Global
Mars Home page

Nahlaste porušení zákona na linku společnosti Mars pro hlášení týkající se právních záležitostí a dodržování předpisů na [email protected].

Podmínky používání internetových stránek provozovaných společností The Mars, Incorporated

Skupina společností

Datum nabytí účinnosti: December 2013

Vítejte! Společnost Mars, Incorporated, a její pobočky (společně „Mars“ nebo „my“ nebo „nás“) nabízí tyto a jiné internetové stránky, aplikace, hry, pomůcky a internetové a mobilní služby (souhrnně „Stránky Mars“). Doufáme, že pro vás budou internetové stránky Mars poučné a zábavné.

Následující Podmínky používání a naše Zásady ochrany osobních údajů uložené na adrese  www.Mars.com/privacy (souhrnně tyto „Podmínky“) popisují podmínky, za nichž vám společnost Mars nabízí přístup na internetové stránky Mars.

Tyto podmínky si před tím, než k internetovým stránkám Mars získáte přístup a budete je používat, důkladně přečtěte, protože přestavují zákonnou dohodu mezi společností Mars a vámi. POUŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI MARS VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SCHOPNI A Z PRÁVNÍHO HLEDISKA ZPŮSOBILÍ TAK UČINIT

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Tyto Podmínky obsahují ustanovení, která omezují naše závazky vůči vám a vyžadují, abyste jakýkoli spor s námi řešili konečnou a závaznou arbitráží na individuálním základě, a ne v rámci skupinové nebo zástupné žaloby. Více informací najdete v částech „ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“ (Oddíl [8]) a „ROZHODOVÁNÍ SPORŮ“ (Oddíl [10]) uvedených dále.

POKUD S KTEROUKOLI ČÁSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK NESOUHLASÍTE, PAK PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY MARS.

 1. ZMĚNY PODMÍNEK

  Datum nabytí účinnosti těchto Podmínek je uvedeno v horní části těchto internetových stránek. Nemáme v úmyslu měnit tyto Podmínky příliš často, nicméně si vyhrazujeme právo učinit tak. Jakoukoli významnou změnu vám oznámíme uveřejněním upozornění na této internetové stránce. Pokud to bude možné, oznámíme vám změny předem. Neprovádíme změny, které mají zpětný účinek, pokud to od nás není ze zákona vyžadováno.

  Dalším používáním internetových stránek Mars po datu nabytí účinnosti vyjadřujete svůj souhlas se změněnými podmínkami. Změněné Podmínky nahrazují všechny předchozí verze Podmínek. Z tohoto důvodu vás vybízíme, abyste si Podmínky prohlédli pokaždé, když přistupujete na internetové stránky Mars nebo když je používáte, a abyste si tyto Podmínky vytiskli a uložili do svých záznamů.

 2. DODATEČNÉ PODMÍNKY

  Pro určité služby nabízené na internetových stránkách Mars nebo jejich prostřednictvím, například mobilní aplikace, zákaznické loterie, nabídkové soutěže a další služby, mohou platit dodatečné podmínky, které jsou předkládány společně s nimi. Před použitím těchto služeb musíte vyjádřit souhlas s těmito dodatečnými podmínkami. Tyto podmínky a jakékoli dodatečné podmínky mají stejnou platnost. Pokud některá dodatečná podmínka je nezměnitelně nekonzistentní s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek, pak je rozhodující dodatečná podmínka.

 3. OBSAH STRÁNEK MARS

  Společnost Mars má v plném vlastnictví veškeré informace a materiály, které jsou poskytovány na internetových stránkách Mars nebo jsou na tyto stránky odesílány, včetně veškerých výtvarných částí, grafik, textů, video a audio klipů, obchodních značek, log a dalšího obsahu (souhrnně „Obsah stránek Mars“).

  Pokud souhlasíte s těmito Podmínkami (a také s veškerými dodatečnými podmínkami, které se vztahují ke specifickému obsahu stránek Mars), pak můžete stahovat, tisknout anebo kopírovat obsah stránek Mars, a to výlučně k vlastnímu osobnímu použití.

  Pokud vám společnost Mars nedá písemné povolení, pak nesmíte:

  • Začlenit jakýkoli obsah stránek Mars do jakéhokoli jiného díla (například vlastní internetové stránky) nebo používat obsah stránek Mars jakýmkoli veřejným či komerčním způsobem;

  • Jakýmkoli způsobem nebo jakýmikoli prostředky kopírovat, upravovat, reprodukovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, distribuovat, sestavovat, znovu uveřejňovat, nahrávat, zobrazovat, vystavovat, odesílat, přenášet, licencovat nebo prodávat obsah stránek Mars;

  • Měnit jakákoli upozornění na autorská práva, obchodní známky nebo jiná duševní vlastnická práva, která mohou být součástí obsahu stránek Mars; nebo

  • „Přímý odkaz“ na jakoukoli ze stránek Mars (například odkaz na jakoukoli jinou stránku, než na domovskou stránku některé ze stránek Mars).

 4. VAŠE PŘÍSPĚVKY

  Vedle žádostí o zaměstnání může společnost Mars čas od času nabízet oblasti, kam vy a další uživatelé můžete na stránkách Mars vystavit nebo jinak odeslat informace, fotografie, grafiky, kreativní návrhy, nápady, poznámky, představy, informace, hodnocení či jiné materiály (souhrnně „Příspěvky“). Odesláním, umístěním nebo přenesením příspěvků společnosti Mars (anebo našim zmocněncům) nebo do jakékoli oblasti stránek Mars poskytujete společnosti Mars nebo našim zmocněncům celosvětově platné, nevýhradní, podlicenční (prostřednictvím více vrstev), přenositelné, nehonorované, trvalé, neodvolatelné právo používat, reprodukovat, podlicencovat (prostřednictvím více vrstev), distribuovat, vytvářet odvozená díla, provádět a importovat příspěvky do jakýchkoli známých nebo později vyvinutých médií, pro jakýkoli účel jakéhokoli druhu, aniž by vám byla učiněna kompenzace. Jinými slovy, společnost Mars má automatické právo používat vaše příspěvky – včetně reprodukování, zveřejňování, vydávání či vysílání vašich příspěvků – kdekoli, kdykoli, v jakémkoli médiu a pro jakýkoli účel. Za žádných okolností nemáte nárok na úhradu, pokud společnost Mars použije některý z vašich příspěvků. Všechny příspěvky jsou považovány za nedůvěrné a nechráněné vlastnickými právy.

  Za své příspěvky nesete sami odpovědnost. Umístěním příspěvku potvrzujete a zaručujete, že:

  • Vlastníte či jinak kontrolujete veškerá práva na váš příspěvek, včetně bez omezení všech autorských práv a obchodních značek;

  • Váš příspěvek je pravdivý a přesný;

  • Váš příspěvek neporušuje práva žádné jiné osoby či entity, například práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech; a

  • Váš příspěvek je v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními.

  Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Mars má právo (nikoli však povinnost) příspěvek změnit, odstranit nebo odmítnout jeho umístění nebo povolit umístění jakéhokoli příspěvku. Společnost Mars nepřebírá odpovědnost ani na sebe nebere záruky za jakýkoli příspěvek, který umístíte vy nebo jakákoli třetí strana.

  Společnost Mars vás důrazně vybízí, abyste ve svých příspěvcích nezveřejňovali žádné osobní informace, protože osobní informace ve vašich příspěvcích mohou vidět a použít další lidé. Společnost Mars nenese odpovědnost za informace, které se ve svých příspěvcích rozhodnete sdělit.

 5. POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK MARS

  POUŽÍVAT INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI MARS MOHOU OSOBY, KTERÝM JE MINIMÁLNĚ TŘINÁCT LET (13). Přístupem a používáním jakýchkoli stránek Mars anebo umísťováním příspěvků na tyto stránky nebo jejich prostřednictvím potvrzujete, že nejste mladší 13 let.

  POKUD JE VÁM OD TŘINÁCTI (13) LET DO NABYTÍ PLNOLETOSTI PLATNÉ V MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ, MŮŽETE STRÁNKY MARS POUŽÍVAT POUZE POD DOHLEDEM SVÉHO RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

  POKUD JSTE RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE A SOUHLASÍTE S TÍM, ABY VAŠE NEZLETILÉ DÍTĚ MĚLO PŘÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI MARS A POUŽÍVALO JE, VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE SE NA VÁS A VAŠE NEZLETILÉ DÍTĚ VZTAHUJÍ TYTO PODMÍNKY. Vybízíme vás, abyste prozkoumali komerčně dostupné možnosti ochrany v rámci rodičovské kontroly (například možnosti počítačového hardware, software či služby filtrování), které vám pomohou omezit přístup k materiálům, které jsou pro nezletilé považovány za škodlivé.

  Při používání internetových stránek Mars nebudete:

  • Vytvářet falešnou identitu ani se za nikoho vydávat, ani nebudete nepravdivě tvrdit, že jste zmocněnec nebo zástupce společnosti Mars, nebo významná či veřejně známá osoba;

  • Odesílat na internetové stránky Mars nebo jejich prostřednictvím žádné reklamy, nábory, nevyžádanou poštu nebo jiný nevyžádaný či nepovolený komerční či propagační obsah (pokud od společnosti Mars nemáte výslovný písemný souhlas);

  • Narušovat nebo se pokoušet o narušení řádného fungování internetových stránek Mars (například hackingem do serverů společnosti Mars nebo do účtů sociálních médií společnosti Mars);

  • Omezovat jakoukoli jinou osobu v používání a využívání internetových stránek Mars ani jí v tom bránit;

  • Používat spambot, bot net nebo jiný bot, scraper nebo jiný automatizovaný prostředek pro přístup na stránky Mars nebo přenášet viry, červy, Trojské koně či jiný malware na internetové stránky Mars nebo jejich prostřednictvím;

  • Upravovat, přizpůsobovat, podlicencovat, překládat, prodávat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozdělovat jakoukoli část jakýchkoli internetových stránek společnosti Mars;

  • „Vytvářet rámy“ nebo „zrcadlení“ jakékoli části jakýchkoli internetových stránek společnosti Mars, pokud nemáte předchozí písemné povolení od společnosti Mars;

  • Umísťovat nebo přenášet jakýkoli materiál nebo se podílet na jakémkoli jiném počínání nebo aktivitě, které jsou podvodné, zavádějící, nezákonné, urážlivé, rozvratné, škodlivé nebo jinak závadné (jak stanovuje společnost Mars); nebo

  • Pomáhat jakékoli osobě ve kterékoli z činností popsaných výše.

  Společnost Mars má právo dle vlastního uvážení rozhodnout o ukončení vašeho přístupu na internetové stránky Mars bez oznámení kvůli porušení výše uvedených pravidel.

  Pokud máte přístup na internetové stránky Mars nebo je používáte ve vašem smartphonu, tabletu nebo jiném mobilním zařízení, musíte mít bezdrátovou službu přes Wi-Fi nebo zúčastněného poskytovatele mobilních služeb. Určité služby vyžadují možnost zasílání textových zpráv (SMS nebo MMS). Souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za veškeré poplatky za zprávy a data, které vám vzniknou ze strany poskytovatele mobilních služeb. Tyto poplatky mohou zahrnovat platby za standardní a prémiové SMS a může se jednat o jednorázové nebo opakující se poplatky. Veškeré poplatky jsou účtovány vaším poskytovatelem mobilních služeb a jemu jsou splatné. Ohledně poplatků a podrobných informací kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb. Společnost Mars nenese odpovědnost za zpoždění v přijímání textových zpráv, protože doručení je podmíněno účinným přenosem od vašeho poskytovatele mobilních služeb.

 6. INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

  Internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky a služby třetích stran, včetně sociálních médií (souhrnně „Odkazované stránky“). Odkazované stránky nejsou pod dohledem společnosti Mars, a ta tudíž nenese odpovědnost za odkazované stránky ani informace či materiály, které obsahují, ani za jakoukoli formu informací přenesených z jakýchkoli odkazovaných stránek. Začlenění odkazu neznamená, že společnost Mars schvaluje odkazovanou stránku nebo že je v jakémkoli spojení s operátorem odkazované stránky. Společnost Mars nezkoumá, neověřuje ani nemonitoruje odkazované internetové stránky. Společnost Mars poskytuje odkazy na odkazované internetové stránky pouze pro vaše pohodlí. Na odkazované stránky přistupujete na vlastní riziko.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ZABEZPEČENÍ

  Určitě si důkladně přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli, jaké informace společnost Mars na stránkách Mars shromažďuje a jak tyto informace zpracováváme.

  Bez omezení podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů chápete, že společnost Mars nezaručuje ani nemůže zaručit, že vaše používání internetových stránek Mars anebo informace, které prostřednictvím internetových stránek Mars poskytnete, budou ochráněny nebo zabezpečeny. Společnost Mars není odpovědná ani neručí za nedostatečnou ochranu osobních údajů nebo zabezpečí, které můžete zažít. Za používání preventivních a bezpečnostních opatření nejlépe vyhovujících vaší situaci a zamýšlenému používání internetových stránek Mars nesete odpovědnost sami. Společnost Mars si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které bude pokládat za nezbytné pro vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, soudnímu řízení či vládnímu požadavku.

 8. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Společnost Mars zaručuje, že právoplatně přistupuje na tyto Podmínky a má právní moc tak učinit. Vy zaručujete, že právoplatně přistupujete na tyto Podmínky a máte právní moc tak učinit.

  S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO JSOU INTERNETOVÉ STRÁNKY POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ, ANI IMPLIKOVANÉ.Společnost Mars se výslovně zříká veškerých záruk a podmínek jakéhokoli druhu, včetně všech implikovaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, zákonného nároku, neporušení práva, absence závad, nepřetržitého používání a veškerých záruk implikovaných z jakéhokoli způsobu jednání nebo obchodních zvyklostí. Společnost Mars nezaručuje, že (a) internetové stránky Mars splní vaše požadavky, (b) provoz internetových stránek Mars bude nepřerušen nebo bude bez virů či závad nebo že (c) závady budou opraveny. Jakékoli ústní nebo písemné sdělení poskytnuté společností Mars nebo jejími oprávněnými zástupci neustanovuje ani nebude ustanovovat žádnou záruku. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEUMOŽŇUJÍ ODEPŘENÍ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK, COŽ ZNAMENÁ, ŽE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ODMÍTNUTÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.

  POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK MARS JE NA VLASTNÍ RIZIKO.

  SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST MARS NEBUDE ODPOVĚDNÁ (Y) ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, TYPICKÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO REPRESIVNÍCH ŠKOD (VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTA POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AVŠAK ZPŮSOBENÝCH A V RÁMCI JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VE SPOJENÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI A AŤ UŽ V RÁMCI SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MARS BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY NEBO (Z) KVŮLI JAKÉHOKOLI JINÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ NEBO VZNIKAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK MARS NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM. Výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti se nebude vztahovat na oblast zakázanou platnými zákony.

  Potvrzujete a souhlasíte, že výše uvedená omezení odpovědnosti a další ustanovení v těchto Podmínkách, která omezují odpovědnost, jsou důležité podmínky a že společnost Mars nebude ochotna udělit vám práva vyjádřená v těchto podmínkách, aniž byste souhlasili s výše uvedenými omezeními odpovědnosti.

 9. ODŠKODNĚNÍ

  Souhlasíte s odškodněním a obhajobou společnosti Mars a jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců před veškerými ztrátami, odpovědnostmi, skutečnými či nevyřešenými nároky, žalobami, škodami, výdaji, náklady na obhajobu a přiměřenými poplatky advokátům vznesenými proti společnosti Mars jakoukoli třetí stranou, vzniklými v důsledku vašeho používání internetových stránek Mars, nebo jakéhokoli porušení těchto Podmínek, práva třetí strany nebo platných zákonů. Společnost Mars si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a kontrolovat veškeré záležitosti, které budou za těchto podmínek předmětem odškodnění. V žádném případě žádná dohoda, která bude mít vliv na práva nebo povinnosti společnosti Mars, nemůže být uzavřena bez předchozího písemného schválení společností Mars.

 10. ŘEŠENÍ SPORŮ

  Tyto Podmínky se řídí a jsou vykládány a prosazovány v souladu s interními zákony státu Delaware, aniž by došlo k uplatnění zásad práva takového státu, a jsou závazné pro strany v tomto dokumentu ve Spojených státech a po celém světě. Vy i společnost Mars souhlasíte s tím, že na interpretaci či sestavení těchto Podmínek se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách v mezinárodní koupi zboží.

  VY I SPOLEČNOST MARS SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ NÁROKY BUDOU VYŘEŠENY ZÁVAZNOU ARBITRÁŽÍ ZPŮSOBEM SPECIFIKOVANÝM V TOMTO ODDÍLE [10] A ŽE VY I SPOLEČNOST MARS SE ZŘÍKÁTE VŠECH PRÁV PŘEDLOŽIT TYTO NÁROKY PŘED JAKÝKOLI SOUD.

  VY I SPOLEČNOST MARS DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÁ ZE STRAN MŮŽE PŘEDLOŽIT SVŮJ NÁROK VŮČI DRUHÉ STRANĚ POUZE NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A NE JAKO ŽALUJÍCÍ NEBO ČLEN SKUPINY V DOMNĚLÉ SKUPINOVÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBĚ ČI PROCESU. NEDOSTUPNÁ NEBO OMEZENÁ MOHOU BÝT V RÁMCI ARBITRÁŽE TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ BYSTE MĚLI, POKUD BYSTE ŠLI PŘED SOUD, NAPŘÍKLAD PŘÍSTUP KE VŠEM FAKTŮM.

  Jakýkoli spor mezi vámi a společností Mars a jejími zástupci, zaměstnanci, vedoucími pracovníky, řediteli, představiteli, nástupci, nabyvateli, pobočkami či filiálkami (souhrnně pro účely tohoto oddílu [11] „Strany Mars“) vyplývající a související s těmito podmínkami a jejich interpretací nebo porušením, ukončením jejich platnosti, vztahy vyplývajícími z těchto Podmínek, včetně sporů o platnost, rozsah či vymahatelnost této dohody na arbitráži (souhrnně „Projednávané spory“) budou řešeny závaznou arbitráží ve státě New York vedené Americkým svazem pro arbitráž (American Arbitration Association, AAA) v souladu s mezinárodními pravidly pro arbitráže platnými v daný den. Před zahájením arbitráže musí iniciující strana dát druhé straně nejméně 60 dní předem písemné oznámení svého záměru požádat o arbitrážní řízení. Společnost Mars předloží takové oznámení poštou nebo e-mailem s využitím kontaktních informací v evidenci společnosti Mars a vy musíte takové oznámení zaslat poštou na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Platba všech registrací, řízení a poplatků rozhodce se bude řídit pravidly AAA. Pokud však budete schopni prokázat, že náklady na arbitráž budou neúnosné ve srovnání s náklady na soudní spor, společnost Mars zaplatí za registraci, řízení a poplatky rozhodce tolik, kolik rozhodce bude považovat za nezbytné, aby se zabránilo tomu, že by náklady na arbitráž byly pro vás neúnosné. Pokud rozhodce rozhodne, že nárok(y), které v arbitráži uplatňujete, jsou neodůvodněné, pak souhlasíte s tím, že společnosti Mars uhradíte veškeré poplatky v souvislosti s arbitráží, které za vás společnost Mars zaplatila, což byste jinak byli povinni zaplatit v rámci pravidel AAA.

  V souladu s pravidly komerční arbitráže bude vybrán jeden rozhodce. Arbitráž bude vedena v angličtině. Rozhodce bude oprávněn udělit jakékoli úlevy dostupné u soudu v rámci zákona nebo podle práva spravedlnosti a jakékoli rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro každou ze stran a může být vyneseno jako rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Rozhodce však nebude mít pravomoc rozhodnout o přiznání náhrady škody plnicí penální funkci nebo exemplární zvýšenou náhradou škody, což je právo, kterého se každá s uvedených stran zříká. Rozhodce použije příslušné zákony a ustanovení těchto Podmínek, a pokud tak neučiní, bude to považováno za překročení autority arbitra a bude to oprávněným důvodem pro soudní přezkoumání. Rozhodnutí rozhodce musí obsahovat písemné vysvětlení a musí zůstat důvěrné. Společnost Mars a vy souhlasíte s tím, že jakýkoli krytý spor bude předložen arbitráži pouze na individuální bázi.Ani společnost Mars ani vy nemáte oprávnění řešit smírčím řízením žádný krytý spor jako skupinovou nebo zástupnou žalobu či žalobu občanským zmocněncem a rozhodce nebude oprávněn postupovat na základě skupinové nebo zástupné žaloby nebo žaloby občanským zmocněncem. Pokud jakékoli ustanovení dohody pro řešení sporu smírčím řízením v tomto oddíle [10] je shledáno právně nevymahatelným, bude právně nevymahatelné ustanovení odděleno a zbývající podmínky arbitráže budou vymáhány (nikoli však v případě, že půjde o skupinovou či zástupnou žalobu či žalobu občanským zmocněncem). Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení či zákon musí být jakýkoli nárok vzniklý nebo související s těmito Podmínkami předložen do jednoho (1) roku od chvíle, kdy takový nárok vznikl, jinak bude natrvalo promlčen. Pro účely tohoto oddílu [10] budou tyto Podmínky a související zápisy podléhat Federálnímu zákonu o arbitrážích (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. část 1-16 (FAA).

  Upozorňujeme: Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami výslovně souhlasíte s tím, že jakýchkoli nároků nebo žalob, které byste na základě zákonů jurisdikce mimo Spojené státy jinak vznášeli proti společnosti Mars, se tímto vzdáváte, včetně, bez omezení, jakýchkoli nároků nebo žalob na základě zákonů vaší země, a že jediné místo a platné zákony pro jakékoli spory jsou podle podmínek v této části [Section 10] ve Spojených státech

 11. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

  Tyto Podmínky automaticky končí, pokud nedodržíte jakoukoli jejich podmínku. Společnost Mars může kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit nebo upravit váš přístup na internetové stránky Mars, ať už na základě upozornění, nebo bez něj. Přístup na internetové stránky Mars vám může být bez oznámení odepřen například v případě, že se společnost Mars domnívá, že vám není alespoň 13 let.

  Ukončení neomezí žádné z práv či právních prostředků společnosti Mars. Tento oddíl [11] a také oddíly [3, 8, 9, 10 a 15], budou v platnosti i po ukončení těchto Podmínek.

 12. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST; DANĚ

  Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů. Společnost Mars si vyhrazuje právo kdykoli a ve kterékoli zeměpisné oblasti omezit dostupnost internetových stránek Mars anebo obsah stránek Mars jakékoli osobě. Jakýkoli software na internetových stránkách Mars dále podléhá kontrolám pro export ve Spojených státech. Žádný software se nesmí stahovat či jinak exportovat či opětovně exportovat: (a) do (nebo jakémukoli občanovi či obyvateli) Kuby, Iráku, Lybie, Severní Korey, Íránu, Sýrie či jiné země určené sponzorem anebo Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států (Office of Foreign Assets Control); nebo (b) kterémukoli občanovi nebo rezidentovi, kteří jsou na seznamu speciálně určených a blokovaných osob (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí Spojených států nebo na seznamu osob, s nimiž je zakázáno obchodování (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu Spojených států. Stahováním nebo používáním jakéhokoli software potvrzujete a zaručujete, že nejste rezidenty žádné takové země, nejste pod správou takové země nebo občanem či rezidentem žádné takové země nebo že nejste uvedeni na žádném takovém seznamu.

  Jste odpovědni za jakékoli a veškeré závazky, daně či poplatky (včetně všech daní za prodej, používání a srážkových daní) uvalených jakýmkoli daňovým orgánem na používání nebo v souvislosti s používání internetových stránek Mars.

 13. OZNÁMENÍ REZIDENTŮM KALIFORNIE

  Na základě Občanského zákoníku pro Kalifornii, část 1789.3, mají rezidenti Kalifornie nárok na následující informaci o specifických spotřebitelských právech:

  Poskytovatelem internetových stránek je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Pro podání stížnosti ohledně internetových stránek nebo pro získání dalších informací ohledně používání těchto stránek zašlete dopis na vědomí „Legal Department“ na výše uvedenou adresu nebo kontaktujte společnost Mars e-mailem na adrese [email protected] (v Předmětu uveďte „California Resident Request” (Žádost rezidenta Kalifornie)). Můžete také písemně kontaktovat Complaint Assistance Unit sekce Division of Consumer Services oddělení pro stížnosti Department of Consumer Affairs na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle 916.445.1254 nebo 800.952.5210.

 14. STÍŽNOSTI NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

  Reagujeme na oznámení údajného porušení autorských práv, jak to vyžaduje zákon USA o digitálních autorských právech Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), včetně odstranění nebo zakázání přístupu k materiálu, o němž je konstatováno, že je předmětem porušení autorských práv.

  Pokud se v dobré víře domníváte, že vaše dílo bylo na internetových stránkách Mars nebo jejich prostřednictvím kopírováno způsobem, jenž představuje porušení autorských práv, nebo pokud byla jinak porušena vaše práva na duševní vlastnictví, zašlete svou stížnost nebo oznámení o porušení autorských práv určenému zástupci DMCA ve společnosti Mars na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Našemu zástupci DMCA nezasílejte žádnou jinou korespondenci ani dotazy. Náš zástupce DMCA bude odpovídat pouze na oznámení a dotazy, které odpovídají požadavkům DMCA. Více informací najdete na adrese www.copyright.gov.

 15. RŮZNÉ

  1. Tyto Podmínky společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajůobsahují veškeré dohody mezi společností Mars a vámi s ohledem na záležitosti zde obsažené a neexistují žádné jiné sliby, smlouvy nebo opatření než ty, které jsou zde výslovně stanoveny.

  2. Tyto Podmínky (i) nabývají platnost ve prospěch společnosti Mars a ve váš prospěch a budou závazné pro společnost Mars i vás a případně vaše nástupce a nabyvatele; a (ii) mohou být stanoveny společností Mars, ale vy nemůžete stanovit, pokud s tím před tím společnost Mars nevyslovila písemný souhlas.

  3. Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude nevymahatelné nebo neplatné, zůstanou ostatní ustanovení v platnosti se stejnou účinností, jako by sem taková nevymahatelná či neplatná ustanovení nebyla vložena.

  4. Pokud společnost Mars neprovede nebo pokud vy neprovedete jakoukoli z těchto podmínek a druhá strana tuto podmínku nebude vymáhat, nevymáhání při jakékoli příležitosti nebude představovat zřeknutí se jakékoli podmínky a nebude bránit vymáhání při jakékoli jiné příležitosti.

  5. Nic z obsahu těchto Podmínek nebude posuzováno jako základ pro to, že společnost Mars nebo vy jste zástupcem nebo představitelem druhé strany nebo že jste jako společný podnik nebo partneři.

  6. Pokud společnosti Mars nebo vám bude bráněno v plnění jakékoli povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo je strany nebudou schopny plnit kvůli jakékoli příčině mimo rozumnou kontrolu, strany uplatňují toto ustanovení, bude výkon dotčené strany rozšířen po období zpoždění nebo neschopnosti plnit kvůli takovým okolnostem.

    

  7. HEAD a nadpisy zde obsažené slouží pouze pro pohodlnou orientaci.

  8. Tyto podmínky a veškeré související dokumenty budou sepsány v angličtině. I když budou některé části textu těchto Podmínek dostupné v jiných jazycích než v angličtině (ať už budou přeloženy některou osobou či výlučně počítačovou aplikací), anglická verze je rozhodující.

Máte nějaké otázky?

Prosím kontaktujte nás

Aktualizováno v lednu 2021