Global
Mars Home page

Meld overtredingen van de wet aan de Mars Legal and Compliance Whistleblower Line aan [email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSITES BEHEERD DOOR DE BEDRIJVENFAMILIE VAN MARS, INCORPORATED 

Welkom op onze website! Als lid van de bedrijvenfamilie van Mars, Incorporated ('Mars’), bieden we een online informatie- en communicatieservice die u hopelijk interessant en informatief zult vinden.Er zijn een paar (cyber)spelregels waaraan onze bezoekers zich moeten houden wanneer ze onze site bezoeken, dus vragen we alle bezoekers deze algemene voorwaarden ('Overeenkomst’) aandachtig te lezen.

Lees deze Overeenkomst aandachtig, vooral de disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, omdat u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt zodra u de site gaat gebruiken.

We zijn niet van plan onze voorwaarden vaak te wijzigen, maar behouden ons wel het recht voor dat te doen.Het is bij een bezoek aan onze site echter altijd verstandig de Overeenkomst nog even te controleren, zodat u zeker weet dat u onze meest actuele voorwaarden hebt gelezen en aanvaardt.Eventuele wijzigingen in onze voorwaarden zijn alleen van toepassing vanaf het moment waarop ze worden ingevoerd.In principe brengen we geen wijzigingen in onze voorwaarden aan die met terugwerkende kracht gelden, tenzij dit om juridische redenen van ons wordt gevraagd.Wanneer u deze site nadien blijft gebruiken, accepteert u daarmee eventuele nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op artwork, afbeeldingen, tekst, video- en audioclips, handelsmerken, logo's en andere inhoud van deze website ('Inhoud') zijn eigendom van Mars of worden met toestemming gebruikt.

Hoewel u alle informatie op deze website naar uw computer mag kopiëren voor eigen gebruik, mag u de Inhoud van de website niet in enig ander werk kopiëren of gebruiken, ook niet in uw eigen website, en mag u de Inhoud niet op een andere openbare of commerciële manier gebruiken. Dit houdt in dat u zonder licentie van ons geen enkel deel van onze website mag publiceren of herdistribueren. Dat houdt ook in dat Mars het volledige en complete eigendomsrecht op dergelijke Inhoud heeft, inclusief eventuele downloadbare software of code, afbeeldingen gebruikt in of gemaakt door de software en alle bijbehorende gegevens. U mag de Inhoud niet kopiëren, aanpassen, reproduceren, uploaden, overdragen, distribueren, ontleden, demonteren of op enig andere wijze in een andere vorm gieten.

U mag de kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere merken die bij de Inhoud horen, niet wijzigen. Als u een link wilt maken naar de homepage van onze site is dat prima, maar gebruik onze Inhoud niet op uw eigen site. U mag niet dieplinken (d.w.z. een link maken naar een andere pagina dan onze homepage) naar onze site, tenzij u daarvoor onze schriftelijke toestemming heeft.

Patenten

Patent aangevraagd voor online bestelprocedure van MY M&M’S®.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze site eigendom van Mars of onze zakenpartners.

Inzendingen

Wij respecteren uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens, met name met betrekking tot elke eventuele sollicitatie bij Mars, wanneer sollicitaties op deze site worden geaccepteerd. Wanneer u informatie overdraagt in de vorm van een sollicitatie, geeft u ons het onbeperkte en royalty-vrije recht dergelijke informatie te gebruiken en te delen voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling kunnen te nemen en erop te antwoorden.

Naast sollicitaties ontvangen we graag verhalen, commentaar, suggesties, ideeën, afbeeldingen, foto’s of andere communicatie van u, maar onthoud wel dat u, door dergelijk materiaal via deze site naar ons te uploaden of sturen, alle rechten daarop overdraagt aan Mars en dat, afhankelijk van de geldende wetten, Mars ofwel eigenaar wordt van het desbetreffende materiaal ofwel dat u wordt geacht Mars een exclusieve en permanente licentie voor het gebruik ervan te hebben verstrekt.

Dat betekent dat alle verhalen, commentaar, suggesties, ideeën, afbeeldingen, foto’s of andere informatie die niet met betrekking tot een sollicitatie via deze site naar Mars zijn geüpload of verzonden, automatisch als eigendom van Mars worden beschouwd en door Mars kunnen worden gebruikt. Deze informatie is niet vertrouwelijk en we kunnen deze naar eigen inzicht gebruiken – we kunnen het materiaal hier of elders reproduceren, doorgeven, publiceren of uitzenden, via dit of enig ander bestaand of toekomstig medium. Als wij uw inzending voor welk doel dan ook gebruiken, zijn wij onder geen enkele voorwaarde verplicht u daarvoor te betalen. U bent ook gebonden aan eventuele andere regels die zijn vermeld bij community’s of andere gebieden waar gebruikers inhoud kunnen inzenden.

Het is niet toegestaan via de website handelingen te verrichten die illegaal, kwetsend of grof zijn, die de rechten van derden schenden of die andere gebruikers beperken in het gebruik en plezier van deze website. U mag Inhoud van deze website niet controleren of kopiëren met behulp van een robot, bot, spider, crawler of enig ander automatisch apparaat of handmatig proces, met of zonder geschreven toestemming, en u mag geen handelingen verrichten die een goede werking van de website in de weg staan. U komt overeen Mars en zijn dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, bestuurders en werknemers te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid voor schade en kosten (waaronder redelijke kosten van rechtsbijstand) die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de website of het inzenden van inhoud, indien dit is toegestaan. We behouden ons te allen tijde het recht voor u zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook de toegang tot onze website te ontzeggen.

Informatie van derden

Hoewel deze website kan verwijzen naar producten of diensten van derden of naar sites of informatie van derden, onderschrijven we deze niet en accepteren we geen aansprakelijkheid hiervoor. Eventuele links naar andere sites worden alleen voor uw gemak gegeven. U neemt uw eigen beslissingen aangaande producten, diensten en websites van derden.

Privacybeleid

Zorg dat u ons Privacybeleid en eventuele instemmingsbepalingen bij registratie of aanmelding leest, zodat u weet welke persoonsgegevens we op deze site verzamelen, hoe we daarmee omgaan en waar we ze voor gebruiken.Op sommige sites of voor sommige doeleinden (als u bijvoorbeeld solliciteert bij Mars), moet u ons toestemming geven voordat u persoonlijke of andere informatie aan ons doorgeeft.

Gebruik van deze site: Aansprakelijkheidsbeperking en Disclaimer

MARS NOCH ZIJN WERELDWIJDE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN GEWEEST BIJ DE ONTWIKKELING, CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE GERELATEERD AAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, TENZIJ ZIJ MET OPZET OF MET GROVE NALATIGHEID HEBBEN GEHANDELD OF DIE AANSPRAKELIJKHEID OP ANDERE WIJZE WETTELIJK NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN. DIT IS INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT:

·

SCHADE WAARVOOR DIRECTE COMPENSATIE VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL KAN WORDEN GEVRAAGD;

·

SCHADE DIE NIET DIRECT VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELING, MAAR SLECHTS UIT DE GEVOLGEN OF RESULTATEN VAN EEN HANDELING (GEVOLGSCHADE); EN

·

OVERIGE SCHADE EN KOSTEN, ZOALS INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING IN NATURA.

DEZE UITSLUITING DEKT NIET DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHENDING VAN WETTELIJKE OF CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN.

Wij leveren redelijke inspanning om te zorgen dat de juiste informatie op deze site wordt weergegeven, maar we kunnen dergelijke nauwkeurigheid niet garanderen en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de resultaten van het gebruik van enige Inhoud op deze site voor wat betreft nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anders.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN DE FUNCTIES OP DEZE SITE, DE WERKING VAN DEZE SITE EN ALLE INHOUD VAN DEZE SITE GELEVERD ZOALS ZE ZIJN, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF NALEVING VAN REGELS (MAAR EXCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE DIE NIET WETTELIJK UITGESLOTEN MAG ZIJN).WIJ GARANDEREN NIET DAT UW PLEZIER IN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE NIET WORDT VERSTOORD. WIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE, DE INFORMATIE EROP OF ONZE INSPANNINGEN AAN UW SPECIFIEKE DOEL OF WENS VOLDOEN.

Hoewel we ons het recht voorbehouden eventuele inzendingen of andere informatie die we als beledigend of op andere wijze afkeurenswaardig vinden, te verwijderen, zijn we niet verantwoordelijk voor het materiaal dat gebruikers inzenden of voor elke andere informatie op gelinkte sites. U AANVAARDT DAT MARS EN ZIJN WERELDWIJD GELIEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG LASTERLIJK, BELEDIGEND, SCHENDEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE BEZOEKERS VAN DEZE SITE OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ.

Agent auteursrechten

Het is ons beleid adequaat te reageren op kennisgevingen van vermoedelijke schending van regels volgens de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’), onder andere door materiaal waarvan beweerd wordt dat het regels schendt, te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.Eventuele kennisgevingen van schending met betrekking tot de website of de Inhoud daarvan kunt u naar de door Mars aangewezen DMCA-agent sturen:

DMCA Agent

c/o Consumer Care Department

Mars, Incorporated

800 High Street

Hackettstown, NJ 07840

Verenigde Staten

[email protected]

Van deze agent kunt u ook een exemplaar van het DMCA-beleid van Mars krijgen. Stuurt u echter geen andere correspondentie of vragen naar onze DMCA-agent; deze reageert alleen op DMCA-kennisgevingen en -vragen.

Overig

Indien een bepaling in deze Overeenkomst om een of andere reden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan wordt de desbetreffende bepaling als separaat van deze voorwaarden beschouwd en heeft dit verder geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Mars gaat deze Overeenkomst ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van elk van de wereldwijde gelieerde ondernemingen aan. Dientengevolge heeft Mars het profijt van deze Overeenkomst en kan Mars deze Overeenkomst ten behoeve van zijn gelieerde ondernemingen uitvoeren. Mars behoudt zich het recht voor alle bij wet mogelijke of billijke middelen in te zetten als u deze Overeenkomst schendt.

Date: July 2009

Klokkenluidersregeling

ALGEMENE UITLEG T.A.V. DE KLOKKENLUIDERSREGELING

WAARVOOR:

De klokkenluidersregeling biedt duidelijkheid over wat de melder kan verwachten als:

  • hij/zij een melding doet van een misstand
  • welke bescherming hij/zij krijgt
  • hoe hij/zij de melding moet doen


Read more >>