Global
Mars Home page

Uslovi korišćenja za veb-lokacije koje održava Mars, Incorporated

porodica kompanija

Datum stupanja na snagu: decembar 2013.

Dobro došli! Kompanija Mars, Incorporated i njene pridružene kompanije (zajedno „Mars“ ili „mi“) nudi ovu i druge veb-lokacije, veb-stranice, aplikacije, igre, vidžete i mobilne i usluge na mreži (jednim nazivom „Mars lokacije“). Nadamo se da će vam Mars lokacije biti informativne i zabavne.

U sledećim Odredbama korišćenja i našoj Politici privatnosti, koji se nalaze na lokaciji www.Mars.com/privacy (jednim nazivom ove „Odredbe“) opisane su odredbe i uslovi pod kojima vam Mars nudi pristup Mars lokacijama.

Pre pristupa i korišćenja Mars lokacija, pažljivo pročitajte ove odredbe jer one čine zakonski sporazum između kompanije Mars i vas. TIME ŠTO KORISTITE MARS LOKACIJE, SAGLASNI STE SA OVIM ODREDBAMA I POTVRĐUJETE DA STE SPOSOBNI I DA VAM JE ZAKONOM DOZVOLJENO DA TO ČINITE.

VAŽNA NAPOMENA: Ove odredbe sadrže odrednice kojima se ograničava naša odgovornost prema vama i traži da razrešite eventualne sporove sa nama kroz konačnu i obavezujuću arbitraciju na individualnoj osnovi, a ne kao deo kolektivnog postupka. Više informacija potražite u nastavku u odeljku „ODRICANJE GARANCIJA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI“ (odeljak [8]) i „RAZREŠAVANJE SPOROVA“ (odeljak [10]).

AKO SE NE SLAŽETE DA NEKIM DELOM OVIH ODREDBI, NEMOJTE KORISTITI MARS VEB-LOKACIJE.

 1. IZMENE ODREDBI

  Datum stupanja na snagu ovih Odredbi naznačen je na početku ove veb-stranice. Nemamo nameru da često menjamo ove Odredbe, ali zadržavamo pravo da to činimo. O svim materijalnim izmenama ćemo vas obavestiti tako što ćemo postaviti obaveštenje na ovoj veb-stranici. Kad god je moguće, unapred ćemo vas obavestiti o izmenama. Izmene koje imaju retroaktivno dejstvo ne unosimo ako se zakonom ne zahteva da to učinimo.

  To što koristite Mars lokacije posle datuma stupanja ovih odredbi na snagu znači da prihvatate izmenjene odredbe. Dopunjene odredbe zamenjuju sve prethodne verzije odredbi. Zato vam preporučujemo da pročitate ove odredbe svaki put kada pristupate ili koristite Mars lokacije i da odštampate primerak ovih odredbi za svoju evidenciju.

 2. DODATNE ODREDBE

  Određene usluge koje se nude na Mars lokacijama ili preko njih, kao što su aplikacije za mobilne uređaje, izvlačenja nagrada, nagradne igre i druge usluge, mogu da regulišu dodatne odredbe i uslovi koji su naznačeni uz njih. Neophodno je da se saglasite sa njima pre korišćenja ovih usluga. Ove odredbe i eventualne dodatne odredbe će se podjednako primenjivati. Ako je neka dodatna odredba neopozivo nedosledna sa nekom stavkom ovih Odredbi, prednost će imati dodatna odredba.

 3. MARS SADRŽAJ

  Kompanija Mars zadržava puno i kompletno vlasništvo nad svim informacijama datim na Mars lokacijama ili preko njih ili poslatim na Mars lokacije, uključujući sve umetničke radove, grafičke elemente, tekst, video i audio klipove, zaštitne znakove, logotipe i drugi sadržaj (jednim nazivom „Mars sadržaj“).

  Ako se saglasite sa ovim odredbama (kao i sa svim dodatnim odredbama i uslovima koji se odnose na konkretan Mars sadržaj), možete da preuzimate, štampate i/ili kopirate Mars sadržaj isključivo za svoju ličnu upotrebu.

  Ako vam Mars ne izda pismeno ovlašćenje za to, ne smete:

  • da ugrađujete Mars sadržaj u neki drugi rad (recimo, sopstvenu veb-lokaciju) ili koristite Mars sadržaj na bilo kakav komercijalan ili javan način;

  • da kopirate, menjate, reprodukujete, prilagođavate, obavljate reverzni inženjering, distribuirate, uokvirujete, iznova objavljujete, otpremate, prikazujete, postavljate, prenosite, prebacujete, licencirate ili prodajete Mars sadržaj u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvima;

  • da menjate bilo koje obaveštenje o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim pravima intelektualne svojine koja mogu da budu deo Mars sadržaja; ili

  • da „postavljate dubinske veze“ sa bilo kojim Mars sadržajem (tj. postavljate veze prema nekoj stranici koja nije početna stranica neke od Mars lokacija).

 4. PODACI KOJE DOSTAVLJATE

  Pored prijava za posao, Mars povremeno može da ponudi područja gde vi i drugi korisnici možete da postavljate ili na drugi način dostavljate informacije, fotografije, grafičke elemente, kreativne predloge, ideje, beleške, koncepte, informacije, ocene ili druge materijale na ili ka Mars lokacijama (jednim nazivom „poslati podaci“). Kada šaljete, postavljate ili prenosite poslate podatke kompaniji Mars (i/ili onima koje mi odredimo) ili u neko područje Mars lokacija, kompaniji Mars i onima koje smo odredili širom sveta garantujete neisključivo, prenosivo, beskonačno i neopozivo pravo oslobođeno plaćanja honorara i sa mogućnošću podlicenciranja (u više nivoa) za korišćenje, reprodukovanje, podlicenciranje (u više nivoa), distribuciju, kreiranje izvedenih radova, izvođenje i uvoz poslatih podataka na bilo kom medijumu koji je trenutno poznat ili bude naknadno razvijen, u bilo koju svrhu, komercijalnu ili drugačiju, bez naknade za vas. Drugim rečima, kompanija Mars automatski ima pravo da koristi poslate podatke – kao i da ih reprodukuje, obelodanjuje, objavljuje ili emituje – na svakom mestu, u svakom trenutku, na svakom medijumu i u bilo koju svrhu. Ni pod kakvim okolnostima nemate pravo na isplatu ako Mars koristi neki od poslatih podataka. Smatra se da nijedan poslati podatak nije poverljiv niti zaštićen pravima vlasništva.

  Vi ste odgovorni za poslate podatke. Postavljanjem poslatih podataka izjavljujete i garantujete:

  • da imate ili na drugi način kontrolišete sva prava na poslate podatke, uključujući bez ograničenja sva autorska prava i zaštitne znakove;

  • da su poslati podaci istiniti i tačni;

  • da poslati podaci ne krše prava neke druge osobe ili entiteta, kao što su prava na privatnost i publicitet; i

  • da su poslati podaci usklađeni sa važećim zakonima, pravilima i propisima.

  Shvatate i saglasni ste da Mars ima pravo (ali ne i obavezu) da izmeni, ukloni ili odbije da postavi poslate podatke ili da ne dozvoli njihovo postavljanje. Mars ne preuzima nikakvu odgovornost za poslate podatke koje ste postavili vi ili neko treće lice.

  Mars vam preporučuje da u poslatim podacima ne obelodanjujete lične podatke jer drugi mogu da vide i koriste lične informacije iz poslatih podataka. Kompanija Mars nije odgovorna za informacije koje odlučite da saopštite u poslatim podacima.

 5. KORIŠĆENJE MARS LOKACIJA

  DA BISTE KORISTILI MARS LOKACIJE, MORATE IMATI NAJMANJE TRINAEST (13) GODINA. Kada pristupate, koristite i/ili dostavljate informacije na Mars lokacije ili preko njih, izjavljujete da niste mlađi od 13 godina.

  AKO IMATE IZMEĐU TRINAEST (13) GODINA I GODINA KOJE SE TAMO GDE ŽIVITE SMATRAJU ZA PUNOLETSTVO, MOŽETE DA KORISTITE MARS LOKACIJE ISKLJUČIVO POD NADZOROM RODITELJA ILI ZAKONSKOG STARATELJA.

  AKO STE RODITELJ ILI ZAKONSKI STARATELJ I AKO SE SLAŽETE DA VAŠE MALOLETNO DETE PRISTUPA MARS LOKACIJAMA I KORISTI IH, SAGLASNI STE, U SVOJE IME I U IME VAŠEG MALOLETNOG DETETA, DA VAS OVE ODREDBE OBAVEZUJU. Preporučujemo vam da se raspitate o zaštiti u vidu roditeljske kontrole koja je dostupna u prodaji (poput računarskog hardvera, softvera ili usluga filtriranja) i koja može da vam pomogne u ograničavanju pristupa materijalu koji se smatra štetnim za maloletnike.

  Prilikom upotrebe Mars lokacija ne smete:

  • da kreirate lažni identitet niti da se lažno predstavljate, između ostalog kao službenik ili predstavnik kompanije Mars, slavna ličnost ili javna figura;

  • da na Mars lokacije ili preko njih prenosite oglase, zahteve, bezvrednu poštu ili drugi neželjeni ili neovlašćeni komercijalni ili promotivni sadržaj (ukoliko vam Mars to izričito ne dozvoli u pismenom obliku);

  • da remetite ili pokušavate da remetite ispravno funkcionisanje Mars lokacija (npr. hakerskim upadima na servere kompanije Mars ili naloge kompanije Mars na društvenim medijima);

  • da ograničavate ili sprečavate neku drugu osobu da koristi i uživa u Mars lokacijama;

  • da koristite robot za prikupljanje adresa, robotsku mrežu ili drugi robot, skrejper ili druga automatizovana sredstva za pristup Mars lokacijama ili prenosite viruse, crve, trojance ili druge zlonamerne programe na Mars lokacije ili preko njih;

  • da menjate, prilagođavate, podlicencirate, prevodite, prodajete, obavljate reverzni inženjering, dekompajlirate ili rastavljate bilo koji deo Mars lokacija;

  • da „uokvirujete“ ili „preslikavate“ bilo koji deo Mars lokacija ako prethodno niste dobili pismeno odobrenje kompanije Mars;

  • da postavljate ili prenosite bilo koji materijal ili se upuštate u drugo ponašanje ili aktivnost koja je lažna, nezakonita, uvredljiva, štetna, koja remeti, navodi na pogrešno mišljenje ili je na drugi način neprihvatljiva (prema mišljenju kompanije Mars); ili

  • da pomažete nekoj osobi u gorenavedenim aktivnostima.

  Ako prekršite gorenavedena pravila, Mars ima pravo da vam zabrani pristup Mars lokacijama.

  Ako Mars lokacijama pristupate i koristite ih na pametnom telefonu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju, neophodno je da imate bežičnu uslugu putem Wi-Fi mreže ili povezanog dobavljača mobilnih usluga. Za određene usluge može da bude neophodna mogućnost razmene tekstualnih poruka (SMS ili MMS). Saglasni ste da ste isključivo vi odgovorni za sve troškove prenosa poruka i podataka koje napravite kod svog dobavljača mobilnih usluga. Ti troškovi mogu da obuhvataju standardne ili premijum cene SMS poruka i mogu da budu jednokratni ili da se ponavljaju. Sve troškove fakturiše vaš dobavljač mobilnih usluga i prima uplate za njih. Planove cena i detalje zatražite od svog dobavljača mobilnih usluga. Kompanija Mars nije odgovorna za kašnjenja u prijemu tekstualnih poruka jer njihova isporuka zavisi od efikasnosti prenosa dobavljača mobilnih usluga.

 6. NEZAVISNE VEB-LOKACIJE

  Lokacija može da sadrži veze prema nezavisnim veb-lokacijama i uslugama, uključujući društvene medije (jednim nazivom „povezane lokacije“). Povezane lokacije nisu pod kontrolom kompanije Mars i kompanija Mars nije odgovorna za povezane lokacije niti za informacije i materijal koji se nalaze na njima, kao ni za podatke prenete sa neke povezane lokacije. To što se veza nalazi na lokaciji ne znači da je kompanija Mars odobrila povezanu lokaciju niti da postoji bilo kakva veza sa vlasnicima povezane lokacije. Mars ne ispituje, ne proverava i ne nadzire povezane lokacije. Mars obezbeđuje veze prema povezanim lokacijama isključivo da bi vama olakšao kretanje. Povezanim lokacijama pristupate na vlastiti rizik.

 7. PRIVATNOST/BEZBEDNOST

  Obavezno pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti da biste saznali koje informacije Mars prikuplja na Mars lokacijama i kako ih obrađuje.

  Bez ograničenja odredbi naše Politike privatnosti, jasno vam je da Mars ne garantuje i ne može da garantuje da će vaše korišćenje Mars lokacija i/ili informacije koje dajete preko Mars lokacija biti privatni ili sigurni. Kompanija Mars nije odgovorna za odsustvo privatnosti ili bezbednosti koje može da vam se dogodi. Vi ste odgovorni za primenu mera predostrožnosti i bezbednosnih mera koje najbolje odgovaraju vašoj situaciji i nameravanom korišćenju Mars lokacija. Mars zadržava pravo da u svakom trenutku obelodani informacije prema sopstvenom nahođenju u cilju zadovoljenja važećeg zakona, propisa, zakonskog postupka ili zahteva vlasti.

 8. ODRICANJE GARANCIJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

  Kompanija Mars garantuje da je punopravno ušla u ove odredbe i da ima zakonsko pravo da to čini. Vi garantujete da ste punopravno ušli u ove odredbe i da imate zakonsko pravo da to činite.

  IZUZEV U POGLEDU IZRIČITIH GORENAVEDENIH NAZNAKA, MARS LOKACIJE SE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE U POSTOJEĆEM STANJU BEZ IKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. Mars izričito odriče sve garancije i uslove bilo koje vrste, uključujući sve podrazumevane garancije i uslove pogodnosti za tržište, spremnosti za određenu svrhu, vlasništva, nepovređivanja, odsustva neispravnosti, korišćenja bez prekida i sve garancije koje proističu iz poslovanja i trgovanja. Mars ne garantuje (a) da će Mars lokacije zadovoljiti vaše potrebe, (b) da će Mars lokacije funkcionisati bez prekida ili bez virusa i grešaka niti (c) da će greške biti ispravljene. Svi usmeni ili pismeni saveti koje pruži kompanija Mars ili njeni ovlašćeni predstavnici ne predstavljaju nikakvu garanciju. NEKA PRAVOSUĐA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, ŠTO ZNAČI DA JE MOGUĆE DA SE NEKA ILI SVA NAVEDENA IZUZEĆA NE ODNOSE NA VAS.

  MARS LOKACIJE KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK.

  SAGLASNI STE DA KOMPANIJA MARS NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA (Y) ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, NOVČANE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NABAVKU ZAMENSKE ROBE ILI USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA), BEZ OBZIRA NA TO NA KOJI SU NAČIN IZAZVANE I PO KOJOJ TEORIJI O ODGOVORNOSTI, BILO DA DO NJIH DOĐE U VEZI SA OVIM ODREDBAMA ILI SE NALAZE U UGOVORU, USLED OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) IAKO JE KOMPANIJA MARS OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE ILI (Z) ZA SVAKO DRUGO POTRAŽIVANJE, ZAHTEV ILI ŠTETU KOJI NASTANU KAO POSLEDICA ILI PROISTEKNU IZ ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM MARS LOKACIJA. Navedeno odricanje odgovornosti neće važiti u meri u kojoj ga zabranjuje važeći zakon.

  Jasno vam je i prihvatate da su gornja ograničenja odgovornosti, zajedno sa drugim odrednicama ovih Odredbi kojima se ograničava odgovornost, važne odredbe i da kompanija Mars ne bi bila spremna da vam pruži prava definisana u ovim Odredbama bez vaše saglasnosti sa navedenim ograničenjima odgovornosti.

 9. OBEŠTEĆENJE

  Saglasni ste da obeštetite i zaštitite kompaniju Mars i njene direktore, službenike, zaposlene i predstavnike od svih gubitaka, odgovornosti, stvarnih ili pretećih potraživanja, postupaka, šteta, rashoda, troškova odbrane i razumnih advokatskih honorara koje od kompanije Mars potražuje treće lice i do kojih dođe zbog vašeg korišćenja Mars lokacija ili kršenja ovih odredbi, prava trećih lica ili važećeg zakona. Kompanija Mars zadržava pravo da o vlastitom trošku preuzme isključivu odbranu i kontrolu po svakom pitanju koje po ovim odredbama podleže obeštećenju. U svakom slučaju, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mars ne može se obaviti nikakvo poravnanje koje utiče na prava ili obaveze kompanije Mars.

 10. REŠAVANJE SPOROVA

  Ove Odredbe su regulisane, sastavljene i sprovode se u skladu sa internim zakonima države Delaver, bez uticaja na principe konflikta zakona ove države, i obavezujuće su za strane u njima u Sjedinjenim Državama i širom sveta. Vi i kompanija Mars ste saglasni da se Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primenjuje u tumačenju ili sastavljanju ovih Odredbi.

  VI I KOMPANIJA MARS STE SAGLASNI DA ĆE SVI TUŽBENI ZAHTEVI BITI RAZREŠENI OBAVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM NA NAČIN DEFINISAN U OVOM ODELJKU [10] I DA SE VI I KOMPANIJA MARS ODRIČETE SVAKOG PRAVA DA TE TUŽBENE ZAHTEVE IZNESETE PRED BILO KOJI SUD.

  VI I KOMPANIJA MARS STE TAKOĐE SAGLASNI DA MOŽETE DA DOSTAVLJATE MEĐUSOBNE TUŽBENE ZAHTEVE SAMO NA POJEDINAČNOJ OSNOVI, A NE KAO TUŽITELJ ILI ČLAN GRUPE U KOLEKTIVNOJ ILI ZAJEDNIČKOJ TUŽBI ILI POSTUPKU. DRUGA PRAVA KOJA BISTE IMALI AKO BISTE IŠLI NA SUD, KAO ŠTO JE PRISTUP SAZNANJIMA, U ARBITRAŽI TAKOĐE MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANIČENA.

  Svaki spor između vas i kompanije Mars i njenih predstavnika, zaposlenih, službenika, direktora, upravnika, naslednika, pravnih naslednika, podružnica ili ogranaka (jednim nazivom za potrebe ovog odeljka [11], „Mars strane“) koji proistekne iz ili u vezi sa ovim Odredbama i njihovim tumačenjem ili kršenjem, prekidom njihovog važenja, odnosa koji proizilaze iz ovih Odredbi, uključujući sporove o validnosti, obimu ili važenju ovog sporazuma za arbitražu (jednim nazivom „Pokriveni sporovi“) biće poravnat obavezujućom arbitražom u američkoj državi Njujork, a vodiće ga Američko udruženje za arbitražu (American Arbitration Association) (AAA) u skladu sa Međunarodnim pravilima arbitraže važećim u vreme arbitraže. Pre nego što zatraži arbitražu, strana koja je traži poslaće drugoj strani pismeno obaveštenje o nameri da zatraži arbitražu najmanje 60 dana unapred. Mars će to obaveštenje poslati poštom ili e-poštom uz korišćenje podataka za kontakt koje ima u evidenciji, a vi morate da pošaljete to obaveštenje na adresu Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Plaćanje za prijavu za arbitražu, obradu i honorare arbitra biće regulisano pravilima AAA. Međutim, ako ste u stanju da pokažete da će troškovi arbitraže biti veći u odnosu na troškove sudskog postupka, Mars će platiti iznos za prijavljivanje za arbitražu, obradu i honorare arbitra koji arbitar smatra potrebnim da bi se sprečilo da arbitraža zbog cene bude neprihvatljiva za vas. Ako arbitar utvrdi da je tužbeni zahtev(i) koji iznosite na arbitražu neozbiljan, saglasni ste da kompaniji Mars nadoknadite sve troškove u vezi sa arbitražom koje je kompanija Mars platila za vas i koje biste, u protivnom, po pravilima AAA, morali vi da platite.

  U skladu sa Pravilima privredne arbitraže AAA, biće izabran jedan arbitar. Arbitraža će se voditi na engleskom jeziku. Arbitar će imati pravo da odredi svaki pravni lek koji je dostupan na sudu po zakonu ili pravičnosti i svaka odluka arbitra će biti konačna i obavezujuća za svaku stranu i može se uneti kao presuda na svakom sudu nadležnog pravosuđa. Međutim, arbitar neće imati pravo da odredi kaznenu ili novčanu štetu, što je pravo koje svaka strana ovim odbacuje. Arbitar će primenjivati važeći zakon i odredbe iz ovih Odredbi, a ako to učini, smatraće se kršenjem arbitarskog autoriteta i osnovom za sudsku reviziju. Odluka arbitra mora da bude praćena pismenim objašnjenjem i mora da ostane poverljiva. Mars i vi ste saglasni da će svaki pokriveni spor biti poslat na arbitražu isključivo na pojedinačnoj osnovi. Ni Mars ni vi nemate pravo na arbitražu bilo kog pokrivenog spora u formi kolektivne, zajedničke ili tužbe privatnog advokata a arbitar neće imati ovlašćenje da postupa po kolektivnim, zajedničkim i tužbama privatnih advokata.Ako se utvrdi da je neka odredba sporazuma o arbitraži iz ovog odeljka [10] nesprovodiva, nesprovodiva odredba će biti izbačena a ostale odredbe o arbitraži će biti važeće (ali ni u kom slučaju neće biti kolektivne, zajedničke ili opšte arbitraže sa privatnim advokatom). Bez obzira na suprotne odredbe zakona, beleška o tužbenom zahtevu koji proističe ili je u vezi sa ovim Odredbama mora biti sačinjena u roku od jedne (1) godine od podizanja tužbenog zahteva ili će biti zauvek zabranjena. Za potrebe ovog odeljka [10], ove odredbe i prateće transakcije podlegaće i biće regulisani Saveznim aktom o arbitraži (Federal Arbitration Act), 9 U.S.C. od. 1-16 (FAA).

  Napomena: Saglašavajući se sa ovim odredbama, izričito se saglašavate da se svi tužbeni zahtevi ili postupci koje biste možda u protivnom imali protiv kompanije Mars po zakonima nekog zakonodavstva van Sjedinjenih Država ovim odbacuju, uključujući bez ograničenja sve tužbene zahteve ili postupke po zakonima vaše zemlje, i da je vaša jedina lokacija i važeći zakon za sva sporove u Sjedinjenim Državama, kao što definiše ovaj [Section 10].

 11. PREKID VAŽENJA

  Ove Odredbe automatski prestaju da važe onda kada vi ne postupite u skladu sa nekom odredbom ili uslovom u njima. Mars može da prekine ili izmeni vaš pristup Mars lokacijama, uz obaveštenje koje će vam poslati ili bez njega, u svakom trenutku i iz bilo kog razloga. Na primer, pristup Mars lokacijama može biti uskraćen bez obaveštenja ako Mars smatra da nemate najmanje 13 godina.

  Prekid pristupa neće ograničiti druga prava ili pravne lekove za kompaniju Mars. Ovaj odeljak [11], zajedno sa odeljcima [3, 8, 9, 10 and 15], važi i posle prekida važenja Odredbi.

 12. ZAKONSKA PITANJA; POREZI

  Odgovorni ste za poštovanje svih važećih zakona. Mars zadržava pravo da u svakom trenutku ograniči dostupnost Mars lokacija i/ili Mars sadržaja za bilo kog pojedinca ili bilo geografsko područje. Softver na Mars lokacijama takođe podleže kontroli izvoza iz Sjedinjenih Država. Softver se ne može preuzimati ili na drugi način izvoziti ili naknadno izvoziti: (a) u Kubu, Irak, Libiju, Severnu Koreju, Iran, Siriju ili neku drugu zemlju koju naznači Sponzor i/ili Odeljenje za kontrolu trgovine sa inostranstvom američkog Ministarstva finansija (niti njenom državljaninu ili stanovniku); ili (b) svakome sa Liste specijalno označenih državljana američkog Ministarstva finansija (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) ili iz Liste uskraćivanja porudžbina američkog ministarstva privrede (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Preuzimanjem i korišćenjem softvera izjavljujete i garantujete da se ne nalazite, da niste pod kontrolom ili da niste državljanin neke od ovih zemalja ili da se ne nalazite na nekoj od ovih lista.

  Isključivo ste vi sami odgovorni za sve carine, poreze, dažbine ili takse (uključujući porez na promet, porez na korišćenje ili porez na prihod koji se plaća na izvoru) koje poreske vlasti nameću za korišćenje Mars lokacija ili u vezi sa njim.

 13. OBAVEŠTENJE ZA STANOVNIKE KALIFORNIJE

  Po građanskom zakonu Kalifornije (California Civil Code), odeljak 1789.3, stanovnici Kalifornije imaju pravo na sledeće konkretne informacije o pravima potrošača:

  Vlasnik veb-lokacije je:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Da biste uložili prigovor u vezi sa veb-lokacijom ili da biste dobili dodatne informacije u vezi sa korišćenjem naše veb-lokacije, pošaljite pismo pravnoj službi („Legal Department“) na gornju adresu ili se obratite kompaniji Mars putem e-pošte na adresu [email protected] (navodeći „California Resident Request“ (Zahtev stanovnika Kalifornije) kao temu). Takođe možete da se obratite jedinici za pomoć u vezi sa prigovorima odeljenja usluga za potrošače u službi za poslove s potrošačima, u pismenom obliku i na adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, kao i telefonom na broj 916-445-1254 ili 800-952-5210.

 14. TUŽBENI ZAHTEVI ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA

  Na obaveštenja o navodnoj povredi odgovaramo u skladu sa zahtevima američkog zakona Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), između ostalog i uklanjanjem ili onemogućavanjem pristupa materijalu za koji se tvrdi da se njime čini prestup.

  Ako u dobrom uverenju i nameri smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja povredu autorskog prava ili da su vaša prava intelektualne svojine na drugi način povređena na Mars lokacijama ili preko njih, pošaljite svoj zahtev ili obaveštenje o povredi predstavniku kompanije Mars za DMCA na adresu:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  [email protected]

  Nemojte slati drugu prepisku ili upite našem predstavniku za DMCA. Naš predstavnik za DMCA će odgovoriti samo na obaveštenja i upite koji su usaglašeni sa zahtevima DMCA. Više informacija potražite na lokaciji www.copyright.gov.

 15. DAŽĀDI

  1. Ove Odredbe, zajedno sa našom Politikom privatnosti, sadrže kompletan sporazum između kompanije Mars i vas u pogledu pitanja koja su sadržana u ovom dokumentu i ne postoje druga obećanja, pogodbe ili obaveze osim onih koje su izričito iznete u ovom dokumentu.

  2. Ove Odredbe (i) stupaju na snagu u korist kompanije Mars i vas, njenih i vaših naslednika i pravnih naslednika i biće obavezujuće za sve navedene strane; i (ii) Mars ih može pripisivati, ali vi ih ne smete pripisivati bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Mars.

  3. Ako je neka ovih Odredbi nesprovodiva ili nevažeća ili postane takva, preostale odredbe će ostati podjednako važeće kao da ta nesprovodiva ili nevažeća odredba i ne postoji u dokumentu.

  4. Ako kompanija Mars ili vi ne postupite po nekoj od ovdašnjih odredbi, a druga strana ne nametne tu odredbu, taj propust nametanja jednom prilikom neće predstavljati odbacivanje bilo koje odredbe i neće sprečavati njeno nametanje nekom drugom prilikom.

  5. Ništa što je sadržano u ovim Odredbama neće se shvatati tako da vas i kompaniju Mars čini uzajamnim predstavnicima, zajedničkim poduhvatom ili partnerima.

  6. Ako kompanija Mars ili vi budete sprečeni da ispunite neku obavezu ili ne budete u mogućnosti da ispunite neku obavezu po ovim Odredbama iz razloga koji su van razumne kontrole strane koja se poziva na ovu odredbu, period u kojem pogođena strana može da ispuni svoje obaveze će biti produžen za period nemogućnosti ispunjavanja obaveze usled tih okolnosti.

  7. Ovde sadržani naslovi i zaglavlja dati su isključivo radi preglednosti.

  8. VisiOve Odredbe i svi prateći dokumenti biće sročeni na engleskom jeziku. Iako određeni delovi teksta u ovim Odredbama mogu da postoje i na drugim jezicima (u ljudskom ili mašinskom prevodu), verzija na engleskom jeziku ima prioritet.

Imate pitanja?

Lūdzu, Obratite nam se.

Ažurirano januara 2021