Global
Mars Home page

Rapportera lagöverträdelser till Mars Legal and Compliance Whistleblower Line till [email protected]

Användarvillkor för webbplatser som underhålls av Mars, Incorporated Företagsfamilj

Gäller från: December, 2013

Välkommen! Mars, Incorporated och dess dotterbolag (tillsammans, ”Mars” eller ”vi” eller ”oss”) erbjuder denna och andra webbplatser, webbsidor, appar, spel, widgets och online- och mobila tjänster (kollektivt, ”Mars-webbplatserna”). Vi hoppas att Mars-webbplatserna är informativa och underhållande.

Följande användarvillkor och vår sekretesspolicy som finns på www.Mars.com/privacy (tillsammans, dessa "villkor") beskriver de villkor och bestämmelser enligt vilka Mars erbjuder dig åtkomst till Mars-webbplatserna.

Innan du går in på och använder Mars-webbplaterna ber vi dig läsa igenom dessa villkor noggrant, eftersom de utgör ett rättsligt avtal mellan Mars och dig. GENOM ATT ANVÄNDA MARS-WEBBPLATSERNA GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR OCH BEKRÄFTAR ATT DU KAN OCH ÄR RÄTTSLIGT KAPABEL ATT GÖRA SÅ.

VIKTIG ANMÄRKNING: Dessa villkor innehåller bestämmelser som begränsar vårt ansvar gentemot dig och kräver att du löser alla tvister med oss genom slutlig och bindande medling på en personlig basis och inte som del av en eventuell stämning i grupp eller grupptalan. Se ”FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR” (avsnitt [8]) och ”LÖSNING AV TVIST” (avsnitt [10]) nedan för mer information.

OM DU INTE GODKÄNNER NÅGON DEL I DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA MARS-WEBBPLATSERNA.

Du erkänner och samtycker till att Mars har rätt att (men inte skyldighet att) ändra, ta bort eller neka att lägga ut eller tillåta något inskick att läggas ut. Mars åtar sig inget ansvar för något inskick som du eller någon tredje part har publicerat.

Mars uppmanar dig starkt att inte avslöja någon personlig information i dina inskick, eftersom andra människor kan se och använda den personliga informationen i dina inskick. Mars ansvarar inte för information som du väljer att kommunicera via inskick.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR

  De här villkorens ikraftträdandedatum anges i början av denna webbsida. Vi har inte för avsikt att ändra dessa villkor särskilt ofta men förbehåller oss rätten att kunna göra så. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera ett meddelande på denna webbsida. Såvitt det är möjligt kommer vi att meddela dig på förhand om våra ändringar. Vi gör inga ändringar med retroaktiv verkan såvida vi inte är rättsligen skyldiga att göra så.

  Din fortsatta användning av Mars-webbplatserna efter ikraftträdandedatumet betyder att du godkänner de ändrade villkoren. De ändrade villkoren ersätter alla tidigare versioner av villkoren. Därför uppmanar vid dig att läsa igenom dessa villkor och bestämmelser varje gång du går in på eller använder Mars-webbplatserna och skriva ut och spara ett exemplar av dessa villkor och bestämmelser.

 2. YTTERLIGARE VILLKOR

  Vissa tjänster som erbjuds av eller genom Mars webbplatser, såsom mobilprogram, sweepstakes, tävlingserbjudanden och andra tjänster, kan vara reglerade av ytterligare villkor och bestämmelser i anslutning till dessa. Du måste godkänna de ytterligare villkoren innan du använder sådana tjänster. Dessa villkor och alla ytterligare villkor kommer att tillämpas likvärdigt. Om några tilläggsvillkor är oåterkalleligen oförenliga med eventuella bestämmelser i dessa villkor, kommer tilläggsvillkoret att råda.

 3. MARS-INNEHÅLL

  Mars har fullständig och komplett ägarrätt till all information och allt material som tillhandahålls på eller via eller som skickats in till Mars webbplatser, inklusive alla konstverk, all grafik, text, video- och ljudklipp, varumärken, logotyper och annat innehåll (kollektivt, "Mars-innehåll").

  Om du godkänner dessa villkor (liksom alla tilläggsvillkor och -bestämmelser med avseende på specifikt Mars-innehåll), kan du ladda ned, skriva ut och/eller kopiera Mars-innehåll enbart för ditt eget personliga bruk.

  Såvida Mars inte tillhandahåller ett skriftligt godkännande att göra så, får du inte:

  • Införliva Mars-innehåll i något annat verk (till exempel, din egen webbsida) eller använda Mars-innehåll på ett offentligt eller kommersiellt sätt.

  • Kopiera, ändra, reproducera, anpassa, bakåtkompilera, distribuera, rama in, återpublicera, ladda upp, visa, lägga ut, sända, överföra, licensiera eller sälja Mars-innehåll i någon form eller på något sätt.

  • Ändra något av meddelandena om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter som kan vara en del av Mars-innehållet.

  • Djuplänka till någon av Mars-webbplatserna (d.v.s. en länk till någon annan sida än hemsidan på en av Mars-webbplatserna).

 4. DINA INSKICK

  Förutom för platsansökningar kan Mars emellanåt erbjuda områden där du och andra användare kan lägga ut eller på annat sätt skicka in information, foton, grafik, kreativa förslag, idéer, anmärkningar, begrepp, information, klassificeringar eller annat material på eller till Mars-webbplatser (kollektivt, "inskick"). Genom att skicka in, posta eller överföra inskick till Mars (och/eller våra partners) eller något område på Mars-webbplatserna, ger du Mars och våra partners världen över en icke-exklusiv, underlicensierbar (genom flera lager), överförbar, royaltyfri, permanent, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, underlicensiera (genom flera lager), distribuera, skapa härledda arbeten av, utföra och importera dina inskick till alla typer av kända media eller media som härefter utvecklas, för alla typer av ändamål, kommersiella eller andra, utan något krav på ersättning till dig. Mars har med andra ord automatiskt rätt att använda dina inskick -- inklusive att reproducera, avslöja, offentliggöra eller sprida dina inskick -- när som helst, var som helst, i alla medium och för alla ändamål. Du har under inga omständigheter rätt till ersättning om Mars använder ett av dina inskick. Alla inskick anses som icke-konfidentiella och icke skyddade.

  Du är ansvarig för dina inskick. Genom att publicera ett inskick, företräder och garanterar du att:

  • Du äger eller på annat sätt har kontroll över rättigheterna till dina inskick, inklusive utan begränsning till alla upphovsrätter och varumärken.

  • Dina inskick är sanna och exakta.

  • Dina inskick inte åsidosätter någon persons eller någon enhets rättigheter, såsom rätten till sekretess och offentlighet.

  • Dina inskick stämmer överens med tillämplig lagstiftning, regler och föreskrifter.

 5. ANVÄNDNING AV MARS WEBBPLATSER

  DU MÅSTE VARA MINST TRETTON (13) ÅR GAMMAL FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA. Genom att få åtkomst till, använda och/eller skicka in information till eller via någon av Mars-webbplatserna, garanterar du att du inte är yngre än 13 år.

  OM DU ÄR MELLAN TRETTON (13) ÅR OCH MYNDIG ÅLDER I DITT HEMLAND, KAN DU ENDAST ANVÄNDA MARS-WEBBPLATSERNA UNDER EN FÖRÄLDERS ELLER VÅRDNADSHAVARES TILLSYN.

  OM DU ÄR EN FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE OCH TILLÅTER DITT MINDERÅRIGA BARN ATT GÅ IN PÅ OCH ANVÄNDA MARS-WEBBPLATSERNA, GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DESSA VILLKOR FÖR DIN EGEN OCH DITT BARNS RÄKNING. Vi uppmanar dig att undersöka kommersiellt tillgängliga föräldraskydd (till exempel, datormaskinvara, programvara eller filtreringstjänster) som kan hjälpa dig att begränsa åtkomst till material som kan betraktas som skadligt för minderåriga.

  Medan du använder Mars-webbplatserna kan du inte:

  • Skapa en falsk identitet eller uppträda som en annan person, inklusive att falskt indikera att du är en tjänsteman på eller representant för Mars, en celebritet eller offentlig figur.

  • Överföra någon typ av reklam, kontaktsökning, skräppost eller annat icke begärt eller icke auktoriserat kommersiellt eller säljfrämjande innehåll till eller via Mars-webbplatserna (såvida det inte uttryckligen tillåtits skriftligen av Mars).

  • Avbryta eller försöka att avbryta Mars-webbplatsernas normala funktion (t.ex. genom att hacka in på Mars servrar eller i Mars sociala mediakonton).

  • Begränsa eller hindra någon annan person från att använda och finna nöje på Mars-webbplatserna.

  • Använda alla typer av spambot, botnät eller andra bot, scraperwebbsidor eller andra automatiserade medel för att få åtkomst till Mars-webbplatser eller överföra eventuella virus, internetmaskar, trojaner eller andra sabotageprogram till eller via Mars-webbplatser.

  • Ändra, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera någon del av någon av Mars-webbplatserna.

  • "Rama in" eller "spegla" någon del av någon av Mars-webbplatserna såvida du inte på förhand fått Mars skriftliga godkännande.

  • Lägga ut eller överföra något material eller engagera dig i något annat beteende eller aktivitet som är falsk, vilseledande, olaglig, offensiv, störande, skadlig eller på annat sätt stötande (enligt vad som fastställts av Mars).

  • Hjälpa någon person att vidta någon av de aktiviteter som beskrivits ovan.

  Mars kan efter eget godtycke upphäva din åtkomst till Mars-webbplatserna utan meddelande till följd av åsidosättande av någon av reglerna ovan.

  Om du går in på och använder Mars-webbplatserna på din smartphone, surfplatta eller annan mobil enhet, måste du ha trådlös uppkoppling via Wi-Fi eller en mobiltjänstleverantör. Vissa tjänster kan erfordra tillgång till textmeddelande (SMS eller MMS). Du godkänner att du ensam är ansvarig för alla avgifter för meddelanden och data som du ådrar dig från din mobiltjänstleverantör. Dessa avgifter kan inkludera standard- och premiumavgifter för SMS och kan vara engångsavgifter eller löpande kostnader. Alla kostnader faktureras av och ska betalas till din mobiltjänstleverantör. Kontakta din mobiltjänstleverantör för prisuppgifter och detaljer. Mars ansvarar inte för några förseningar i mottagande av textmeddelanden eftersom deras leverans är beroende av effektiv överföring från din mobiltjänstleverantör.

 6. TREDJEPARTS WEBBPLATSER

  Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser och tjänster, inklusive sociala media (kollektivt, ”länkade webbplatser”). Länkade webbplatser kontrolleras inte av Mars och Mars ansvarar inte för länkade webbplatser eller för någon information eller material på, eller någon form av överförelse som mottagits från, någon länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inget godkännande från Mars sida av den länkade webbplatsen eller någon associering med operatörerna av den länkade webbplatsen. Mars undersöker, verifierar eller övervakar inte de länkade webbplatserna. Mars tillhandahåller endast länkar till länkade webbplatser för din bekvämlighet. Du går in på länkade webbplatser på egen risk.

 7. SEKRETESS/SÄKERHET

  Se till att noga läsa igenom vår Sekretesspolicy för att ta reda på mer om den information som Mars samlar in på Mars-webbplatserna och hur vi bearbetar den.

  Utan att begränsa villkoren i vår sekretesspolicy är du införstådd med att Mars inte garanterar och inte kan garantera att din användning av Mars-webbplatserna och/eller den information som uppges av dig via Mars-webbplatserna är privat eller säker. Mars kan inte hållas ansvarig för någon brist på sekretess eller säkerhet som du kan erfara. Du ansvarar för att vidta förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder som bäst passar din situation och din särskilda användning av Mars-webbplatserna. Mars förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all typ av information som Mars bedömer som nödvändig för att tillfredsställa all tillämplig lagstiftning, förordningar, rättsliga processer eller statliga krav.

 8. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

  Mars garanterar att Mars lagenligt har ingått dessa avtalsvillkor och har rättslig befogenhet att göra så. Du garanterar att du lagenligt har ingått dessa avtalsvillkor och har rättslig befogenhet att göra så.

  FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN HAR FÖRESKRIVITS OVAN, TILLHANDAHÅLLS MARS WEBBPLATSER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT. Mars friskriver sig särskilt från alla slags garantier och villkor, inklusive alla implicita garantier och villkor om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, ägandeskap, icke-intrång, avsaknad av skada, oavbruten användning och alla garantier som uppstått till följd av hantering eller handelsanvändning. Mars garanterar inte att (a) Mars-webbplatserna kommer att uppfylla dina krav, (b) driften av Mars-webbplatserna kommer att vara oavbruten eller virusfri eller felfri eller (c) att fel kommer att åtgärdas. Alla muntliga eller skriftliga råd som ges av Mars eller dess auktoriserade ombud utgör inte och kommer inte att utgöra någon garanti. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV IMPLICITA GARANTIER VILKET BETYDER ATT VISSA ELLER ALLA AV OVAN NÄMNDA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

  DU ANVÄNDER MARS-WEBBPLATSERNA PÅ EGEN RISK.

  DU SAMTYCKER TILL ATT MARS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN HÅLLAS ANSVARIGA (Y) FÖR NÅGON TYP AV SKADOR, INKLUSIVE DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, EXEMPLARISK, OAVSIKTLIG, SEKUNDÄR ELLER STRAFFANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER AFFÄRSAVBROTT), PÅ VILKET SÄTT DET ÄN ORSAKATS OCH UNDER ALLA TYPER AV ANSVAR, OAVSETT OM DET PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR I SAMBAND MED DESSA VILLKOR OCH OAVSETT OM I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER ANNAT) ÄVEN OM MARS HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA ELLER (Z) TILL FÖLJD AV NÅGOT ANNAT ANSPRÅK, KRAV ELLER SKADOR UTAV NÅGON SORT SOM ÄR ETT RESULTAT AV ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV MARS WEBBPLATSER. Föregående friskrivningsklausul kommer inte att tillämpas i den mån det är förbjudet enligt gällande lagstiftning.

  Du godkänner att ovan nämnda ansvarsbegränsningar tillsammans med andra bestämmelser i dessa villkor som begränsar ansvaret är nödvändiga villkor och att Mars inte skulle bevilja dig de rättigheter som fastställts i dessa villkor om du inte godkänt ansvarsbegränsningarna ovan.

 9. GOTTGÖRELSE

  Du samtycker till att gottgöra och försvara Mars och dess chefer, tjänstemän, anställda och ombud från och mot alla typer av förlust, ansvar, faktiska och pågående skadeståndskrav, stämningar, skador, utgifter, kostnader för försvar och rimliga advokatavgifter som förts fram mot Mars av eventuell tredje part till följd av din användning av Mars-webbplatserna eller något brott mot dessa villkor, en tredjeparts rättigheter eller tillämplig lagstiftning. Mars förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som är föremål för gottgörelse härunder. I vilket fall får ingen uppgörelse som påverkar Mars rättigheter eller skyldigheter göras utan ett på förhand skriftligt godkännande från Mars.

 10. LÖSNING AV TVIST

  Dessa villkor regleras av och är uppförda och verkställda i enlighet med Delawares interna lagstiftning, utan inverkan på principerna om lagkonflikter i staten, och är bindande för parterna häri i USA och över hela världen. Du och Mars godkänner att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor inte tillämpas i tolkningen eller avfattandet av dessa villkor.

  DU OCH MARS GODKÄNNER ATT ALLA ANSPRÅK KOMMER ATT LÖSAS GENOM BINDANDE MEDLING PÅ DET SÄTT SOM SPECIFICERATS I DETTA AVSNITT [10] OCH ATT DU OCH MARS AVSTÅR FRÅN ALL RÄTT TILL ATT TA SÅDANA ANSPRÅK TILL DOMSTOL.

  DU OCH MARS GODKÄNNER VIDARE ATT VAR OCH EN ENDAST KAN FRAMSTÄLLA ANSPRÅK MOT DEN ANDRA PÅ EN INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON FÖRMODAD GRUPPTALAN ELLER STÄMNING I GRUPP. ÖVRIGA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA VID EN DOMSTOL, SÅSOM TILLGÅNG TILL DISCOVERY, KAN ÄVEN VARA OTILLGÄNGLIGA ELLER BEGRÄNSADE VID ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE.

  Alla tvister mellan dig och Mars och dess ombud, anställda, tjänstemän, chefer, huvudmän, efterträdare, övertagare, dotterbolag eller närstående bolag (kollektivt för ändamål i detta avsnitt [11], ”Mars parter”) som uppstår från eller i samband med dessa villkor och deras tolkning eller åsidosättande, upphörande eller giltighet därav, förhållanden som blir ett resultat av dessa villkor, inklusive tvister om giltighet, omfattning eller verkställbarhet av detta medlingsavtal (kollektivt, "täckta tvister") kommer att uppgöras genom bindande medling i staten New York i USA som administreras av American Arbitration Association (AAA) i enlighet med dess International Arbitration Rules (internationella skiljedomsregler) i laga kraft från och med datumet därom. Innan någon medling inleds kommer den initierande parten att ge den andra parten minst 60 dagars skriftligt meddelande på förhand om dess avsikt att ansöka om medling. Mars kommer att sörja för ett sådant meddelande via normal postgång eller e-post med hjälp av den kontaktinformation som finns i Mars arkiv och du måste sörja för ett sådant meddelande via post till Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

  Betalning av alla avgifter för ansökan, administrering och skiljedomsförfarande kommer att regleras enligt AAA:s regler. Om du däremot kan visa prov på att kostnaderna för medling kommer att vara prohibitiva jämfört med kostnaderna för rättegång, kommer Mars att betala så mycket av avgifterna för ansökan, administrering och skiljedomsförfarande som skiljemannen anser nödvändigt för att förhindra att skiljedomsförfarandets kostnader blir oöverkomliga för dig. Om skiljemannen fastställer att anspråket (anspråken) du gör gällande i skiljedomsförfarandet är obefogade, samtycker du till att återbetala Mars för alla utgifter i samband med skiljedomsförfarandet som Mars betalat för din räkning, som du annars skulle ha varit tvungen att betala enligt AAA:s regler.

  En enskild skiljeman kommer att väljas i enlighet med AAA:s kommersiella skiljedomsregler. Skiljedomsförfarandet ska hållas på engelska. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja den typ av gottgörelse som skulle finnas tillgänglig i domstol enligt gällande lagstiftning och alla skiljemannens beslut kommer att vara slutgiltiga och bindande för varje part och kan införas som en dom under vederbörlig jusrisdiktion i valfri domstol. Skiljemannen kommer dock inte att ha befogenhet att besluta om straffåtgärder för skador eller som tjänar som avskräckande, vilket är en rättighet som varje part avstår från häri. Skiljemannen kommer att använda tillämplig lagstiftning och bestämmelserna i dessa villkor och underlåtenhet att göra så kommer att anses som ett överskridande av skiljedomsbefogenheten och utgöra grund för rättslig granskning. Skiljemannens beslut ska vara åtföljt av en skriftlig förklaring och förbli konfidentiellt. Mars och du samtycker till att alla täckta tvister ska skickas in till medling endast på en individuell basis. Varken Mars eller du har rätt att avgöra någon täckt skiljedomstvist som en grupptalan, stämning i grupp eller privat stämning via advokat och skiljemannen kommer inte att ha någon befogenhet att vidta rättsliga åtgärder på allmän basis i en grupptalan, stämning i grupp eller privat stämning via advokat.Om någon bestämmelse i avtalet som ska avgöras i ett skiljedomsförfarande i detta avsnitt [10] uppfattas såsom overkställbar, kommer den bestämmelse som inte går att genomdriva att tas bort och de återstående skiljedomsbestämmelserna kommer att verkställas (men på inga villkor kommer det att bli någon grupptalan, stämning i grupp eller privat stämning via advokat). Oavsett någon stadga eller lag som motsäger detta, ska meddelande om något anspråk som uppstår från eller i samband med dessa villkor föras fram senast ett (1) år efter att ett sådant anspråk uppstod eller för all framtid vara förbjudet. För detta avsnitt [10], kommer dessa villkor och relaterade transaktioner att lyda under och regleras av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. avsn. 1-16 (FAA).

  Observera: Genom att acceptera dessa villkor, godkänner du uttryckligen att du avstår från alla anspråk eller mål som du annars kan göra gällande mot Mars enligt lagar i valfri jurisdiktion utanför USA, inklusive utan begränsning, alla anspråk eller mål enligt lagstiftning i ditt eget hemland, och att den enda platsen och tillämplig lagstiftning för alla tvister är i USA enligt villkoren i detta [avsnitt 10].

 11. UPPSÄGNING AV AVTAL

  Dessa villkor upphör automatiskt om du om du inte lyckas efterleva någon del av dem. Mars kan när som helst och utav valfritt skäl säga upp eller ändra din åtkomst till Mars-webbplatserna, med eller utan föregående meddelande till dig. Åtkomst till Mars-webbplatserna kan, till exempel, nekas utan föregående meddelande om du inte är minst 13 år gammal.

  Uppsägning kommer inte att begränsa någon av Mars övriga rättigheter eller åtgärder. Detta avsnitt [11], tillsammans med avsnitten [3, 8, 9, 10 och 15], överlever upphävande av dessa villkor.

 12. JURISDIKTIONELLA FRÅGOR OCH SKATTER

  Du är ansvarig för efterlevnad av all tillämplig lagstiftning. Mars förbehåller sig rätten att när som helst begränsa Mars-webbplatsernas och/eller Mars-innehållets tillgänglighet för vilken person eller vilket geografiskt område som helst. All programvara på Mars-webbplatserna lyder dessutom under USA:s exportkontroller. Ingen programvara kan laddas ned eller på annat sätt exporteras eller återexporteras (a) till (eller till medborgare eller bosatt person i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land utsett av sponsor och/eller avdelningen för kontroll av utländska tillgångar vid USA:s finansdepartement, eller (b) till någon på amerikanska finansdepartementets lista över särskilt angivna medborgare eller amerikanska handelsdepartementets tabell över nekade ordrar. Genom att ladda ned eller använda någon programvara, godkänner och garanterar du att du inte befinner dig i, lyder under kontrollen av, eller är en medborgare eller bosatt i något sådant land eller på någon sådan lista.

  Du är ensamt ansvarig för betalning av alla typer av avgifter, skatter, pålagor eller utgifter (inklusive alla typer av försäljnings-, användnings- eller källskatter) som påläggs eller i samband med användning av Mars-webbplatsen av någon skattemyndighet.

 13. MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN

  Enligt civillagen i Kalifornien, avsnitt 1789.3, har personer bosatta i Kalifornien rätt till följande specifik konsumentinformation:

  Webbplatsens operatör är:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  För att anföra ett klagomål angående webbplatsen eller få ytterligare information om användning av webbplatsen, skicka ett brev tillhanda ”Legal Department” på ovanstående adress eller kontakta Mars via e-post på [email protected] (med “California Resident Request” i ämnesraden). Du kan också kontakta Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services (reklamationskontoret vid avdelningen för konsumentfrågor) vid Department of Consumer Affairs, skriftligen på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, eller över telefon på 916.445.1254 eller 800.952.5210.

 14. ANSPRÅK PÅ BROTT MOT UPPHOVSRÄTT

  Vi svarar på meddelanden om påstådda överträdelser enligt vad som erfordras av U.S. Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”, upphovsrättslagen), inklusive genom att ta bort eller avaktivera åtkomst till material som det hävdas utgör ett brott mot aktiviteten.

  Om du i god tro anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett brott mot upphovsrätten eller att dina immateriella rättigheter på annat sätt har åsidosatts på eller via Mars-webbplatserna, kan du skicka ditt anspråk på eller meddelande om överträdelse till den av Mars utsedda DMCA-representanten på:

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  Skicka inte någon annan korrespondens eller andra förfrågningar till vår DMCA-representant. Vår DMCA-representant kommer endast att svara på meddelanden och förfrågningar som uppfyller DMCA:s krav. Se www.copyright.gov för mer information.

 15. ÖVRIGT

  • Dessa villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy, innehåller hela överenskommelsen av och mellan Mars och dig med avseende på de ärenden som anges häri och det finns inga löften, avtal eller överenskommelser annat än de som uttryckligen fastställts häri.

  • Dessa villkor (i) gäller till förmån för och kommer att vara bindande för Mars och dig och dina eventuella efterträdare och övertagare, och (ii) kan överlåtas av Mars, men du kan inte överlåta dem utan ett på förhand skriftligt godkännande från Mars.

  • Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är eller blir omöjliga att verkställa eller upphör att gälla, kommer de återstående bestämmelserna att fortsätta gälla som om en sådan omöjlig eller ogiltig bestämmelse aldrig hade införts i detta avtal.

  • Om Mars försummar eller om du försummar att efterleva något villkor i detta avtal och den andra parten inte genomdriver ett sådant villkor, kommer försummelse att vid något tillfälle verkställa ett sådant villkor inte att utgöra något avstående från något villkor och kommer inte att förhindra genomdrivande av villkoret vid något annat tillfälle.

  • Ingenting som ingår i dessa villkor kommer att anses utse Mars eller dig som ombud eller representant för den andra eller som partners i joint ventures.

  • Om Mars eller du är förhindrade att utföra eller inte har möjlighet att utföra någon skyldighet i enlighet med dessa villkor till följd av någon orsak bortom rimlig kontroll för den part som åberopar denna bestämmelse, kommer den berörda partens möjlighet till utförande att förlängas under förseningsperioden eller oförmåga att utföra till följd av en sådan händelse.

  • Rubriker och överskrifter häri är endast för bekvämlighets skull.

  • Dessa villkor och all tillhörande dokumentation kommer att avfattas på engelska. Medan viss text i dessa villkor kan göras tillgänglig på andra språk än engelska (antingen översatt av en person eller endast genom maskinöversättning), är den engelska texten huvudversionen.

Frågor?

Var god kontakta oss.

Uppdaterad januari 2021