Global
Mars Home page

Przypadki pogwałcenia prawa należy zgłaszać w ramach linii sygnalizowania naruszeń dotyczących prawa i zgodności w Mars, wystarczy wysłać wiadomość na adres [email protected]

Zasady użytkowania witryn zarządzanych przez spółkę Mars, Incorporated Grupa spółek

Data wejścia w życie: December 2013 r.

WITAJCIE! Spółka Mars, Incorporated i jej spółki stowarzyszone (łącznie „Mars” lub „my” lub „nas”) oferuje niniejszą witrynę i inne witryny, strony internetowe, aplikacje, gry, widżety oraz usługi online i mobilne (łącznie „Witryny Mars”). Mamy nadzieję, że użytkownik znajdzie w Witrynach Mars wiele ciekawych informacji i mnóstwo rozrywki.

Następujące Zasady użytkowania oraz Polityka prywatności znajdujące się na stronie www.Mars.com/privacy (łącznie „Zasady”) opisują zasady i warunki, na których spółka Mars oferuje dostęp do Witryn Mars.

Przed przejściem i rozpoczęciem korzystania z Witryn Mars, prosimy uważnie przeczytać niniejsze Zasady, ponieważ stanowią one umowę prawną między spółką Mars a użytkownikiem. KORZYSTAJĄC Z WITRYN MARS UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE ZASADY I POTWIERDZA, ŻE MOŻE TO CZYNIĆ ZGODNIE Z PRAWEM.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejsze Zasady zawierają postanowienia, które ograniczają zakres naszej odpowiedzialności i zobowiązują użytkownika do rozwiązywania wszelkich sporów w sądzie arbitrażowym, którego postanowienia są ostateczne i wiążące, w ramach pozwu indywidualnego, a nie zbiorowego lub grupowego. Więcej informacji – patrz „WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI” (Część [8]) oraz „ROZWIĄZYWANIE SPORÓW” (Część [10]) poniżej.

W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA JAKIEKOLWIEK Z NINIEJSZYCH ZASAD, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z WITRYN MARS.

 1. ZMIANY W ZASADACH

  Data wejścia w życie niniejszych Zasad jest zamieszczona u góry tej strony. Nie zamierzamy często wprowadzać zmian do niniejszych Zasad, ale zastrzegamy sobie prawo do tego. O wszelkich znaczących zmianach będziemy informować, publikując stosowne informacje na tej stronie. Jeśli będzie to możliwe, o zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Nie wprowadzamy zmian działających wstecz, chyba że zostaniemy do tego zmuszeni przez prawo.

  Korzystanie z Witryn Mars po wejściu w życie zmian oznacza akceptację zmienionych Zasad. Zmienione Zasady zastępują wszelkie poprzednie wersje tych Zasad. W świetle powyższego, zachęcamy do sprawdzania niniejszych Zasad przy każdorazowym korzystaniu z Witryn Mars oraz do wydrukowania egzemplarza tych Zasad.

 2. WARUNKI DODATKOWE

  Określone usługi oferowane przez Witryny Mars lub za ich pośrednictwem, takie jak aplikacje mobilne, loterie, konkursy i inne usługi, mogą podlegać dodatkowym zasadom i warunkom przedstawianym łącznie z nimi. Przed skorzystaniem z takich usług, należy zaakceptować dodatkowe warunki. Niniejsze Zasady i wszelkie dodatkowe warunki mają zastosowanie w równym stopniu. W przypadku, gdy dowolne dodatkowe postanowienie jest nieodwołalnie niespójne z niniejszymi Zasadami, rozstrzygające znaczenie ma dodatkowe postanowienie.

 3. TREŚCI MARS

  Spółka Mars zachowuje pełne prawo własności do wszystkich informacji i materiałów przesłanych na Witryny Mars lub za ich pośrednictwem, włączając wszelkie dzieła, grafiki, teksty, klipy wideo i audio, znaki towarowe, logo i inne treści (łącznie określone terminem „Treści Mars”).

  Pobieranie, drukowanie i/lub kopiowanie Treści Mars wyłącznie do własnego osobistego użytku możliwe jest w wypadku zaakceptowania niniejszych Zasad (oraz wszelkich dodatkowych warunków i zasad związanych z określonymi Treściami Mars). Z zastrzeżeniem sytuacji, w której spółka Mars udzieli użytkownikowi pisemnej zgody, użytkownik nie może:

  • włączać jakichkolwiek Treści Mars do innych prac (jak np. własna strona internetowa użytkownika) ani wykorzystywać Treści Mars w żaden publiczny lub komercyjny sposób;

  • kopiować, modyfikować, reprodukować, adaptować, odtwarzać kodu źródłowego, dystrybuować, opracowywać, ponownie publikować, przesyłać, wyświetlać, zamieszczać, nadawać, przenosić ani sprzedawać Treści Mars ani udzielać na nie licencji w żadnej formie ani w jakikolwiek sposób;

  • zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach handlowych i innych prawach własności intelektualnej, które stanowią część Treści Mars; lub

  • tworzyć „głębokich odsyłaczy” do którejkolwiek z Witryn Mars (tj. łącza do którejkolwiek z Witryn Mars poza stroną główną

 4. MATERIAŁY PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Poza ofertami pracy spółka Mars może okresowo udostępniać obszary, w których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub w inny sposób przesyłać informacje, zdjęcia, grafiki, kreatywne sugestie, pomysły, uwagi, koncepcje, oceny i inne materiały na Witryny Mars (łącznie „Materiały przesłane”). Przesyłając, zamieszczając lub przekazując Materiały przesłane do spółki Mars (i/lub do naszych grafików) lub na dowolne obszary Witryn Mars, użytkownik udziela spółce Mars i jej grafikom niewyłącznego, zbywalnego, wolnego od tantiem, wieczystego, nieodwołalnego prawa z możliwością udzielania podlicencji (przez liczne poziomy) o ogólnoświatowym zasięgu do użytkowania, reprodukowania, udzielania podlicencji (przez liczne poziomy), dystrybuowania, tworzenia dzieł pochodnych, wystawiania i importowania Materiałów przesłanych przez użytkownika na jakichkolwiek nośnikach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez prawa do wynagrodzenia dla użytkownika. Innymi słowy, spółka Mars posiada automatyczne prawo do wykorzystania Materiałów przesłanych przez użytkownika, opublikowania lub nadawania ich – w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie, w jakiejkolwiek formie i celu. W żadnych okolicznościach użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania płatności od spółki Mars w przypadku wykorzystania jego Materiałów przesłanych. Wszelkie Materiały przesłane uznaje się za niepoufne i niezastrzeżone.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje Materiały przesłane. Zamieszczając Materiały przesłane, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  • posiada prawa do Materiałów przesłanych i pozostają one pod jego kontrolą, włączając między innymi wszelkie prawa autorskie i znaki handlowe;

  • Materiały przesłane przez użytkownika są prawdziwe i dokładne;

  • Materiały przesłane przez użytkownika nie naruszają żadnych praw innych osób ani podmiotów, takich jak prawa do prywatności i do wizerunku; oraz

  • Materiały przesłane przez użytkownika są zgodne ze stosownymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że spółka Mars posiada prawo (ale nie obowiązek) do zmiany, usunięcia lub odmowy zamieszczenia wszelkich Materiałów przesłanych. Spółka Mars nie ponosi ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały przesłane zamieszczone przez użytkownika lub stronę trzecią.

  Spółka Mars zdecydowanie zachęca użytkowników do nieujawniania żadnych danych osobowych w Materiałach przesłanych, ponieważ inne osoby widzą dane osobowe użytkownika w Materiałach przesłanych i mogą je wykorzystać. Spółka Mars nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone przez użytkownika w Materiałach przesłanych.

 5. KORZYSTANIE Z WITRYN MARS

  KORZYSTANIE Z WITRYN MARS JEST DOZWOLONE DLA UŻYTKOWNIKÓW POWYŻEJ TRZYNASTEGO (13) ROKU ŻYCIA. Uzyskując dostęp do Witryn Mars, korzystając z nich lub przesyłając na nie lub za ich pośrednictwem informacje, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat.

  JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST W WIEKU POMIĘDZY TRZYNASTYM (13.) ROKIEM ŻYCIA A WIEKIEM PEŁNOLETNOŚCI ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA, KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z WITRYN MARS JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE POD NADZOREM RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UŻYTKOWNIKA.

  ZEZWALAJĄC NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO WITRYN MARS I KORZYSTANIE Z NICH PRZEZ NIEPEŁNOLETNIE DZIECKO, JEGO RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD W IMIENIU SWOIM I IMIENIU SWOJEGO NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na rynku środkami kontroli rodzicielskiej (np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrujące), które służą do ograniczenia dostępu do materiałów uznanych za szkodliwe dla dzieci.

  Korzystając z Witryn Mars, użytkownik nie będzie:

  • tworzyć fałszywej tożsamości ani podszywać się pod inne osoby, włączając w to podszywanie się pod urzędnika lub przedstawiciela spółki Mars, osobę znaną lub publiczną;

  • przesyłać na Witryny Mars lub za ich pośrednictwem żadnych reklam, próśb, spamu ani innych niechcianych lub niedozwolonych treści handlowych lub promocyjnych (z zastrzeżeniem przypadków wyraźnej zgody ze strony spółki Mars);

  • zakłócać ani podejmować prób zakłócenia właściwego funkcjonowania Witryn Mars (np. przez włamania do serwerów Mars lub kont mediów społecznościowych Mars);

  • ograniczać lub uniemożliwiać dostęp innym osobom do korzystania z Witryn Mars;

  • korzystać ze spambotów, botnetów i innych botów, scraperów i innych zautomatyzowanych programów w celu uzyskania dostępu do Witryn Mars lub przesyłać wirusów, robaków internetowych, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania na Witryny Mars ani za ich pośrednictwem;

  • modyfikować, dostosowywać, udzielać sublicencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dekomponować żadnych elementów dowolnej z Witryn Mars;

  • „opracowywać” ani „dublować” jakiejkolwiek części Witryn Mars z zastrzeżeniem sytuacji uzyskania wcześniej pisemnej zgody spółki Mars;

  • zamieszczać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów ani wykonywać czynności, które są nieprawdziwe, mylące, niezgodne z prawem, obraźliwe, destrukcyjne, szkodliwe lub w inny sposób niedopuszczalne (jak określono przez spółkę Mars); lub

  • pomagać innym osobom w wykonywaniu czynności opisanych powyżej.

  W kompetencji spółki Mars leży ograniczenie użytkownikowi dostępu do Witryn Mars bez wcześniejszego zawiadomienia w przypadku naruszenia przez użytkownika powyższych zasad.

  Korzystanie z Witryn Mars na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym możliwe jest za pośrednictwem bezprzewodowej usługi Wi-Fi lub dostawcy usług mobilnych udostępniającego taką usługę. Niektóre usługi wymagają funkcji wysyłania wiadomości SMS lub MMS. Użytkownik zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za wysyłanie wiadomości lub przesył danych naliczone przez dostawcę usług mobilnych. Te opłaty mogą obejmować opłaty standardowe i premium za wysyłanie wiadomości SMS; mogą to być opłaty jednorazowe lub okresowe. Wszystkie opłaty są naliczane przez dostawcę usług mobilnych użytkownika i z nim rozliczane. W celu uzyskania informacji na temat planów taryfowych należy kontaktować się ze swoim dostawcą usług mobilnych. Spółka Mars nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości SMS, ponieważ dostarczenie wiadomości podlega wydajności przesyłania zapewnianej przez dostawcę usług mobilnych użytkownika.

 6. WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

  W Witrynie mogą być zamieszczone odnośniki do witryn i usług stron trzecich, włączając portale społecznościowe (łącznie „Witryny połączone”). Spółka Mars nie ma żadnej kontroli nad Witrynami połączonymi ani nie ponosi odpowiedzialności za Witryny połączone, jakiekolwiek informacje lub materiały na nich zamieszczone ani żadną formę komunikacji przesyłanej z Witryn połączonych. Zamieszczenie łącza nie oznacza promowania przez spółkę Mars Witryny połączonej ani żadnego związku z operatorami danej Witryny połączonej. Spółką Marsa nie bada, nie weryfikuje ani nie monitoruje Witryn połączonych. Spółka Mars dostarcza łącza do Witryn połączonych wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn połączonych wyłącznie na własne ryzyko.

 7. PRYWATNOŚĆ/OCHRONA

  Prosimy uważnie przeczytać Politykę prywatności, aby dowiedzieć się, jakie informacje pozyskuje spółka Mars w Witrynach Mars i w jaki sposób je przetwarza.

  Nie ograniczając zasad naszej Polityki prywatności, użytkownik rozumie, że spółka Mars nie może i nie gwarantuje prywatności ani ochrony w zakresie korzystania przez użytkownika z Witryn Mars ani w zakresie wszelkich informacji przesłanych przez użytkownika na Witryny Mars. Spółka Mars nie ponosi odpowiedzialności przed użytkownikiem za brak prywatności lub ochrony, których może on doświadczyć. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do jego sytuacji i użytkowania Witryn Mars zgodnie z przeznaczeniem. Spółka Mars zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie informacji, jakie uzna za stosowne w celu przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa, regulacji, postępowania prawnego lub spełnienia żądania organów państwa.

 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Spółka Mars gwarantuje, że jest stroną niniejszych Zasad zgodnie z prawem i posiada moc prawną do podejmowania takiej czynności. Użytkownik gwarantuje, że jest stroną niniejszych Zasad zgodnie z prawem i posiada moc prawną do podejmowania takiej czynności.

  Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO, WITRYNY MARS ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE W STANIE „W JAKIM SĄ” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Spółka Mars wyłącza wszelkie gwarancje i warunki, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, braku naruszeń, braku usterek, niezakłócanego użytkowania oraz wszelkie dorozumiane gwarancje wynikające z przebiegu transakcji handlowej lub zwyczajów handlowych. Spółka Mars nie gwarantuje, że (a) Witryny Mars spełnią wymagania użytkownika, (b) działanie Witryn Mars będzie niezakłócone, a w Witrynach nie będzie wirusów ani błędów, (c) błędy zostaną skorygowane. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielone przez spółkę Mars lub jej upoważnionych przedstawicieli nie stanowią i nie będą stanowić żadnych gwarancji. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH JEST NIEDOZWOLONE, CO OZNACZA, ŻE NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

  KORZYSTANIE Z WITRYN MARS ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

  UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE SPÓŁKA MARS W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (Y) ZA WSZELKIE SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB DOMNIEMANE, ANI ZA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, ODSZKODOWANIA ZA STRATY NIEMATERIALNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI), BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I DOKTRYNĘ PRAWNĄ DOTYCZĄCĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, BĘDĄCYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI ZASADAMI, NIEZALEŻNIE CZY PODSTAWĄ JEST PRAWO UMÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA CZY PRAWO DELIKTÓW (W TYM ZANIEDBANIE LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU, JEŚLI SPÓŁKA MARS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB (Z) ZA JAKIEKOLWIEK INNE ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYN MARS LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim zabrania tego prawo.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności łącznie z pozostałymi postanowieniami niniejszych Zasad, które ograniczają odpowiedzialność, stanowią główne zasady oraz że spółka Mars nie udzieli użytkownikowi praw zapisanych w niniejszych Zasadach, jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na powyższe ograniczenia odpowiedzialności

 9. ODSZKODOWANIE

  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Mars z odpowiedzialności, a także zabezpieczać i chronić spółkę Mars oraz jej dyrektorów, urzędników, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, obecnymi lub oczekującymi roszczeniami, pozwami, odszkodowaniami, wydatkami, kosztami obrony oraz racjonalnym wynagrodzeniem prawników w ramach pozwów wniesionych przeciw spółce Mars przez stronę trzecią, wynikających z korzystania przez użytkownika z Witryn Mars lub naruszenia niniejszych Zasad, praw stron trzecich lub stosownych przepisów prawa. Spółka Mars zastrzega sobie prawo, aby na własny koszt i we własnym zakresie prowadzić obronę i kontrolę wszelkich kwestii podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności zgodnie z niniejszym dokumentem. W żadnym przypadku bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki Mars nie może zostać zawarte porozumienie, które ma wpływ na prawa lub zobowiązania spółki Mars.

 10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Niniejsze Zasady są zarządzane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z wewnętrznym prawem stanu Delware, bez uwzględniania norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa tego stanu, oraz są wiążące dla stron niniejszych Zasad w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Użytkownik oraz spółka Mars wyrażają zgodę, że do interpretacji i wykładni niniejszych Zasad nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA MARS ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA BĘDĄ ROZPATRYWANE NA ZASADZIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, W SPOSÓB OKREŚLONY W NINIEJSZEJ CZĘŚCI [10] ORAZ UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA MARS ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM.

  UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA MARS ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE KAŻDE Z NICH MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ PRZECIW DRUGIEJ STRONIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W DOROZUMIANYM POZWIE ZBIOROWYM LUB POWÓDZTWIE WNIESIONYM PRZEZ ORGANIZACJE PRZEDSTAWICIELSKIE. INNE PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, TAKIE JAK DOSTĘP DO USTALONYCH FAKTÓW, RÓWNIEŻ MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ LUB BYĆ OGRANICZONE W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM.

  Wszelkie spory między użytkownikiem a spółką Mars oraz jej przedstawicielami, pracownikami, urzędnikami, kierownikami, dyrektorami, następcami prawnymi, cesjonariuszami, spółkami zależnymi lub powiązanymi (łącznie dla celów niniejszej Części [11], „Strony spółki Mars”) wynikające lub powiązane z niniejszymi Zasadami, ich wykładnią lub naruszeniem, zakończeniem obowiązywania, lub terminu ważności, powiązaniami wynikającymi z niniejszych Zasad, włączając spory dotyczące terminu ważności, zakresu lub wykonalności niniejszej umowy przed sądem arbitrażowym, (łącznie „Spory wymienione”) będą rozpatrywane przez sąd arbitrażowy stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych (którego decyzje są wiążące), podlegający Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Arbitrażowemu (ang. American Arbitration Association – AAA) zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Arbitrażowymi obowiązującymi w terminie postępowania arbitrażowego. Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego strona pozywająca pisemnie zawiadomi drugą stronę z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wszczęcia postępowania arbitrażowego. Spółka Mars dostarczy takie zawiadomienie listownie lub pocztą elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych użytkownika znajdujących się w aktach spółki Mars, natomiast użytkownik musi dostarczyć takie zawiadomienie na adres Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Wszelkie koszty wszczęcia postępowania, administracji oraz wynagrodzenia arbitra zostaną rozliczone zgodnie z przepisami AAA. Jednakże, jeśli użytkownik jest w stanie wykazać, że koszty postępowania arbitrażowego są wygórowane w stosunku do kosztów postępowania sądowego, spółka Mars opłaci taką część kosztów wszczęcia postępowania, administracji i wynagrodzenia arbitra, jaką arbiter uzna za konieczną, aby koszty postępowania arbitrażowego nie były nieopłacalne dla użytkownika. Jeśli decyzją arbitra roszczenia, których użytkownik dochodzi przed sądem arbitrażowym, zostaną uznane za niepoważne, użytkownik zobowiązuje się do zwrotu spółce Mars wszelkich opłat związanych z postępowaniem arbitrażowym, które spółka Mars poniosła w imieniu użytkownika, a które użytkownik byłby normalnie zobowiązany ponieść zgodnie z przepisami AAA.

  Pojedynczy arbiter zostanie wybrany zgodnie z przepisami arbitrażu handlowego AAA. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim. Arbiter będzie miał prawo zasądzić takie zadośćuczynienie, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub systemem prawa equity, a każde orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla obydwu stron i może zostać zatwierdzone przez dowolny sąd odpowiedniej jurysdykcji. Arbiter nie będzie miał mocy zasądzenia odszkodowania z nawiązką, praw do których każda ze stron niemniejszym się zrzeka. Arbiter zastosuje odpowiednie przepisy prawa i postanowienia niniejszych Zasad; niespełnienie tego obowiązku zostanie uznane za przekroczenie uprawnień organu arbitrażowego i będzie stanowić podstawę do ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzji arbitra musi towarzyszyć pisemne wyjaśnienie, a decyzja musi pozostać poufna. Spółka Mars oraz użytkownik zobowiązują się do wszczynania postępowania arbitrażowego w przypadku wszelkich Sporów wymienionych wyłącznie w pozwie indywidualnym. Ani spółka Mars, ani użytkownik nie mają prawa do wszczynania postępowania arbitrażowego w zakresie wszelkich Sporów wymienionych w formie pozwu grupowego, powództwa wniesionego przez organizacje przedstawicielskie lub pozasądowego pełnomocnika; arbiter nie jest uprawniony do rozstrzygania w takich postępowaniach. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy dotyczącej postępowania arbitrażowego w tej Części [10] okaże się nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe warunki arbitrażowe będą egzekwowane (ale w żadnym wypadku niemożliwe jest złożenie ogólnego pozwu grupowego, powództwa wniesionego przez organizacje przedstawicielskie lub pozasądowego pełnomocnika). Niezależnie od wszelkich ustaw i inaczej stanowiących przepisów, zawiadomienie o roszczeniu wynikające z niniejszych Zasad lub z nimi powiązane, musi zostać złożone w ciągu jednego (1) roku po powstaniu roszczenia, w przeciwnym wypadku ulegnie przedawnieniu. Dla celów tej Części [10] niniejsze Zasady i powiązane transakcje podlegają i są regulowane przez Federalną Ustawę Arbitrażową (Federal Arbitration Act – FAA), 9 U.S.C. sekcje 1-16.

  Uwaga : Wyrażając zgodę na niniejsze Zasady, użytkownik niniejszym wyraźnie zobowiązuje się do zrzeczenia się wszelkich roszczeń lub powództw, włączając między innymi wszelkie roszczenia lub powództwa na mocy prawa kraju użytkownika, jakie mógłby wnieść przeciw spółce Mars zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji poza terytorium Stanów Zjednoczonych, oraz że wyłączną lokalizacją i mającym zastosowanie prawem w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów są Stany Zjednoczone zgodnie z warunkami niniejszej Części [10].

 11. ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA

  Niniejsze Zasady zostają automatycznie rozwiązane w przypadku naruszenia jakichkolwiek ich postanowień lub warunków przez użytkownika. Spółka Mars może zmodyfikować lub ograniczyć dostęp użytkownika do Witryn Mars w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny bez wcześniejszego zawiadomienia. Na przykład, odmowa dostępu może nastąpić bez wcześniejszego zawiadomienia, jeśli zdaniem spółki Mars użytkownik nie ukończył 13 roku życia.

  Rozwiązanie nie ogranicza pozostałych praw lub środków prawnych spółki Mars. Niniejsza Część [11] razem z Częściami [3, 8, 9, 10 i 15] pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Zasad.

 12. KWESTIE ZWIĄZANE Z JURYSDYKCJĄ; PODATKI

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich, mających zastosowanie przepisów prawa. Spółka Mars zastrzega sobie prawo do ograniczenia w dowolnym momencie dostępności Witryn Mars i/lub Treści Mars w stosunku do każdej osoby lub obszaru geograficznego. Wszelkie oprogramowanie w Witrynach Mars podlega również kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych. Żadne oprogramowanie nie może zostać pobrane lub w inny sposób eksportowane lub eksportowane ponownie: (a) do krajów (lub obywateli, lub mieszkańców krajów): na Kubę, do Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii ani do innych krajów wyznaczonych przez Sponsora i/lub Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych podległe Departamentowi Skarbu Stanów Zjednoczonych; lub (b) przez żaden podmiot znajdujący się na liście Specjalnie wskazanych obywateli Departamentu Skarbu lub Tabeli zakazu zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Pobierając oprogramowanie lub korzystając z niego, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani mieszkańcem żadnego z takich państw, nie znajduje się w nim ani pod jego kontrolą oraz że nie figuruje na żadnej z takich list.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za płatności wszelkich zobowiązań, podatków i opłat (w tym wszelkich podatków od sprzedaży, użytkowania, potrącanych u źródła) nałożonych przez organy podatkowe w związku z korzystaniem z Witryn Mars.

 13. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym stanu Kalifornia, sekcja 1789.3, mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do uzyskania następujących specjalnych informacji w zakresie praw konsumenta:

  Dostawcą witryny internetowej jest

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Aby złożyć reklamację dotyczącą witryny lub uzyskać więcej informacji na temat użytkowania witryny, należy wysłać pismo do wiadomości „Działu Prawnego” na powyższy adres lub skontaktować się ze spółką Mars za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] (w tytule podając „Wniosek mieszkańca stanu Kalifornia”). Można również skontaktować się z Zespołem ds. Reklamacji Wydziału Obsługi Klienta Departamentu ds. Konsumenckich, wysyłając pismo na adres 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem 916.445.1254 lub 800.952.5210.

 14. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

  Odpowiadamy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”), włączając usunięcie lub wyłączenie dostępu do materiałów uznawanych za będące przedmiotem naruszenia.

  Jeśli użytkownik w dobrej wierze uważa, że jego prace zostały skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub własności intelektualnej w Witrynach Mars lub za ich pośrednictwem, prosimy o przesłanie reklamacji lub zawiadomienia o naruszeniu do wyznaczonego przedstawiciela DMCA przy spółce Mars.

  Przedstawiciel DMCA

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Prosimy o nieprzesyłanie innej korespondencji ani zapytań do naszego przedstawiciela DMCA. Nasz przedstawiciel DMCA będzie odpowiadał jedynie na zawiadomienia lub zapytania zgodne z wymaganiami ustawy DMCA. Więcej informacji znajduje się na stronie www.copyright.gov.

 15. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  1. Niniejsze Zasady razem z naszą Polityką prywatności , stanowią całość porozumienia między spółką Mars a użytkownikiem w odniesieniu do kwestii tutaj omawianych; w tym zakresie nie obowiązują żadne inne promesy, umowy ani zobowiązania poza tymi, wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie

  2. Niniejsze Zasady (i) służą korzyści i obowiązują spółkę Mars i użytkownika oraz odpowiednio następców prawnych i cesjonariuszy użytkownika; oraz (ii) mogą zostać scedowane przez spółkę Mars, ale użytkownik nie może scedować niniejszych Zasad bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Mars.

  3. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Zasad straci ważność albo będzie nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia pozostają w takiej samej mocy, jak gdyby takie nieegzekwowalne lub nieważne postanowienie nie zostało uwzględnione w niniejszych Zasadach

  4. ) W przypadku, gdy spółka Mars nie wywiąże się z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Zasad, a druga strona nie będzie egzekwować wykonania takiego postanowienia, brak wykonania takiego postanowienia w dowolnym przypadku nie stanowi zrzeczenia się żadnego z postanowień i nie uniemożliwia wykonania w innych przypadkach.

  5. Żadnych treści zawartych w niniejszych Zasadach nie uznaje się za ustanowienie spółki Mars lub użytkownika przedstawicielem lub agentem drugiej strony ani za spółki joint-venture, ani partnerów.

  6. W przypadku, gdy spółka Mars lub użytkownik nie może wykonać jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad, lub zostanie im to uniemożliwione, z powodu jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza racjonalną kontrolą strony powołującej się na to postanowienie, termin wykonania zobowiązań przez stronę dotkniętą zostanie przedłużony o okres opóźnienia lub niemożności wykonania zobowiązań z powodu wystąpienia takich okoliczności.

  7. Nagłówki i podpisy zawarte w niniejszym dokumencie zastosowano wyłączenie dla wygody.

  8. Niniejsze Zasady oraz powiązana dokumentacja zostaną sporządzone w języku angielskim. Niektóre części niniejszych Zasad mogą zostać udostępnione w innych wersjach językowych niż wersja angielska (niezależnie, czy będą tłumaczone przez tłumacza czy wyłącznie przez oprogramowanie komputerowe), wersja w języku angielskim jest nadrzędna.

Pytania?

Prosimy o kontakt z nami

Zaktualizowano styczeń 2021 r