Global
Mars Home page

Edastage teated õigusrikkumiste kohta Marsi õigus- ja vastavusrikkumistest teavitamise liinile [email protected].

Ettevõtte The Mars, Incorporated käigushoitavate veebisaitide

kasutustingimused

Kontserni ettevõtted

Jõustumiskuupäev: December, 2013

Tere tulemast! Ettevõte Mars, Incorporated ja selle sidusettevõtted (edaspidi koos "Mars" või "meie") pakuvad seda veebisaiti ja muid veebisaite, veebilehti, rakendusi, mänge, vidinaid ning veebi- ja mobiilseid teenuseid (edaspidi koos "Marsi saidid"). Loodame, et peate Marsi veebisaite informatiivseks ja meelt lahutavaks.

Järgmised kasutustingimused ja meie privaatsuspõhimõtted, mis asuvad aadressil www.Mars.com/privacy (koos "tingimused"), kirjeldavad kasutustingimusi, millega Mars pakub teile juurdepääsu Marsi veebisaitidele.

Enne Marsi veebisaitidele sisenemist ja nende kasutamist palume lugeda need tingimused hoolikalt läbi, sest need sisaldavad Marsi ja teie vahel sõlmitavat õiguslikku kokkulepet. KASUTADES MARSI VEEBISAITE, NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA JA KINNITATE, ET OLETE TINGIMUSTE TÄITMISEKS ÕIGUS- JA TEOVÕIMELINE.

OLULINE MÄRKUS: need tingimused sisaldavad sätteid, mis piiravad meie vastutust teie suhtes ja nõuavad, et meiega tekkinud vaidlused lahendatakse lõplikult vahekohtus individuaalselt, mitte osana kollektiivsest ega ühishagist, ja need otsused on täitmiseks kohustuslikud. Lisateavet leiate allpool jaotisest “VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRANGUD” (jaotis [8]) ning “VAIDLUSTE LAHENDAMINE” (jaotis [10]).

KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUSTE MIS TAHES OSAGA, PALUN ÄRGE MARSI VEEBISAITE KASUTAGE.

 1. TINGIMUSTE MUUTMINE

  Nende tingimuste jõustumise kuupäev on esitatud selle veebilehe ülaosas. Me ei kavatse neid tingimusi kuigi sageli muuta, kuid jätame endale nende muutmise õiguse. Teavitame teid mis tahes materjalide muudatustest, postitades sellele veebilehele vastava teate. Võimaluse korral teatame muudatustest ette. Me ei tee muudatusi, millel on tagasiulatuv mõju, kui see pole just õiguslikult vajalik.

  Kui jätkate Marsi veebisaitide kasutamist pärast tingimuste jõustumise kuupäeva, tähendab see, et olete muudetud tingimustega nõus. Muudetud tingimused on tingimuste kõigi varasemate versioonide suhtes ülimuslikud. Seetõttu soovitame teil need tingimused üle vaadata iga kord, kui sisenete Marsi veebisaitidele või kasutate neid, ja neist tingimustest enda jaoks ühe eksemplari printida.

 2. TÄIENDAVAD TINGIMUSED

  Teatud Marsi veebisaitide poolt ja kaudu pakutavad teenused, nt mobiilseadmete jaoks mõeldud rakendused, kaubanduslikud loteriid, eripakkumistega seotud võistlused ja muud teenused, võivad olla reguleeritud täiendavate tingimustega, mis esitatakse koos nimetatud pakutavate teenustega. Täiendavate tingimustega peate nõustuma enne selliste teenuste kasutamist. Need tingimused ja mis tahes täiendavad tingimused kehtivad võrdsetel alustel. Kui mõni täiendav tingimus on pöördumatult vastuolus põhitingimuste mis tahes sättega, on täiendav tingimus ülimuslik.

 3. MARSI SISU

  Mars jääb kogu teabe ja materjalide, mis on Marsi veebisaitidel esitatud või sinna lisatud, sh kogu graafika, illustratsioonide, teksti, video- ja heliklippide, kaubamärkide, logode ja muu sisu (edaspidi "Marsi sisu") täieõiguslikuks omanikuks. 

  Kui olete nende tingimustega (ja mis tahes täiendavate tingimustega, mis on seotud kindla Marsi sisuga) nõus, võite laadida alla, printida ja/või paljundada Marsi sisu vaid isiklikuks kasutamiseks.

  Kui Mars pole andnud teile vastavaks tegevuseks kirjalikku nõusolekut, pole lubatud teha järgmist:

  • kasutada mis tahes Marsi sisu muudes teostes (nt oma veebisaidil) või ükskõik millisel viisil avalikult või äriliselt;

  • paljundada, muuta, reprodutseerida, kohandada, pöördprojekteerida, levitada, sisust paneele luua, uuesti avaldada, laadida üles, esitada, postitada, edastada, üle kanda, litsentsida või müüa Marsi sisu mis tahes vormis või viisil;

  • muuta mis tahes autoriõiguseteavet, kaubamärke või muu intellektuaalse omandi õigusi käsitlevaid märkusi, kui need on osa Marsi sisust; või

  • süvalinkida Marsi veebisaite (s.t avaldada linke mis tahes veebilehele, mis pole mõne Marsi veebisaidi avaleht).

 4. TEIE ESITATUD MATERJALID

  Lisaks tööavalduste esitamise võimalusele võib Mars pakkuda teile ja teistele kasutajatele aeg-ajalt oma veebisaitidel piirkondi, kus saate otse Marsi veebisaitidele või nende jaoks postitada või lisada mõnel muul viisil teavet, fotosid, pilte, loomingulisi nõuandeid, ideid, märkusi, arvamusi, andmeid, hinnanguid või muud materjale (edaspidi "esitatavad materjalid"). Kui saadate, postitate või esitate materjale Marsile (ja/või meie määratud isikutele) või Marsi veebisaitidele nende mis tahes piirkonnas, annate Marsile ja meie määratud isikutele ülemaailmse, mittevälistava, all-litsentsi loomise õigusega (mitme kihi kaudu), edasikantava, kasutusmaksuta, igavese, tühistamatu õiguse kasutada, reprodutseerida, luua all-litsentsi (mitme kihi kaudu), levitada, luua tuletatud teoseid, esitada ja importida teie esitatud materjale mis tahes meedias, mis on praegu teada või hiljem välja töötatud, mis tahes eesmärgil, kas ärilisel või muul, ilma kohustuseta seda teile kompenseerida. Teisisõnu on Marsil automaatselt õigus teie esitatud materjale kasutada, sh neid reprodutseerida, jagada, avaldada või üle kanda kus ja millal tahes ükskõik millises meedias ja mis otstarbel. Mingil juhul pole teil õigust nõuda tasu, kui Mars peaks teie esitatud materjale kasutama. Kõiki esitatud materjale peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mittevaraliseks.

  Te vastutate enda esitatud materjalide eest. Kui postitate esitatava materjali, siis kinnitate ja tagate, et:

  • omate või kontrollite muul moel kõigi saadetud materjalide õigusi, sh piiranguteta kõiki autoriõigusi ja kaubamärke;

  • teie saadetud materjal on tõene ja täpne;

  • teie saadetud materjal ei riku ühegi füüsilise ega juriidilise isiku õigusi, sh privaatsus- ega reklaamiõigusi; ja

  • teie saadetud materjal vastab kehtivatele seadustele, reeglitele ja eeskirjadele.

  te kinnitate ja nõustute, et Marsil on õigus (kuid mitte kohustus) teie saadetud materjali muuta, eemaldada või keelduda selle postitamisest või seda lubada. Mars ei vastuta ega võta endale mingisugust vastutust teie või kolmandate poolte mis tahes esitatud materjali postituse eest.

  Mars soovitab teil mitte avaldada enda esitatud materjalides isikuandmeid, kuna teised võivad neid näha ja teie esitatud materjalides leiduvaid isikuandmeid ära kasutada. Mars ei vastuta teabe eest, mida te enda esitatud materjalides edastate.

 5. MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMINE

  MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMISEKS PEATE OLEMA VÄHEMALT KOLMETEISTKÜMNEAASTANE (13). Kui sisenete Marsi veebisaitidele, kasutate neid veebisaite ja/või esitate sinna või nende kaudu teavet, siis kinnitate, et te pole noorem kui 13-aastane.

  KUI TEIE VANUS JÄÄB KOLMETEISTKÜMNE (13) AASTA JA (ELUKOHAST SÕLTUVA) TÄISEA VAHELE, VÕITE KASUTADA MARSI VEEBISAITE VAID OMA VANEMA VÕI SEADUSLIKU EESTKOSTJA JÄRELEVALVE ALL.

  KUI OLETE LAPSEVANEM VÕI SEADUSLIK EESTKOSTJA NING LUBATE OMA ALAEALISELE LAPSELE JUURDEPÄÄSU MARSI VEEBISAITIDELE JA NEID KASUTADA, KEHTIVAD TEILE JA TEIE LAPSELE JÄRGMISED TINGIMUSED. Soovitame teil tutvuda müügil olevate vanemliku järelevalve vahenditega (nt arvuti riistvara, tarkvara või filtreerimisteenustega), mis võivad aidata teil piirata juurdepääsu alaealistele kahjulikuks peetavatele materjalidele.

  Kui kasutate Marsi veebisaite, pole teil lubatud:

  • luua valeidentiteeti ega esineda kellegi teisena, sh jätta eksitavat muljet, et olete Marsi töötaja või esindaja, kuulus isik või avaliku elu tegelane;

  • edastada Marsi veebisaitidele või nende kaudu reklaame, annetuspalveid, rämpsposti või muud teiste jaoks soovimatut või loata kommerts- või reklaamisisu (kui Mars pole selle jaoks kirjalikku luba andnud);

  • segada ega püüda segada Marsi veebisaitide nõuetekohast tööd (st häkkides sisse Marsi serveritesse või Marsi sotsiaalmeedia kontodele);

  • piirata ega keelata teistel isikutel Marsi veebisaite kasutada või nende kasutamisest rõõmu tunda;

  • kasutada rämpspostiprogramme (spambot), robotivõrku (bot net) ega muid robotprogramme, veebilehtedelt andmete kogumise programme (scraper) ega muid automaatvahendeid Marsi veebisaitidele juurdepääsemiseks või Marsi veebisaitidele või nende kaudu mujale viiruste, ussviiruste, Trooja hobuste või muu pahavara edastamiseks;

  • muuta, kohandada, luua all-litsentse, müüa, pöördprojekteerida, dekompileerida ega lahutada osadeks mitte ühtegi Marsi veebisaitide osa;

  • luua paneele mitte ühestki Marsi veebisaitide osast ega neid peegeldada, kui Mars pole andnud selleks eelnevalt kirjalikku luba;

  • postitada või edastada materjale ega käituda või toimida viisil, mis on väär, eksitav, ebaseaduslik, solvav, häiriv, kahjusid põhjustav või muul viisil kahjulik (vastavalt Marsi määratlustele); või

  • aidata teisel isikul sooritada mõnda eespool kirjeldatud tegevust.

  Mars võib ilma igasuguse hoiatuseta eespool nimetatud reeglite rikkumise kohta keelata teile juurdepääsu Marsi veebisaitidele.

  Kui sisenete Marsi veebisaitidele ja kasutate neid nutitelefoni, tahvelarvuti või muu mobiilseadme kaudu, peab teil olema traadita side teenuste kasutamise võimalus kas Wi-Fi kaudu või sõlmitud vastav leping oma mobiilsideoperaatori juures. Teatud teenuste puhul võib minna tarvis sõnumite (SMS või MMS) saatmise võimalust. Nõustute, et olete ainuvastutav kõigi sõnumi- ja andmesidetasude eest, mis teil tuleb maksta mobiilsideoperaatori kaudu. Nende tasude hulka võivad kuuluda nii paketipõhise tava- kui ka eritariifiga SMS-sõnumite tasud ning need võivad olla ühekordsed või korduvad kulud. Kõiki neid tasusid hõlmava arve saadab teie mobiilsideoperaator ning need tuleb teil tasuda. Hinnakirja, teenusepakettide ja üksikasjadega tutvumiseks pöörduge oma mobiilsideoperaatori poole. Mars ei vastuta ühegi tekstsõnumi kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest, sest sõnumite edasisaatmise kiirus sõltub teie mobiilsideoperaatorist.

 6. KOLMANDATE POOLTE VEEBISAIDID

  Veebisait võib sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele ja teenustele, sh sotsiaalmeediale (edaspidi "lingitud veebisaidid"). Lingitud veebisaidid ei ole Marsi kontrolli all ja Mars ei vastuta lingitud veebisaitide või mis tahes teabe või materjalide või mis tahes ülekandeviisi eest, mis on saadud lingitud veebisaitidelt. Lingi lisamine oma veebisaidile ei tähenda, et Mars toetab lingitud veebisaite või et Mars oleks lingitud veebisaitide käigushoidjatega mingil viisil seotud. Mars ei uuri, kinnita ega jälgi lingitud veebisaite. Mars pakub lingitud veebisaitide linke vaid teie mugavuse nimel. Lingitud veebisaitidele sisenete omal riisikol.

 7. PRIVAATSUS/TURVALISUS

  Palun veenduge, et olete meie privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi lugenud ja saanud ülevaate, kuidas Mars oma veebisaitidelt andmeid kogub ja neid seejärel töötleb.

  Piirdumata meie privaatsustingimuste põhimõtetega saate aru, et Mars ei taga ega saa tagada, et Marsi veebisaitide kasutamine ja/või teie poolt Marsi veebisaitidel esitatud andmed jäävad privaatseks või turvatuks. Mars ei vastuta privaatsuse ega turvalisuse puudumise eest, mida te võite kogeda, ega võta endale sellega seoses teie ees kohustusi. Teie vastutate oma olukorrale vastavate ettevaatusabinõude ja turbemeetmete kasutamise ning Marsi veebisaitide otstarbekohase kasutamise eest. Mars jätab endale õiguse avaldada alati mis tahes teavet, mida Mars peab vajalikuks mis tahes kohaldatava õigusakti, eeskirja, õigusmenetluse või riigiasutuse nõude täitmiseks.

 8. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRANGUD

  Mars kinnitab, et Mars on sõlminud nende kasutustingimuste kokkuleppe ja tal on selleks seaduslik õigus. Teie kinnitate, et olete sõlminud nende kasutustingimuste kokkuleppe ja teil on selleks seaduslik õigus.

  KUI EESPOOL POLE ÖELDUD TEISITI, ON MARSI VEEBISAIDID ESITATUD "OLEMASOLEVAL KUJUL" JA "KÄTTESAADAVAL KUJUL" ILMA SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA. Mars ütleb konkreetselt lahti igasugustest garantiidest ja tingimustest, sh kõigist kaudsetest garantiidest ja turustatavuse tingimuste, teatud otstarbeks sobivuse, valdusõiguse, mitterikkumise, rikete puudumise ja häirimatu kasutamisega seotud garantiidest ning kõigist garantiidest, mis tulenevad kauplemisest või kaubanduslikust kasutusest. Mars ei garanteeri, et a) Marsi veebisaidid vastavad teie nõuetele, b) Marsi veebisaitide töö on katkematu ning viiruse- või tõrkekindel või c) tõrked likvideeritakse. Mis tahes suuline või kirjalik tõend, mille esitaja on Mars või tema volitatud agendid, ei anna ega hakka andma ühtegi garantiid. MÕNES JURISDIKTSIOONIS POLE LUBATUD VÄLISTADA KAUDSEID GARANTIISID, MIS TÄHENDAB SEDA, ET MÕNI VÕI KÕIK EESPOOL NIMETATUD ERANDID EI PRUUGI TEILE KEHTIDA

  MARSI VEEBISAITE TULEB KASUTADA OMAL RIISIKOL.

  NÕUSTUTE, ET MARS EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL Y) MITTE MINGITE KAHJUDE EEST, SH OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE, TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE VÕI HOIATAVATE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUHÜVITISTE (SH, KUID MITTE AINULT ASENDUSKAUPADE VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUMINE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUS VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS) EEST, OLENEMATA PÕHJUSTAMISE VIISIST JA VASTUTUSE OLEMUSEST, OLGU SEE TEKKINUD SEOSES KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA VÕI TULENEVALT LEPINGUST, OTSESEST VASTUTUSEST VÕI LEPINGUVÄLISTEST KAHJUDEST (SH HOOLETUSE TÕTTU VÕI MUUL PÕHJUSEL), ISEGI JUHUL, KUI MARSILE OLI TEADA SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUS VÕI Z) MIS TAHES MUU HAGI, NÕUDE VÕI KAHJU TÕTTU, MIS TULENEB TEIEPOOLSE MARSI VEEBISAITIDE KASUTAMISEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD. Eespool mainitud vastutusest lahtiütlemine ei kehti kohaldatava seadusega keelatud ulatuses.

  Olete teadlik ja nõustute sellega, et eespool nimetatud vastutuse piirangud koos muude nendes tingimustes toodud sätetega, mis piiravad vastutust, on põhilised tingimused ja et Mars ei ole nõus andma teile õigusi, mis on sätestatud nendes tingimustes, vaid kokkuleppes eespool toodud vastutuse piirangu suhtes.

 9. HÜVITAMINE

  Nõustute kaitsma Marsi ja selle juhte, ametnikke, töötajaid ja agente kõigi kaotuste, vastutuse, tegelike või menetlusse antavate nõuete, hagide, kahjude, kulude eest ja hüvitama õigusabikulud ning mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad kolmandate poolte poolt Marsi vastu esitatud nõuetest, mis on põhjustatud teie tegevusest Marsi veebisaitide kasutamisel või nende tingimuste või kolmandate poolte õiguste või kohaldatavate õigusaktide rikkumisest. Mars jätab endale õiguse omal kulul korraldada ja juhtida ainuisikuliselt nende tingimuste alusel hüvitamisele kuuluvate nõuete kaitset. Mingil juhul ei tohi ilma Marsi eelneva kirjaliku loata sõlmida ühtegi kokkulepet, mis võiks mõjutada Marsi õigusi või kohustusi.

 10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse ning need jõustatakse vastavalt USA Delaware'i osariigi sisestele õigusaktidele, ilma asjaomase osariigi kollisiooninormide põhimõtteid rakendamata, ning need on pooltele siduvad USA-s ja kogu maailmas. Teie ja Mars lepite kokku, et ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta ei kehti nende tingimuste tõlgendamisel.

  TEIE JA MARS LEPITE KOKKU, ET KÕIK NÕUDED LAHENDATAKSE VAHEKOHTU SIDUVA OTSUSEGA JAOTISES [10] MÄÄRATUD VIISIL NING ET TEIE JA MARS LOOBUTE MIS TAHES ÕIGUSEST ESITADA SELLISEID NÕUDEID ÜKSKÕIK MILLISELE KOHTULE.

  TEIE JA MARS LEPITE LISAKS KOKKU SELLES, ET KUMBKI POOL VÕIB ESITADA TEISE VASTU NÕUDEID VAID INDIVIDUAALSELT, MITTE HAGEJANA EGA OSALISENA KAVANDATAVAS KOLLEKTIIVSES VÕI ÜHISHAGIS VÕI MENETLUSES. MUUD ÕIGUSED, MIS KEHTIKSID TEILE, KUI OLEKSITE LÄINUD KOHTUSSE, NT JUURDEPÄÄS KAASUSE MENETLEMISELE, VÕIVAD OLLA VAHEKOHTUMENETLUSES KÄTTESAAMATUD VÕI PIIRATUD.

  Mis tahes vaidlus teie ning Marsi ja tema agentide, töötajate, ametnike, juhtide, komitentide, õigusjärglaste, tsessionaaride, tütar- või sidusettevõtete (edaspidi jaotises [11] koos “Marsi lepingupooled”) vahel, mis tuleneb käesolevatest tingimustest või nende tõlgendamisest, rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest või nendest tingimustest tulenevatest suhetest või on nendega seotud, sh vahekohtule esitatavad vaidlused selle lepingu kehtivuse, ulatuse või jõustatavuse üle (edaspidi koos "käsitletavad vaidlusküsimused"), lahendatakse siduva otsusega USA New Yorgi osariigi vahekohtus, mida haldab Ameerika vahekohtuühendus (AAA) kooskõlas rahvusvaheliste vahekohtueeskirjadega nagu need kehtivad kohtupidamise kuupäeval. Enne vahekohtumenetluse algatamist peab algatav pool teavitama teist poolt vähemalt 60 päeva ette kirjalikult oma kavatsusest algatada vahekohtumenetlus. Mars edastab sellise teate posti või e-posti teel, kasutades neid kontaktandmeid, mis on Marsi juures registreeritud. Teie peate selle teate edastama postiga aadressil Mars, Incorporated, Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840, USA.

  Kõigi hagi esitamise, asjaajamise ja vahekohtumenetluse kulude tasumist reguleerivad AAA reeglid. Kui suudate siiski põhjendada, et vahekohtumenetluse kulud on tõkestavalt suured võrreldes kohtuvaidluse kuludega, maksab Mars hagi esitamise, asjaajamise ja vahekohtumenetluse kuludest nii palju, kui vahekohtunik vajalikuks peab, et vältida vahekohtumenetlust, mis käib teile üle jõu. Kui vahekohtunik teeb kindlaks, et teie vahekohtumenetlusse esitatud nõue/nõuded on tähtsusetud, nõustute hüvitama kõik Marsi poolt teie nimel tasutud vahekohtumenetlusega seotud kulud, mille peaksite AAA reeglite kohaselt tavaliselt ise tasuma.

  Vahekohtunik valitakse tavaliselt kooskõlas AAA ärilise vahekohtueeskirjadega. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles. Vahekohtunikul on õigus määrata vastavalt seadusele või õigluse põhimõtetele mis tahes kergendavaid meetmeid. Vahekohtuniku mis tahes otsus on lõplik ja mõlemale poolele siduv ning seda võib esitada kohtuotsusena mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtus. Vahekohtunikul pole siiski õigust määrata hoiatavat või karistuslikku kahjuhüvitist ja sellest õigusest on mõlemad pooled siinkohal loobunud. Vahekohtunik on kohustatud rakendama kohaldatavat õigust ja nende tingimuste sätteid ning selle kohustuse mittetäitmist loetakse vahekohtuniku volituspiiride ületamiseks ja see annab aluse kohtulikuks läbivaatuseks. Vahekohtuniku otsus peab sisaldama kirjalikku selgitust ja jääma konfidentsiaalseks. Mars ja teie nõustute, et iga käsitletav vaidlusküsimus esitatakse vahekohtumenetlusse vaid individuaalsel alusel. Ei Marsil ega teil ole õigust lahendada mis tahes käsitletavat vaidlusküsimust kollektiivse, ühise või eraisikust avalike huvide kaitsja esitatud hagina ning vahekohtunikul pole õigust jätkata kollektiivse, ühise või avalikke huve kaitsva üldise hagiga. Kui jaotise [10] alusel vahekohtule esitatava lepingu mis tahes säte loetakse jõustatamatuks, siis lahutatakse see jõustatamatu säte lepingust ja vahekohtule esitatud lepingu ülejäänud tingimused jäävad jõusse (kuid mitte mingil juhul ei esitata kollektiivset, ühist või eraisikust avalike huvide kaitsja hagi). Mis tahes vastupidisest määrusest või seadusest olenemata tuleb nendest tingimustest tulenev või nendega seotud nõue esitada ühe (1) aasta jooksul pärast sellise nõude tekkimist, vastasel juhul on see alatiseks aegunud. Jaotise [10] tähenduses kohaldatakse käesolevatele tingimustele ja nendega seotud tehingutele USA föderaalse vahekohtumenetluse seadust (9, U.S.C. § 1-16 (FAA)).

  Võtke arvesse: kui nõustute käesolevate tingimustega, siis nõustute selgesõnaliselt sellega, et loobute mis tahes nõuetest või hagidest, mis teil võivad olla Marsi vastu mis tahes USA-välise jurisdiktsiooni seaduste alusel, sh, aga mitte ainult igasugused nõuded või hagid teie asukohariigi õigusaktide kohaselt, ning et vastavalt jaotise [Section 10] tingimustele toimub vaidluste lahendamine ainult USA-s ja ainult USA õiguse kohaselt.

 11. LÕPETAMINE

  Kui te rikute nende tingimuste mis tahes sätet, kaotavad need tingimused automaatselt kehtivuse. Mars võib keelata või muuta teie juurdepääsu Marsi veebisaitidele mis tahes põhjusel ja mis tahes ajal, teid sellest teavitades või teavitamata jättes. Näiteks saab juurdepääsu Marsi veebisaitidele keelata ette teatamata juhul, kui Mars usub, et te ei ole vähemalt 13-aastane.

  Lõpetamine ei piira Marsi muid õigusi ega õiguskaitsevahendeid. Lõpetamisest hoolimata jääb kehtima nende tingimuste jaotis [11] koos jaotistega [3, 8, 9, 10 ja 15].

 12. KOHTUALLUVUS, MAKSUD

  Teie vastutate kõigi kohaldatavate seaduste täitmise eest. Mars jätab endale õiguse piirata Marsi veebisaitide ja/või Marsi sisu kättesaadavust igale isikule või geograafilisele piirkonnale mis tahes ajal. Igale Marsi veebisaitidel olevale tarkvarale kehtib Ameerika Ühendriikide ekspordikontroll. Mitte ühtegi tarkvara ei tohi alla laadida või muidu eksportida ega reeksportida: a) Kuubale, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani, Süüriasse ega muusse riiki (või nende kodanikele või residentidele), mis on sponsori ja/või Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvaluuta kontrolli osakonna määratud; ega b) mitte kellelegi, kes on USA rahandusministeeriumi mustas nimekirjas "Specially Designated Nationals" või "U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders". Laadides alla või kasutades mis tahes tarkvara, kinnitate ja tagate, et te ei asu üheski sellises riigis, ei ole ühegi sellise riigi kontrolli all ega ole kantud sellisesse nimekirja ning te pole sellise riigi kodanik ega elanik.

  Olete ainuvastutav mis tahes ja kõigi kohustuste, maksude või tasude (sh käibe-, kasutus- või kinnipeetavad maksud) tasumise eest, mille maksuamet on kehtestanud Marsi veebisaitide kasutamisele või sellega seoses.

 13. TEADE CALIFORNIA ELANIKELE

  California tsiviilkoodeksi jao 1789.3 alusel on California elanikel õigus saada järgmist eriotstarbelist tarbijaõiguste teavet:

  Veebisaidi pakkuja:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  Kui soovite esitada kaebuse seoses veebisaidiga või saada lisateavet veebisaidi kasutamise kohta, saatke kiri adressaadile "Legal Department“ (õigusosakond) eespool esitatud aadressil või võtke ühendust Marsiga e-posti teel [email protected] (kirjutage teemareale "California Resident Request"). Võite kirjutada ka tarbijakaitseosakonna kaebuste üksusele (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services) aadressil 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA või helistada numbril 916 445 1254 või 800 952 5210.

 14. AUTORIÕIGUSTE RIKKUMINE

  Vastame õigusaktide väidetava rikkumise teadetele vastavalt USA autoriõiguste kaitse seadusele (Digital Millennium Copyright Act – DMCA), sh eemaldades materjali, mis on väidetavalt selle õigusrikkumise objekt, või keelates sellele juurdepääsu.

  Kui teil on põhjust heauskselt arvata, et teie teost on kopeeritud viisil, mida loetakse autoriõiguse rikkumiseks või et teie intellektuaalomandiõigusi on rikutud Marsi veebisaitidel või nende kaudu, palume saata oma pretensioon või teade rikkumise kohta Marsi määratud DMCA agendile aadressil:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Palun ärge saatke meie DMCA agendile muid teateid ega päringuid. Meie DMCA agent vastab ainult teadetele või päringutele, mis vastavad DMCA nõuetele. Lisateavet leiate veebisaidilt www.copyright.gov.

 15. MUU

  1. Käesolevad tingimused koos meie privaatsuspõhimõtetega sisaldavad kogu Marsi ja teie vahelist kokkulepet seoses nendes tingimustes sisalduvate teemadega ning puuduvad igasugused muud siinkohal selgesõnaliselt sätestamata lubadused, kohustused ja kokkulepped.

  2. Need tingimused i) on kehtivad ja siduvad Marsile, teile ja teie õigusjärglastele ja tsessionaaridele; ja ii) Mars võib need õigused ja kohustused edasi anda, ent teie ei või seda teha ilma Marsi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  3. Kui ükski käesolevate tingimuste sätetest on jõustatamatu või kehtetu või muutub selliseks, jäävad ülejäänud sätted endiselt jõusse nii, nagu jõustatamatut või kehtetut sätet poleks seal kunagi olnud.

  4. Kui Mars või teie ei täida nende tingimuste mis tahes sätet ja teine pool ei nõua selle täitmist, ei tähenda asjaomase sätte mittekohaldamine mis tahes tingimusest loobumist ega takista tingimuse täitmise nõudmist muul ajal.

  5. Mitte miski käesolevates tingimustes ei käsitle Marsi ega teid teise poole agendi või esindajana ega teid koos ühisettevõtjate või partneritena.

  6. Kui Mars või teie ei suuda täita või nõuetekohaselt täita nendest tingimustest tulenevaid kohustusi põhjusel, mis on väljaspool käesolevale sättele tugineva poole kontrolli, pikendatakse mõjutatud poole tingimuste täitmist perioodi võrra, mil tema kohustuste täitmine viibib või on võimatu.

  7. Dokumendis esitatud jaotiste pealkirjad ja alapealkirjad on vaid teksti lugemise hõlbustamiseks.

  8. Käesolevad tingimused ja kõik nendega seotud dokumendid koostatakse inglise keeles. Kuigi osa sellest tekstist võib olla kättesaadav muudes keeltes peale inglise keele (kas inimese või arvutitarkvara tõlgituna), on ingliskeelne versioon ülimuslik.

Kas teil on küsimusi?

Palun võtke meiega ühendust.

Uuendatud jaanuaris 2021