thể hủy đăng kí bất cứ lúc nào.
 • Để cải thiện các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân để cải thiện dòng sản phẩm, dịch vụ của Mars, cũng như các Trang điện tử và các tính năng của chúng tôi.
 • Để kết hợp dữ liệu của bạn trong các công ty thành viên của Mars. Chúng tôi cũng có thể kết hợp Dữ liệu cá nhân được thu thập hợp pháp bởi các công ty thành viên của Mars để tạo ra dữ liệu tổng hợp về khách hàng của chúng tôi, để nghiên cứu thị trường nội bộ và/hoặc đo lường hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi và dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi biết được khách hàng ở đâu trong của các thương hiệu của Mars và bộ phận kinh doanh khác nhau của chúng tôi trong Mars và sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Đối với một số hoạt động đưa ra quyết định tự động. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân thu thập được để quảng cáo trực tuyến, và/hoặc tạo hồ sơ cá nhân cho bạn. Chi tiết về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu, và cách bạn có thể từ chối bất kỳ quyết định tự động nào sẽ được giải thích ở dưới.

Các căn cứ theo pháp luật mà chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

 • Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân vì lý do sức khỏe và an toàn nếu bạn đang ở một cơ sở của Mars, hoặc vì các thỏa thuận bổ sung với đại diện của nhân viên trong một số khu vực tài phán nếu bạn là ứng viên xin việc, và để bảo vệ lợi ích công cộng.
 • Theo ý muốn và sự đồng ý của bạn.
 • Vì lý do nghiên cứu khoa học.
 • Vì những lý do kinh doanh hợp pháp khác. Chúng tôi cũng có thể dựa vào lợi ích hợp pháp của mình để cải thiện hoạt động kinh doanh và tiếp thị. Những hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ pháp luật, nghiên cứu và phân tích, kết hợp dữ liệu, nghiên cứu lâm sàng, đánh giá chẩn đoán, điều trị cho thú cưng và các mục đích khác được mô tả ở trên. Khi chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá lợi ích hợp pháp để đảm bảo chúng tôi xem xét và cân bằng mọi tác động tiềm ẩn ảnh hưởng đến quyền của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu nào. Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động mà tác động đến bạn bị ảnh hưởng hơn lợi ích của chúng tôi, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc theo sự yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích phù hợp với Thông báo về quyền riêng tư này trong các trường hợp bên dưới.

 • Trong nội bộ Mars và các công ty thành viên của Mars. Ví dụ: để kết hợp Dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn.
 • Với các nhà cung cấp hoặc đại lý. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty chúng tôi đã thuê để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Khi chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các công ty để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, họ không được phép sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Họ phải bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đồng ý cho phép sử dụng các Dữ liệu cá nhân này cho những mục đích khác.
 • Trường hợp Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển cùng với các tài sản kinh doanh khác. Trong trường hợp đó, Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ trong bất kỳ quá trình đánh giá nào, tuân theo các yêu cầu về bảo mật và không tiết lộ.
 • Trường hợp chúng tôi đã nhận được chỉ dẫn hoặc được bạn đồng ý cho phép tiết lộ Dữ liệu cá nhân của mình.
 • Để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hoặc yêu cầu hợp pháp, bao gồm từ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ.
 • Để điều tra các đơn khiếu nại của người tiêu dùng hoặc các hành vi có khả năng vi phạm pháp luật, để bảo vệ tính toàn vẹn của trang điện tử, thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra pháp lý nào.
 • Để bảo vệ quyền hoặc tài sản của các công ty thành viên của Mars hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ.
 • Để hành động một cách có thiện chí dựa trên niềm tin rằng việc truy cập và tiết lộ là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và/hoặc sự an toàn của các đối tác, khách hàng, công chúng và vật nuôi của chúng tôi.
 • Để hỗ trợ các mục đích kinh doanh hợp pháp khác. Những mục đích này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ pháp luật, hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng trong tương lai, đánh giá phép chẩn đoán và điều trị vật nuôi.

Xin lưu ý rằng các Trang điện tử có thể bao gồm các liên kết hoặc đề cập tới các trang điện tử của bên thứ ba có phương thức bảo vệ quyền riêng tư có thể khác với chúng tôi. Nếu bạn gửi Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ trang điện tử nào trong số đó, thông tin của bạn sẽ chịu sự chi phối bởi chính sách về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang điện tử nào bạn truy cập.

Chúng tôi có thể bán dữ liệu đã giấu đi danh tính cho bên thứ ba và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã giấu đi danh tính hoặc thông tin không có tác dụng nhận dạng cá nhân như được mô tả ở trên. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin đã giấu đi danh tính hoặc không có tác dụng nhận dạng với các thông tin đã giấu đi danh tính hoặc không có tác dụng nhận dạng khác từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và đã giấu đi danh tính với các bên thứ ba, ví dụ như bao gồm các cố vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư, cho mục đích phân tích kinh doanh nói chung. Ví dụ: chúng tôi có thể cho nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào trang điện tử của chúng tôi và các tính năng hoặc dịch vụ phổ biến nhất.

Khi bạn xin việc tại Mars, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân như đã mô tả ở đây và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Mars tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ bảo mật Dữ liệu cá nhân của ứng viên xin việc. Chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, và cũng như được mô tả dưới đây trong trường hợp nó liên quan đến bạn với tư cách là ứng viên xin việc.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn với tư cách là ứng viên xin việc

Khi bạn nộp đơn xin việc tại Mars, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân để đánh giá đơn xin việc của bạn. Bạn cũng có thể chọn cung cấp Dữ liệu cá nhân bổ sung (ví dụ: thông tin về thói quen và sở thích xã hội của bạn). Tất cả thông tin được bạn cung cấp một cách tự nguyện và bạn chọn Dữ liệu cá nhân bạn muốn cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn không cung cấp Dữ liệu cá nhân, khả năng chúng tôi cân nhắc bạn cho một vị trí có thể bị hạn chế.

Thông tin từ các bên thứ ba khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn công khai hoặc bên thứ ba. Ví dụ: để xác minh thông tin trong đơn xin việc của bạn hoặc để tiến hành kiểm tra lý lịch thông qua bên thứ ba, theo luật pháp hiện hành cho phép. Nếu muốn, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân trên các trang điện tử của bên thứ ba như LinkedIn, nếu áp dụng trong thị trường của bạn. Nếu bạn chọn cho phép Mars truy cập Dữ liệu cá nhân này, bạn đồng ý rằng Mars có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin này theo Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Cách Mars sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn với tư cách là ứng viên xin việc

Mars sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân để xử lý đơn xin việc của bạn, bao gồm cho các mục đích dưới đây.

 • Tuyển dụng, đánh giá và lựa chọn ứng viên
 • Mục đích chung, hành chính nhân sự và quản lý
 • Tiến hành khảo sát sự hài lòng (ví dụ: để quản lý và cải thiện quy trình tuyển dụng)
 • Xác minh (những) người liên hệ để tham khảo về công việc của bạn, tiến hành kiểm tra lý lịch và đánh giá liên quan
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và công ty (ví dụ: để giám sát sự đa dạng)
 • Liên lạc với bạn về đơn xin việc và sự quan tâm của bạn đối với Mars
 • Cơ hội việc làm trong tương lai nếu bạn cho phép sử dụng theo cách này

Phân biệt hồ sơ và ra quyết định tự động

Mars cũng có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để phân tích dữ liệu và thống kê. Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để phục vụ lợi ích hợp pháp của Mars, chúng tôi có thể triển khai phân tích tuyển dụng và giám sát tính đa dạng cấp toàn cầu, nếu bạn đồng ý và khi được luật pháp hiện hành cho phép. Bạn có quyền không cho phép ra quyết định về bạn mà chỉ dựa trên xử lý tự động, bao gồm cả việc phân biệt hồ sơ nếu quyết định đó gây ảnh hưởng đến bạn về mặt pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn. Trong quá trình tuyển nhân viên, Mars không đưa ra quyết định chỉ dựa vào hệ thống tự động về ứng viên.

Mars sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn trong tư cách ứng viên xin việc với ai?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ giữa các pháp nhân trong nhóm các công ty Mars và chỉ với những nhân viên Mars thực sự cần dữ liệu đó để thực hiện các nhiệm vụ và công việc của họ và cho các bên thứ ba có nhu cầu kinh doanh hợp pháp. Đối với ứng viên xin việc, các bên thứ ba cụ thể bao gồm các cơ quan tuyển dụng, tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và luật sư. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể thay đổi tùy thuộc vào bộ phận nào của Mars đang tuyển dụng bạn và có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi luôn tìm cách đảm bảo rằng các bên thứ ba xử lý Dữ liệu cá nhân thực hiện việc này theo cách phù hợp với Tuyên bố về quyền riêng tư này và theo luật hiện hành.

Nếu như bạn không còn muốn chúng tôi sử dụng thông tin lien hệ của bạn để quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của Mars hoặc của các bên thứ ba, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở trên.

Nếu chúng tôi gửi cho bạn thư điện tử quảng cáo, bạn cũng có thể hủy đăng ký ở cuối thư điện tử để chọn không nhân các thư điện tử quảng cáo trong tương lai. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý trước khi gửi thư điện tử quảng cáo cho bạn. Bằng cách từ chối đưa ra sự đồng ý, bạn sẽ không nhận được một số thư điện tử nhất định từ chúng tôi.

Ngay cả khi bạn chọn không nhận thư điện tử quảng cáo, bạn vẫn có thể nhận được thư điện tử nhằm tạo điều kiện, hoàn thành hoặc xác nhận giao dịch thương mại mà bạn đã đồng ý thực hiện với chúng tôi. Những thư điện tử này bao gồm thông tin liên lạc về sức khỏe vật nuôi của bạn, nhắc lịch hẹn, hoàn thành đăng ký, dữ liệu người dùng được chỉnh sửa, yêu cầu đặt lại mật khẩu, xác nhận giao dịch, thông báo giao hàng và các thông tin liên lạc khác cần thiết cho giao dịch của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể gửi tin nhắn văn bản/SMS cho bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chọn nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận các tin nhắn văn bản cụ thể từ chúng tôi bất kỳ lúc nào (trừ tin nhắn nhắc lịch hẹn) bằng cách nhắn tin STOP để phản hồi bất kỳ tin nhắn văn bản nào.

Trừ khi có ghi chú rõ ràng, tất cả các dịch vụ nhắn tin văn bản đều được cung cấp miễn phí cho bạn. Các khoản phí về tin nhắn, dữ liệu và các chi phí khác có thể áp dụng. Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí điện thoại di động phát sinh (sử dụng, đăng ký, v.v.) khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Vui lòng tham khảo gói chi phí của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để xác định các chi phí cho việc gửi và nhận tin nhắn văn bản.

Quyền riêng tư của trẻ em thì sao?

Hầu hết các trang điện tử của chúng tôi được thiết kế dành cho người lớn. Nếu một trong những trang điện tử của chúng tôi nhắm tới khán giả nhỏ tuổi hơn, chúng tôi sẽ xin ý kiến tán thành từ phụ huynh hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật địa phương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc  Quy tắc tiếp thị của Mars. Nếu bạn biết rằng một đứa trẻ đã đăng ký nhận bản tin qua thư điện tử hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân của trẻ và qua đó vi phạm chính sách này, vui lòng báo cáo cho chúng tôi  thông qua thông tin liên hệ được cung cấp ở đầu chính sách này. Nếu chúng tôi biết rằng người dùng chưa đủ tuổi đã cung cấp Dữ liệu cá nhân mà không có sự cho phép của phụ huynh, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản đó và xóa tất cả Dữ liệu cá nhân do người dùng đó cung cấp trong phạm vi khả thi.

Các chính sách của chúng tôi về quảng cáo trực tuyến dựa trên mối quan tâm là gì?

Vui lòng xem  thông báo về Lựa chọn quảng cáo và  Cookie của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về cách Mars thực hiện hoạt động xung quanh quảng cáo dựa trên mối quan tâm trực tuyến và sử dụng cookie.

Bạn cần biết thêm những gì?

Thông tin của bạn được lưu trữ và xử lý ở đâu?

Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập hoặc nhận được có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt trụ sở.

Các máy chủ và cơ sở dữ liệu lưu trữ Dữ liệu cá nhân có thể được đặt bên ngoài quốc gia nơi bạn truy cập trang điện tử này và ở một quốc gia không có quy định luật về quyền riêng tư giống như quốc gia bạn cư trú. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được gửi ra nước ngoài theo các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, xử lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ và lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ khi chúng tôi có mục đích kinh doanh hợp pháp và tuân thủ các chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

Vậy còn Dữ liệu cá nhân đã công khai thì sao (như trong phòng trò chuyện trực tuyến, bảng tin hoặc các diễn đàn tương tác khác)?

Chúng tôi có thể cung cấp phòng trò chuyện, bảng tin hoặc bảng thông báo hay các khu vực tương tác nơi khách truy cập có thể đăng nhận xét hoặc thông tin. Nếu bạn sử dụng một phòng trò chuyện, bảng tin hoặc bảng thông báo, cơ hội trên trang mạng xã hội hoặc các khu vực tương tác khác, đừng quyên kiểm tra quy tắc đăng bài. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi các quy tắc đăng bài, cũng như Điều khoản sử dụng trang điện tử của chúng tôi. Các quy tắc tham gia có thể giới hạn độ tuổi và các hạn chế khác, chẳng hạn như đăng nội dung lạm dụng, phản cảm hoặc gây kích động. Tất cả mọi thứ bạn đăng trực tuyến là thông tin công cộng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì bạn tự nguyện đăng trực tuyến. Người dùng nên thận trọng khi tiết lộ Dữ liệu cá nhân trực tuyến.

Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sáp nhập, mua lại, hủy bỏ, phá sản và bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ sau khi hoàn tất giao dịch đó và/hoặc trong quá trình xử lý đánh giá trước khi chuyển giao (tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật). Nếu được chuyển giao, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc một chính sách, ở mức tối thiểu, bảo vệ quyền riêng tư của bạn ở mức độ tương đương với Tuyên bố về quyền riêng tư này trừ khi bạn đồng ý.

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình duy trì) các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các biện pháp bảo mật chúng tôi sử dụng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp ở đầu Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi khuyên bạn cũng nên thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình. Ví dụ: cài đặt một phần mềm chống vi-rút hiện đại, đóng trình duyệt sau khi sử dụng, giữ bí mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn và thường xuyên cập nhật phần mềm và ứng dụng để đảm bảo bạn có các tính năng bảo mật tân tiến nhất.

Việc chuyển Dữ liệu cá nhân trong phạm vi toàn cầu

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân đó cho các chi nhánh và công ty con của chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba khác, tuân theo luật pháp địa phương. Chúng tôi cũng có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới, từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của bạn sang các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác theo tuân theo các yêu cầu pháp lý. Mars chủ yếu sử dụng Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Liên minh châu Âu để chuyển dữ liệu từ Liên minh châu Âu, EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ sang các quốc gia bên ngoài EEA (bao gồm cả Vương quốc Anh). Đối với việc chuyển Dữ liệu cá nhân giữa các khu vực tài phán khác, Mars có thể dựa vào các cơ chế pháp lý khác để chuyển trong phạm vi quốc tế, nếu luật liên quan cho phép.

Tùy thuộc vào nơi cư trú của bạn, các quyền của bạn có có thể khác nhau ở một số khía cạnh. Mars sẽ đáp ứng mọi yêu cầu về quyền tuân thủ quy định pháp luật tại địa phương.

Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu liên quan đến bất kỳ quyền nào được nêu dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở trên.

Quyền truy cập

Bạn có thể có quyền nhận được xác nhận về việc liệu Dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không. Nếu có, bạn có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân và các thông tin khác, chẳng hạn như mục đích, danh mục Dữ liệu cá nhân, người nhận (hoặc danh mục người nhận) mà chúng tôi đã hoặc sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân, cho những người nhận cụ thể ở các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế, nếu có thể, khoảng thời gian dự tính mà Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ hoặc, nếu không khả thi, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó, các quyền của bạn, v.v.

Nếu khả thi và được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao của Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang xử lý. Từ bản sao thứ hai trở lên, chúng tôi có thể yêu cầu một mức phí hợp lý dựa trên chi phí hành chính. Nếu bạn thực hiện yêu cầu bằng phương tiện điện tử, và trừ khi có yêu cầu khác, thông tin sẽ được cung cấp dưới dạng điện tử.

Quyền cải chính

Bạn có thể có quyền cải chính hoặc hoàn thiện Dữ liệu cá nhân của mình nếu Dữ liệu cá nhân đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

Quyền xóa ('quyền bị lãng quên')

Bạn có thể có quyền xóa Dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Hãy xem các ví dụ ở dưới.

 • Dữ liệu cá nhân đã xử lý của bạn không còn cần thiết cho mục đích xử lý nữa
 • Bạn rút lại sự đồng ý của mình và không cho phép xử lý, và chúng tôi không có căn cứ pháp lý nào khác để tiếp tục xử lý
 • Bạn phản đối việc xử lý và không có căn cứ hợp pháp nào cao hơn để tiếp tục xử lý
 • Dữ liệu cá nhân của bạn đã bị xử lý theo cách bất hợp pháp
 • Dữ liệu cá nhân của bạn phải được xóa để phục vụ một nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ

Quyền này sẽ không áp dụng trong phạm vi việc xử lý là cần thiết cho các mục đích dưới đây.

 • Để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý đòi hỏi chúng tôi phải tuân thủ và xử lý theo yêu cầu của pháp luật
 • Để hỗ trợ thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng
 • Vì lý do lợi ích công cộng trong lĩnh vực y tế công cộng
 • Vì mục đích lưu trữ cholợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê
 • Vì sự thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi

Quyền hạn chế việc xử lý

Bạn có thể có quyền hạn chế việc xử lý vì những lý do dưới đây.

 • Bạn nghi ngờ về tính chính xác của Dữ liệu cá nhân, trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của Dữ liệu cá nhân
 • Việc xử lý là trái pháp luật và bạn phản đối việc xóa Dữ liệu cá nhân và yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu đó
 • Chúng tôi không còn cần Dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng bạn cần cho phép chúng tôi dùng Dữ liệu vào mục đích thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
 • Bạn đã thực hiện quyền phản đối việc xử lý trong khi chờ xác minh xem liệu căn cứ pháp lý của chúng tôi có vượt qua căn cứ pháp lý của bạn không

Quyền truy cập dữ liệu

Bạn có thể có quyền nhận Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi và có thể đọc bằng máy. Bạn có quyền gửi Dữ liệu cá nhân đó cho một bên quản lý khác, nếu việc xử lý dựa trên sự đồng ý hoặc dựa trên hợp đồng và được thực hiện bằng phương tiện tự động.

Quyền phản đối

Bạn có thể có quyền phản đối, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, để xử lý Dữ liệu cá nhân dựa trên các mục đích hợp pháp của chúng tôi. Đặc biệt, bạn có thể có quyền phản đối việc Dữ liệu cá nhân của bạn được tổng hợp trên toàn bộ các công ty thành viên của Mars trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu cá nhân trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để xử lý, và cơ sở hợp pháp của chúng tôi vượt qua lợi ích, quyền và quyền tự do của chủ thể dữ liệu hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ trước các khiếu nại pháp lý. Nếu Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả phân biệt hồ sơ, bạn có thể phản đối bất cứ lúc nào.

Ra quyết định cá nhân tự động, bao gồm việc phân biệt hồ sơ

Bạn có thể có quyền từ chối bị áp đặt quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động, bao gồm việc phân biệt hồ sơ, ngoại trừ trong một số trường hợp ngoại lệ theo luật địa phương.

Quyền rút lại sự đồng ý

Trong trường hợp việc xử lý Dữ liệu cá nhân dựa vào sự đồng ý của bạn, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý mà bạn đã đồng ý trước khi rút lại.

Quyền ẩn danh

Bạn cũng có quyền yêu cầu giấu danh tính. Điều này có nghĩa là Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được thu thập hoặc xử lý. Nếu bạn chọn thực hiện quyền này, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Bạn có thể có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Quyền chọn không bán Dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể có quyền "không" bán Dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba (hoặc, đối với người tiêu dùng dưới 16 tuổi, quyền không cho phép bán Dữ liệu cá nhân của họ mà không có sự tán thành của họ hoặc của phụ huynh họ). Để thực hiện quyền này, bạn có thể gửi yêu cầu bằng cách sử dụng biểu mẫu được cung cấp ở trên và/hoặc liên kết "Không bán thông tin cá nhân của tôi" ở trên.

Quyền không bị phân biệt đối xử

Bạn có thể có quyền không bị phân biệt đối xử để nhận dịch vụ và giá cả như nhau từ một doanh nghiệp, ngay cả sau khi thực hiện quyền của mình.

Tiết lộ theo luật Shine the Light

Luật pháp California cho phép cư dân California yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để đưa ra một yêu cầu như vậy, vui lòng đặt "Shine the Light" trong phần "Chi tiết yêu cầu" của yêu cầu của bạn trên biểu mẫu ở trên hoặc trong dòng chủ đề, nếu được gửi qua thư điện tử.

Lưu ý rằng có những hạn chế về số lần bạn có thể thực hiện một số quyền này. Bạn có thể chỉ định một đại lý ủy quyền để thực hiện một yêu cầu thay mặt bạn. Đại lý phải cung cấp bằng chứng về sự ủy quyền của bạn. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý nào không gửi bằng chứng rằng họ đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn.

Chúng tôi có thể cần xác minh yêu cầu của bạn trước khi hoàn thành nó. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận các điểm dữ liệu mà chúng tôi đã có sẵn về bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu cá nhân được cung cấp theo yêu cầu xác minh danh tính hoặc quyền hạn của người yêu cầu.

Ưu đãi tài chính

Chúng tôi có thể cung cấp các ưu đãi tài chính khác nhau tùy từng thời điểm. Các điều khoản của ưu đãi tài chính sẽ được cung cấp tại thời điểm bạn đăng ký nhận ưu đãi tài chính. Bạn có thể rút khỏi bất kỳ ưu đãi tài chính nào. Khi tính toán các ưu đãi này, chúng tôi xem xét các chi phí liên quan đến ưu đãi và giá trị dữ liệu của bạn.

Chúng tôi đáp lại Sự tiết lộ không theo dõi như thế nào

Chúng tôi nỗ lực hết sức để thực hiện các cài đặt trình duyệt yêu cầu chúng tôi không theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn, tuân theo các giới hạn kỹ thuật; chúng tôi có thể không phản hồi được tất cả các cài đặt hoặc tín hiệu của người dùng.

Các thay đổi

Các thay đổi về Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn theo cách khác với cách nêu tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa phiên bản tiếng Anh của Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi và phiên bản đã được dịch sang ngôn ngữ khác, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.