Global
Mars Home page

Porušenia zákona nahláste na právnu linku Mars a linku informátorov Whistleblower o dodržiavaní pravidiel na adrese [email protected]

Podmienky používania webových stránok skupiny spoločností Mars, Incorporated

Skupiny spoločností Mars

Dátum platnosti: december, 2013

Vitajte! Spoločnosť Mars, Incorporated a jej pridružené spoločnosti (ďalej spoločne nazývané len „Mars“ alebo „my“ alebo „nás“) ponúkajú túto a iné webové stránky, webové lokality, aplikácie, hry, miniaplikácie a služby online a mobilné služby (spoločne nazývané „lokality spoločnosti Mars“). Dúfame, že tieto lokality spoločnosti Mars budú pre vás poučné a zábavné.

Nasledujúce podmienky používania a naše zásady ochrany osobných údajov uvedené na stránke www.Mars.com/privacy (spoločne nazývané „Podmienky“) uvádzajú podmienky, na základe ktorých vám spoločnosť Mars umožňuje prístup k lokalitám spoločnosti Mars.

Pred prístupom k lokalitám spoločnosti Mars a ich použitím si pozorne prečítajte tieto podmienky, pretože predstavujú právne záväznú zmluvu medzi spoločnosťou Mars a vami.POUŽÍVANÍM LOKALÍT SPOLOČNOSTI MARS VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A POTVRDZUJETE, ŽE STE SCHOPNÍ A PRÁVNE SPÔSOBILÍ TAK UČINIŤ.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tieto podmienky zahŕňajú ustanovenia obmedzujúce našu zodpovednosť voči vám a vyžadujú od vás, aby ste všetky spory s nami riešili prostredníctvom konečného a záväzného rozhodcovského konania na individuálnom základe, nie v rámci skupinovej alebo zástupnej žaloby. Ďalšie informácie nájdete v častiach „ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI“ (časť [8]) a „RIEŠENIE SPOROV” (časť [10]) nižšie.

AK NESÚHLASÍTE S NIEKTORÝMI Z TÝCHTO PODMIENOK, NEPOUŽÍVAJTE LOKALITY SPOLOČNOSTI MARS.

 1. ZMENY V PODMIENKACH

  Dátum platnosti týchto podmienok je uvedený v hornej časti tejto webovej stránky. Zmeny v týchto podmienkach nemienime vykonávať príliš často, vyhradzujeme si však právo tak učiniť. O všetkých významných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom oznámenia na tejto webovej stránke. Ak to bude možné, o zmenách vás budeme informovať vopred. Nevykonávame zmeny so spätnou platnosťou, pokiaľ to od nás nevyžadujú platné právne predpisy.

  Pokračovaním v používaní lokalít spoločnosti Mars po dátume platnosti vyjadrujete súhlas s upravenými podmienkami. Upravené podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie podmienok. Z tohto dôvodu vám dôrazne odporúčame, aby ste si preštudovali tieto podmienky pri každej návšteve alebo použití lokalít spoločnosti Mars a vytlačiťlisi kópiu týchto podmienok pre svoje vlastné záznamy.

 2. ĎALŠIE PODMIENKY

  Niektoré služby ponúkané v lokalitách spoločnosti Mars alebo prostredníctvom nich, ako sú mobilné aplikácie, lotérie, ponuky, súťaže a iné služby, môžu podliehať ďalším podmienkam, ktoré budú prezentované spolu s týmito službami. Pred použitím týchto služieb musíte vyjadriť svoj súhlas s týmito ďalšími podmienkami. Tieto podmienky a všetky ďalšie podmienky budú mať rovnakú váhu. Ak je nejaká ďalšia podmienka nie je v súlade s niektorým ustanovením v týchto podmienkach, bude sa uplatňovať daná ďalšia podmienka.

 3. OBSAH SPOLOČNOSTI MARS

  Spoločnosť Mars si zachováva všetky vlastnícke práva na všetky informácie a materiály poskytnuté na lokalitách spoločnosti Mars alebo prostredníctvom nich, alebo ktoré sa odošlú do lokalít spoločnosti Mars, vrátane všetkých výtvarných diel, grafiky, textu, video a zvukových záznamov, ochranných známok, log a ďalšieho obsahu (ďalej spoločne nazývané len „obsah spoločnosti Mars“).

  Pokiaľ súhlasíte s týmito podmienkami (ako aj všetkými ďalšími podmienkami súvisiacimi s konkrétnym Obsahom spoločnosti Mars), môžete sťahovať, tlačiť alebo kopírovať obsah spoločnosti Mars, a to výhradne na svoje vlastné osobné použitie.

  Pokiaľ vám spoločnosť Mars písomne nepovolí inak, nesmiete:

  • začleniť obsah spoločnosti Mars do akýchkoľvek iných diel (napríklad do svojich webových stránok) alebo používať obsah spoločnosti Mars akýmkoľvek verejným alebo komerčným spôsobom,

  • kopírovať, upravovať, reprodukovať, prispôsobovať, spätne analyzovať, distribuovať, zostavovať, znova publikovať, nahrávať, zobrazovať, vystavovať, odosielať a predávať obsah spoločnosti Mars alebo naň poskytovať licenciu, a to v žiadnej forme a žiadnym spôsobom,

  • zmeniť akékoľvek vyhlásenie týkajúce sa autorských práv, ochranných známok alebo iných práv duševného vlastníctva, ktoré môže byť súčasťou obsahu spoločnosti Mars alebo

  • vytvárať „hlboké prepojenia“ na ľubovoľnú lokalitu spoločnosti Mars (čiže prepojenia na iné stránky ako je domovská stránka niektorej z lokalít spoločnosti Mars).

 4. VAŠE PRÍSPEVKY

  Okrem žiadostí o prijatie do zamestnania môže spoločnosť Mars z času na čas ponúknuť aj iné funkcie, prostredníctvom ktorých budete môcť vy, ako aj iní používatelia, publikovať alebo iným spôsobom odosielať informácie, fotografie, grafické diela, kreatívne návrhy, nápady, pripomienky, predstavy, hodnotenia a iné materiály v lokalitách spoločnosti Mars alebo do týchto lokalít (ďalej spoločne nazývané len „príspevky“). Odosielaním, publikovaním alebo prenosom príspevkov spoločnosti Mars (alebo našim zástupcom) alebo do ľubovoľnej časti lokalít spoločnosti Mars udeľujete spoločnosti Mars a našim zástupcom celosvetové, nevýhradné, sublicencovateľné (prostredníctvom viacerých vrstiev), prenositeľné, bezodplatné, trvalé a neodvolateľné právo používať, reprodukovať a distribuovať vaše príspevky, poskytovať na ne podriadené licencie (prostredníctvom viacerých vrstiev), vytvárať z nich odvodené diela, prezentovať a importovať ich do ľubovoľných už známych alebo neskôr vyvinutých médií na akékoľvek účely, či už obchodné alebo ľubovoľné iné, bez toho, že by vám tým vznikol nárok na kompenzáciu. Inými slovami, spoločnosť Mars automaticky získava právo na použitie vašich príspevkov, a to vrátane reprodukcie, zverejňovania, publikovania alebo vysielania vašich príspevkov, kdekoľvek, kedykoľvek, prostredníctvom ľubovoľného média a na ľubovoľný účel. Za žiadnych okolností vám nevznikne právo na finančnú kompenzáciu v prípade, že spoločnosť Mars použije niektorý z vašich príspevkov. Všetky príspevky sa budú považovať za nedôverné a nechránené autorskými právami.

  Nesiete zodpovednosť za svoje príspevky. Odoslaním príspevku prehlasujete a zaručujete, že:

  • vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky práva vzťahujúce sa na váš príspevok vrátane, okrem iného, všetkých autorských práv a ochranných známok,

  • váš príspevok je pravdivý a presný,

  • váš príspevok neporušuje práva žiadnej inej osoby alebo iného subjektu, ako sú napríklad práva na ochranu súkromia a propagáciu, a

  • váš príspevok je v súlade s platnými právnymi predpismi, usmerneniami a nariadeniami.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Mars má právo (nie však povinnosť) upraviť alebo odstrániť ľubovoľný príspevok alebo odmietnuť alebo zakázať jeho zverejnenie. Spoločnosť Mars nebude niesť žiadnu zodpovednosť, ani na seba neberie žiadne záväzky v súvislosti so žiadnymi príspevkami zverejnenými vami alebo ľubovoľnou treťou stranou.

  Spoločnosť Mars vám dôrazne odporúča, aby stev rámci svojich príspevkov nezverejňovali žiadne osobné údaje, pretože tieto osobné údaje uvedené v príspevkoch môžu vidieť a zneužiť iné osoby. Spoločnosť Mars nebude niesť zodpovednosť za žiadne informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť prostredníctvom svojich príspevkov.

 5. POUŽÍVANIE LOKALÍT SPOLOČNOSTI MARS

  LOKALITY SPOLOČNOSTI MARS MÔŽU POUŽÍVAŤ IBA OSOBY STARŠIE AKO TRINÁSŤ (13) ROKOV. Pristupovaním k lokalitám spoločnosti Mars, ich používaním alebo odosielaním informácií do týchto lokalít alebo prostredníctvom nich potvrdzujete, že nie ste mladší ako 13 rokov.

  AK STE VO VEKU TRINÁSŤ (13) ROKOV AŽ PO VEK POVAŽOVANÝ ZA VEK PLNOLETOSTI VO VAŠOM BYDLISKU, LOKALITY SPOLOČNOSTI MARS MÔŽETE POUŽÍVAŤ IBA POD DOHĽADOM SVOJHO RODIČA ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU.

  AK STE RODIČOM ALEBO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM A SÚHLASÍTE S PRÍSTUPOM MALOLETÉHO DIEŤAŤA K LOKALITÁM SPOLOČNOSTI MARS A ICH POUŽÍVANÍM Z JEHO STRANY, VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝM, ŽE SA NA VÁS BUDÚ VZŤAHOVAŤ TIETO PODMIENKY, A TO VO VAŠOM VLASTNOM MENE, AKO AJ V MENE VÁŠHO MALOLETÉHO DIEŤAŤA. Odporúčame vám, aby ste preskúmali komerčne dostupné možnosti rodičovskej ochrany (ako sú možnosti ponúkané počítačovým hardvérom, softvérom alebo filtrovacími službami), ktoré vám pomôžu obmedziť prístup k materiálom považovaným za nevhodné pre maloletých.

  Pri používaní lokalít spoločnosti Mars nesmiete:

  • vytvárať falošné identity alebo sa vydávať za iné osoby vrátane nepravdivého tvrdenia, že ste funkcionárom alebo zástupcom spoločnosti Mars, celebritou alebo verejnou osobou,

  • odosielať do Lokalít spoločnosti Mars alebo prostredníctvom nich žiadne reklamy, žiadosti, nevyžiadané správy alebo iný nežiaduci alebo neoprávnený komerčný alebo propagačný obsah (pokiaľ vám to spoločnosť Mars výslovne nedovolí),

  • narušiť alebo pokúsiť sa narušiť správne fungovanie lokalít spoločnosti Mars (napríklad neoprávneným prístupom na servery spoločnosti Mars alebo do kont spoločnosti Mars v sociálnych médiách),

  • obmedzovať iné osoby pri používaní Lokalít spoločnosti Mars alebo im zabraňovať v ich používaní,

  • pristupovať k lokalitám spoločnosti Mars prostredníctvom mechanizmov spambot, bot net alebo iných mechanizmov bot alebo scraper, či iných automatizovaných prostriedkov alebo odosielať akékoľvek vírusy, červy, trójske kone alebo iný škodlivý kód do Lokalít spoločnosti Mars alebo prostredníctvom nich,

  • upravovať, prispôsobovať, prekladať, predávať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozdeľovať ľubovoľnú časť lokalít spoločnosti Mars alebo poskytovať podriadené licencie na ne,

  • zostavovať alebo „zrkadliť“ ľubovoľnú časť lokalít spoločnosti Mars bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mars,

  • zverejňovať alebo prenášať ľubovoľné materiály alebo podieľať sa na akejkoľvek inej podvodnej, zavádzajúcej, nezákonnej, urážlivej, deštruktívnej, škodlivej alebo inak nežiaducej činnosti alebo aktivite (v súlade s ustanoveniami spoločnosti Mars), alebo

  • napomáhať iným osobám pri vykonávaní vyššie uvedených aktivít.

  Pri akomkoľvek porušení vyššie uvedených pravidiel vám spoločnosť Mars môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek znemožniť prístup k lokalitám spoločnosti Mars, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

  V prípade, že k lokalitám spoločnosti Mars pristupujete prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo iného mobilného zariadenia, musíte mať k dispozícii bezdrôtové internetové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi alebo príslušnej mobilnej siete. Pri niektorých službách sa môže vyžadovať funkcia posielania textových správ (SMS alebo MMS). Súhlasíte s tým, že budete niesť výhradnú zodpovednosť za úhradu všetkých poplatkov súvisiacich s prenosom správ a údajov, ktoré vám vzniknú v prospech poskytovateľa mobilných služieb. Tieto poplatky môžu zahŕňať poplatky za štandardné, ako aj prémiové správy SMS a môžu byť jednorazové alebo opakujúce sa. Všetky poplatky bude účtovať poskytovateľ mobilných služieb a budú splatné v jeho prospech. Informácie o poplatkoch a ďalšie podrobnosti vám poskytne váš poskytovateľ mobilných služieb. Spoločnosť Mars nebude niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne omeškania pri doručovaní textových správ, keďže doručovanie správ závisí od vášho poskytovateľa mobilných služieb.

 6. WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

  Táto lokalita môže obsahovať prepojenia na webové stránky a služby tretích strán vrátane sociálnych médií (ďalej spoločne nazývané len „prepojené lokality“). Prepojené lokality nie sú pod kontrolou spoločnosti Mars a spoločnosť Mars nenesie zodpovednosť za prepojené lokality ani za žiadne informácie alebo materiály na týchto prepojených lokalitách, a ani za akúkoľvek formu prenosu informácií z prepojených lokalít. Uvedenie prepojenia neznamená, že spoločnosť Mars súhlasí s obsahom prepojenej lokality, ani že je v akomkoľvek vzťahu s prevádzkovateľom prepojenej lokality. Spoločnosť Mars neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje prepojené lokality. Spoločnosť Mars poskytuje prepojenia na prepojené lokality výhradne pre vaše pohodlie. K prepojeným lokalitám pristupujete výhradne na svoje vlastné riziko.

 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

  Pozorne si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie o tom, aké údaje zhromažďuje spoločnosť Mars na lokalitách spoločnosti Mars a ako tieto údaje spracovávame.

  Bez obmedzenia platnosti podmienok uvedených v našich zásadách ochrany osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť Mars nezaručuje a ani nemôže zaručiť, že používanie lokalít spoločnosti Mars alebo vami poskytnutých informácií prostredníctvom lokalít spoločnosti Mars bude súkromné a bezpečné. Spoločnosť Mars nebude voči vám niesť zodpovednosť za žiadne nedostatky v oblasti ochrany osobných údajov alebo bezpečnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť. Nesiete zodpovednosť za podniknutie príslušných preventívnych a bezpečnostných opatrení, ktoré budú najvhodnejšie vzhľadom na vašu konkrétnu situáciu a vami zamýšľané používanie lokalít spoločnosti Mars. Spoločnosť Mars si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktorých zverejnenie bude považovať za nevyhnutné pre splnenie príslušných platných predpisov, nariadení alebo v reakcii na právne spory alebo požiadavky verejných úradov.

 8. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  Spoločnosť Mars zaručuje, že právoplatne akceptuje tieto podmienky a má plnú moc tak učiniť. Vy zaručujete, že právoplatne akceptujete tieto podmienky a máte plnú moc tak učiniť.

  S VÝNIMKOU VYŠSIE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ SA LOKALITY SPOLOČNOSTI MARS POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANEJ. Spoločnosť Mars sa výslovne zrieka všetkých záruk každého druhu vrátane všetkých mlčky predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, zákonného nároku, neporušenia práv, bezchybnosti, neprerušovaného používania, ako aj všetkých záruk vyplývajúcich zo spôsobu konania alebo obchodných zvyklostí. Spoločnosť Mars nezaručuje, že (a) lokality spoločnosti Mars budú spĺňať vaše požiadavky, (b) prevádzka lokalít spoločnosti Mars bude neprerušovaná a bez vírusov a chýb a že (c) všetky chyby budú odstránené. Žiadne informácie poskytnuté spoločnosťou Mars alebo jej oprávnenými zástupcami, či už ústne alebo písomne, neustanovujú ani nebudú ustanovovať žiadne záruky. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ ZRIEKNUTIE SA MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, ČIŽE NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY UVEDENÉ VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

  LOKALITY SPOLOČNOSTI MARS POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO.

  SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MARS ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ (Y) ZA ŽIADNE ŠKODY VRÁTANE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, MIMORIADNYCH, ZNAČNÝCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD ALEBO TRESTNÝCH ODŠKODNENÍ (VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZAOBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ, STRATU ÚDAJOV A STRATU ZISKOV ALEBO NARUŠENIE OBCHODNÝCH OPERÁCIÍ), A TO BEZ OHĽADU NA TO, AKÝM SPÔSOBOM VZNIKLI A NA PRÁVNU TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI A ČI UŽ ICH VZNIK AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISEL S TÝMITO PODMIENKAMI ALEBO ČI VZNIKLI NA ZÁKLADE ZMLUVY, ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO DELIKTU (VRÁTANE ZANEDBANIA POVINNOSTÍ A INÝCH POCHYBENÍ), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MARS BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD, ALEBO (Z) ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, POŽIDAVKY ALEBO ŠKODY ĽUBOVOĽNÝM SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚCE ALEBO VZNIKAJÚCE NA ZÁKLADE VÁŠHO POUŽITIA LOKALÍT SPOLOČNOSTI MARS ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM. Uvedené zrieknutie sa zodpovednosti nebude uplatňované v rozsahu, v akom toto zrieknutie sa nie je povolené platnými právnymi predpismi.

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že uvedené obmedzenia zodpovednosti spolu s inými ustanoveniami v týchto podmienkach obmedzujúce zodpovednosť sú nevyhnutné podmienky, a že spoločnosť Mars vám neudelí práva vyplývajúce z týchto podmienok, pokiaľ nevyjadríte súhlas s uvedenými obmedzeniami zodpovednosti.

 9. ODŠKODNENIE

  Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete chrániť spoločnosť Mars, jej riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a zástupcov v súvislosti so všetkými stratami, zodpovednosťami, platnými a nevyriešenými nárokmi, právnymi konaniami, škodami, nákladmi, výdavkami na obhajobu a primeranými poplatkami za zastupovanie pred súdom vznesenými voči spoločnosti Mars ľubovoľnými tretími stranami v dôsledku vášho používania Lokalít spoločnosti Mars alebo akéhokoľvek porušenia týchto podmienok, práv tretích strán alebo platných právnych predpisov z vašej strany. Spoločnosť Mars si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad všetkými spormi, ktoré sú predmetom odškodnenia na základe týchto podmienok. V žiadnom prípade sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mars nemôžu dohodnúť žiadne urovnania ovplyvňujúce práva alebo povinnosti spoločnosti Mars.

 10. RIEŠENIE SPOROV

  Tieto podmienky podliehajú právnym predpisom štátu Delaware, interpretujú a uplatňujú sa v súlade s nimi, a to bez uplatnenia princípov nesúladu právnych predpisov tohto štátu a sú záväzné pre zmluvné strany týchto podmienok v Spojených štátoch amerických aj po celom svete. Vy aj spoločnosť Mars vyjadrujete súhlas s tým, že pri interpretácii alebo zostavovaní týchto podmienok sa nebude uplatňovať Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

  VY AJ SPOLOČNOSŤ MARS SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VŠETKY SPORY SA UROVNAJÚ FORMOU ZÁVÄZNÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, A TO SPÔSOBOM UVEDENÝM V TEJTO ČASTI [10], A ŽE SA VY AJ SPOLOČNOSŤ MARS ZRIEKATE PRÁVA NA PREJEDNÁVANIE TÝCHTO SPOROV PRED AKÝMKOĽVEK SÚDOM.

  VY AJ SPOLOČNOSŤ MARS ĎALEJ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE OBE STRANY MÔŽU VZNÁŠAŤ NÁROKY VOČI DRUHEJ STRANE IBA NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE, NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ČLEN SKUPINY V RÁMCI DOMNELEJ SKUPINOVEJ ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBY ALEBO SÚDNEHO PROCESU. V RÁMCI ROZHODCOVSKÉHO KONANIA MÔŽU BYŤ NEDOSTUPNÉ ALEBO OBMEDZENÉ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ BY STE MALI V PRÍPADE SÚDNEHO PROCESU, AKO NAPRÍKLAD PRÁVO NA PRÍSTUP K VŠETKÝM DÔKAZOM.

  Všetky spory medzi vami a spoločnosťou Mars, jej zástupcami, zamestnancami, funkcionármi, riaditeľmi, zmocniteľmi, následníckymi organizáciami, právnymi nástupcami, pobočkami a pridruženými spoločnosťami (ďalej na účely tejto časti [11] nazývanými len „zmluvné strany spoločnosti Mars“) vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s nimi a ich interpretáciou alebo porušením, ukončením platnosti týchto podmienok, vzťahmi vzniknutými na základe týchto podmienok vrátane sporov týkajúcich sa platnosti, rozsahu alebo vymáhateľnosti tejto zmluvy v rámci rozhodcovského konania (ďalej spoločne nazývané len „príslušné spory“) sa urovnajú formou záväzného rozhodcovského konania v štáte New York v USA vedeného Americkou asociáciou pre rozhodcovské konania (American Arbitration Association - AAA) v súlade s medzinárodnými pravidlami rozhodcovského konania, ktoré budú v platnosti v čase konania. Pred začatím rozhodcovského konania musí strana podávajúca návrh na rozhodcovské konanie poskytnúť druhej strane písomné oznámenie o svojom zámere podať návrh na rozhodcovské konanie aspoň 60 dní vopred. Spoločnosť Mars poskytne takéto oznámenie prostredníctvom pošty alebo e-mailu s použitím kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii, pričom vy musíte toto oznámenie poslať poštou na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Úhrada poplatkov za podanie a konanie, ako aj odmeny pre arbitrážneho rozhodcu sa budú riadiť pravidlami asociácie AAA. Ak však budete schopní preukázať, že výdavky súvisiace s rozhodcovským konaním sú neúmerné v porovnaní s výdavkami na súdne pojednávanie, spoločnosť Mars uhradí poplatky za podanie a konanie a odmeny pre arbitrážneho rozhodcu vo výške, akú arbitrážny rozhodca bude považovať za nevyhnutnú, s cieľom predísť tomu, aby bolo pre vás toto rozhodcovské konanie finančne neúnosné. Ak arbitrážny rozhodca rozhodne, že sťažnosti, ktoré ste vzniesli v rámci rozhodcovského konania, sú neopodstatnené, súhlasíte s tým, že spoločnosti Mars uhradíte všetky poplatky súvisiace s rozhodcovským konaním, ktoré za vás spoločnosť Mars uhradila, pričom tieto poplatky by ste boli povinní uhradiť aj na základe pravidiel asociácie AAA.

  V súlade s pravidlami komerčného rozhodcovského konania asociácie AAA sa vyberie jeden arbitrážny rozhodca. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v anglickom jazyku. Arbitrážny rozhodca bude oprávnený stanoviť ľubovoľný opravný prostriedok, ktorý by mohol byť udelený v rámci súdneho konania na základe právnych predpisov alebo na základe princípov spravodlivosti, a akékoľvek rozhodnutie arbitrážneho rozhodcu bude konečné a záväzné pre obe zmluvné strany a môže sa zaregistrovať ako rozsudok na akomkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. Arbitrážny rozhodca však nebude oprávnený nariadiť náhradu škody plniacu funkciu trestu alebo penalizácie, pričom obe strany sa týmto zriekajú práva na odškodnenie. Arbitrážny rozhodca uplatní príslušné právne predpisy a ustanovenia týchto podmienok, pričom ak tak neučiní, bude sa to považovať za porušenie právomocí arbitrážneho rozhodcu a bude to dôvodom k súdnemu vyšetrovaniu. Rozhodnutie arbitrážneho rozhodcu musí obsahovať písomné vysvetlenie a musí zostať dôverné. Spoločnosť Mars a vy súhlasíte s tým, že príslušné spory sa na rozhodcovské konanie budú podávať iba na individuálnom základe. Ani spoločnosť Mars, ani vy nebudete oprávnení podať návrh na rozhodcovské konanie vo veci príslušného sporu ako skupinovej alebo zástupnej žaloby alebo ako občianskej žaloby a arbitrážny rozhodca nebude mať právo konať vo veci skupinovej alebo zástupnej žaloby alebo občianskej žaloby. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy týkajúce sa rozhodcovského konania v tejto časti [10] uzná za neuplatniteľné, toto neuplatniteľné ustanovenie sa vylúči a zostávajúce ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania sa budú naďalej uplatňovať (avšak možnosť skupinovej alebo zástupnej žaloby alebo občianskej žaloby zostáva naďalej vylúčená). Bez ohľadu na akékoľvek protichodné nariadenia alebo právne predpisy sa právne nároky, ktoré vyplývajú z týchto podmienok alebo s nimi súvisia , musia vzniesť do jedného (1) roka od vzniku tohto nároku, inak budú natrvalo premlčané. Na účely tejto časti [10] budú podmienky a súvisiace transakcie podliehať Federálnemu zákonu o rozhodcovských konaniach, 9 U.S.C., časť 1-16 (FAA).

  Upozornenie: vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami výslovne súhlasíte s tým, že sa týmto vzdávate práva na všetky nároky alebo žaloby, ktoré by ste inak mohli vzniesť voči spoločnosti Mars na základe zákonov jurisdikcií mimo Spojených štátov amerických, vrátane, ale bez obmedzenia na všetky nároky a žaloby na základe právnych predpisov vašej krajiny, a že v súlade s ustanoveniami tejto časti [10] sa budú všetky spory riešiť výhradne v Spojených štátoch amerických a výhradne na základe právnych predpisov Spojených štátov amerických.

 11. UKONČENIE PLATNOSTI

  Platnosť týchto podmienok sa automaticky ukončí, keď porušíte niektoré z ich ustanovení. Spoločnosť Mars môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť alebo zmeniť váš prístup k lokalitám spoločnosti Mars, či už na základe predchádzajúceho upozornenia, alebo bez neho. Napríklad, prístup k lokalitám spoločnosti Mars sa vám môže bez predchádzajúceho upozornenia znemožniť vtedy, ak bude spoločnosť Mars presvedčená, že ste ešte nezavŕšili vek 13 rokov.

  Ukončenie platnosti však žiadnym spôsobom neobmedzí iné práva spoločnosti Mars ani jej možnosti využiť opravné prostriedky. Časť [11] spolu s časťami [3, 8, 9, 10 a 15] zostane v platnosti aj po ukončení platnosti týchto podmienok.

 12. SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A DAŇOVÁ POVINNOSŤ

  Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných platných právnych predpisov. Spoločnosť Mars si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť dostupnosť lokalít spoločnosti Mars a obsahu spoločnosti Mars pre ľubovoľnú osobu alebo v ľubovoľnej geografickej oblasti. Všetok softvér na lokalitách spoločnosti Mars podlieha kontrolným mechanizmom Spojených štátov amerických vzťahujúcich sa na vývoz tovarov. Žiadny softvér sa nesmie sťahovať alebo inak vyviezť alebo opätovne vyviezť (a) do Kuby, Iraku, Líbye, Severnej Kórei, Iránu, Sýrie alebo akejkoľvek inej krajiny označenej garantom alebo Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických (alebo akémukoľvek občanovi alebo obyvateľovi týchto krajín) alebo (b) osobám uvedeným na zozname špeciálne označených občanov (Specially Designated Nationals) Ministerstva financií USA alebo na zozname osôb, s ktorými sa nesmie obchodovať (Table of Deny Orders) Ministerstva obchodu USA. Stiahnutím alebo používaním takéhoto softvéru prehlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v niektorej z týchto krajín, nie ste pod správou niektorej z týchto krajín, nie ste občanom alebo obyvateľom niektorej z týchto krajín a nie ste ani uvedení na žiadnom z týchto zoznamov.

  Nesiete výhradnú zodpovednosť za úhradu všetkých ciel, daní, odvodov alebo poplatkov (vrátane daní za predaj a používanie a zrazených daní) uložených daňovým orgánom v súvislosti s používaním lokality spoločnosti Mars.

 13. OZNÁMENIE PRE OBČANOV ŠTÁTU KALIFORNIA

  Na základe Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia, časť 1789.3, majú občania štátu Kalifornia právo na nasledujúce informácie o špecifických právach spotrebiteľov:

  Poskytovateľ webovej lokality:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Pokiaľ chcete podať sťažnosť v súvislosti s touto webovou stránkou alebo ak chcete získať ďalšie informácie o používaní tejto webovej stránky, napíšte nám list na vyššie uvedenú adresu (na vedomie „Legal Department“) alebo kontaktujte spoločnosť Mars e-mailom na adrese [email protected] (v poli Predmet uveďte „California Resident Request“). Môžete tiež písomne kontaktovať oddelenie Complaint Assistance Unit divízie Division of Consumer Services odboru Department of Consumer Affairs na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, alebo telefonicky na číslach 916.445.1254 a 800.952.5210.

 14. SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV

  Na oznámenia týkajúce sa údajného porušenia autorských práv reagujeme v súlade s požiadavkami právneho predpisu USA o digitálnych autorských právach Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), a to vrátane odstránením materiálov, ktoré sú údajne predmetom porušovania práv, alebo zakázaním prístupu k nim.

  Ak sa v dobrej viere domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom porušujúcim vaše autorské práva alebo že boli vaše práva duševného vlastníctva na lokalitách spoločnosti Mars alebo prostredníctvom nich porušené iným spôsobom, pošlite svoju sťažnosť alebo oznámenie o porušení autorských práv zástupcovi pre DMCA určenému spoločnosťou Mars na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Prosíme, aby ste nášmu zástupcovi pre DMCA neposielali žiadnu inú korešpondenciu ani žiadne otázky. Zástupca pre DMCA bude odpovedať iba na oznámenia a otázky splňujúce požiadavky DMCA. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.copyright.gov.

 15. RÔZNE

  1. Tieto podmienky spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou Mars a vami vo vzťahu k záležitostiam uvedeným v tomto dokumente a nebudú sa uplatňovať žiadne iné prísľuby, dohody alebo záväzky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente.

  2. Tieto podmienky (i) vstupujú do platnosti v prospech spoločnosti Mars aj vás a budú záväzné pre spoločnosť Mars aj pre vás, ako aj vašich právnych nástupcov a nadobúdateľov, a (ii) môžu byť ustanovené spoločnosťou Mars, vy ich však nemôžete ustanoviť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Mars.

  3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok stane neuplatniteľným alebo neplatným, zostávajúce ustanovenia si zachovajú rovnakú platnosť, ako keby tieto neuplatniteľné alebo neplatné ustanovenia neboli uvedené v tomto dokumente.

  4. Ak spoločnosť Mars alebo vy nedodržíte niektoré z ustanovení tohto dokumentu a druhá strana nebude vymáhať dodržiavanie tohto ustanovenia, toto nevymáhanie dodržiavania nebude predstavovať zrieknutie sa práva vymáhať dodržiavanie tohto ustanovenia a nebude ani brániť pri budúcom vymáhaní dodržiavania tohto ustanovenia.

  5. Žiadne ustanovenie týchto podmienok sa nebude považovať za ustanovenie, ktoré by robilo zo spoločnosti Mars alebo z vás zástupcu alebo predstaviteľa druhej strany alebo účastníkov spoločného podniku alebo partnerov.

  6. Ak spoločnosti Mars alebo vám bude niečo brániť v splnení záväzku vyplývajúceho z týchto podmienok alebo niektorá strana nebude schopná splniť tento záväzok z dôvodu, ktorý strana uplatňujúca dané ustanovenie nedokáže primerane ovplyvniť, čas na splnenie záväzku príslušnej strany sa predĺži o obdobie oneskorenia alebo neschopnosti splniť tento záväzok v dôsledku tohto dôvodu.

  7. Nadpisy a titulky v tomto dokumente slúžia len na sprehľadnenie štruktúry dokumentu.

  8. Tieto podmienky a všetka súvisiaca dokumentácia budú spísané v angličtine. Hoci môže byť text týchto podmienok k dispozícii aj v iných jazykoch ako v angličtine (bez ohľadu na to, či bol preložený osobou alebo výhradne počítačovým softvérom), bude sa uplatňovať verzia v anglickom jazyku.

Máte otázky?

Prosíme, kontaktujte nás.

Aktualizované v januári 2021