Global
Mars Home page

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Mars, Incorporated

กลุ่มบริษัทในเครือ

วันที่มีผลบังคับใช้: December 2556

ยินดีต้อนรับ Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Mars” หรือ ”เรา”) เป็นผู้นำเสนอเว็บไซต์แห่งนี้รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ เว็บเพจ แอปพลิเคชัน เกม วิทเจ็ต และบริการออนไลน์ และบริการมือถือ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ของ Mars”) เราหวังว่าเว็บไซต์ของ Mars จะเป็นประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้แก่คุณ

ศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวได้ที่ www.Mars.com/privacy (รวมกันเรียกว่า “เงื่อนไข”) ที่อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงที่ Mars เสนอเพื่อให้สิทธิ์คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของ Mars ได้

ก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของ Mars โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Mars กับคุณ การใช้เว็บไซต์ของ MARS เท่ากับคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ และยืนยันว่ามีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขเหล่านี้มีข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณ และกำหนดให้คุณต้องคลี่คลายข้อพิพาทร่วมกับเราผ่านขั้นตอนอนุญาโตตุลาการที่ได้ข้อยุติและมีผลผูกพันในลักษณะของกรณีส่วนบุคคลไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องเป็นกลุ่มหรือผ่านตัวแทน โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก “การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด” (หมวด [8]) และ “การระงับข้อพิพาท” (หมวด [10]) ด้านล่าง

ถ้าคุณไม่ยอมรับส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ของ MARS

 1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

  วันที่มีผลบังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้ระบุไว้ที่ด้านบนสุดของเพจนี้ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยการประกาศให้ทราบในเว็บเพจนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ทำได้ เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลย้อนหลัง เว้นแต่เรามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการเช่นกัน

  การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์ของ Mars ต่อไป หลังวันที่มีผลบังคับใช้เท่ากับคุณยอมรับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงจะแทนที่เงื่อนไขรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เราขอให้คุณทบทวนเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของ Mars และพิมพ์สำเนาของเงื่อนไขเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 2. เงื่อนไขเพิ่มเติม

  บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ Mars อาทิเช่นแอปพลิเคชันมือถือ การชิงโชค การแข่งขัน และบริการอื่นๆ อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมคอยกำกับดูแลอยู่ควบคู่กับเงื่อนไขปกติ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนใช้บริการเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าเงื่อนไขเพิ่มเติมไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขก่อนหน้านี้ เงื่อนไขเพิ่มเติมถือว่าเหนือกว่า

 3. เนื้อหาของ Mars

  Mars ถือสิทธิ์เต็มในการเป็นเจ้าของข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ที่จัดสรร หรือส่งผ่าน หรือส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของ Mars รวมทั้งงานศิลปะ ภาพกราฟิก ข้อความ คลิปวิดีโอและเสียง เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเนื้อหาอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของ Mars")

  ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะของ Mars) จากนั้นคุณจึงอาจดาวน์โหลด พิมพ์ และ/หรือคัดลอกเนื้อหาของ Mars สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลได้

  ยกเว้นว่า Mars ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ คุณไม่สามารถ

  • นำเนื้อหาใดๆ ของ Mars ไปใส่ไว้ในชิ้นงานอื่นๆ (อาทิเว็บไซต์ของคุณเอง) หรือใช้เนื้อหาของ Mars ในผลงานสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์

  • คัดลอก แก้ไข ผลิตซ้ำ ดัดแปลง วิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่าย กำหนดกรอบ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด แสดงผล โพสต์ ส่งต่อ โอน ขายลิขสิทธิ์ หรือจำหน่ายเนื้อหาของ Mars ในรูปแบบใดๆ หรือในรูปของสื่อใดๆ

  • เปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของ Mars หรือ

  • “ลิงก์ในเชิงลึก” ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของ Mars (เช่น ลิงก์ไปยังเพจอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าหลักของหนึ่งในเว็บไซต์ของ Mars)

 4. การส่งข้อมูลของคุณเข้ามา

  นอกเหนือจากการสมัครงานแล้ว บางครั้ง Mars อาจสร้างพื้นที่ที่คุณและผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถโพสต์หรือส่งข้อมูล รูปภาพ ภาพกราฟิก ข้อเสนอในเชิงสร้างสรรค์ ไอเดีย บันทึก แนวคิด ข้อมูล การให้คะแนน หรือส่งข้อมูลอื่นๆ ภายในหรือเข้ามายังเว็บไซต์ของ Mars (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูลเข้ามา”) การส่ง การโพสต์ หรือการโอนการส่งข้อมูลเข้ามาใน Mars (และ/หรือไซต์ที่เราแต่งตั้ง) หรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในไซต์ของ Mars นั้นเท่ากับคุณยอมรับว่า Mars และไซต์ที่เราแต่งตั้งทั่วโลก มีสิทธิ์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ โอนสิทธิ์ได้ ขายลิขสิทธิ์ต่อได้ และไม่ผูกขาดทั่วโลก (หลายระดับ) ในการใช้ การผลิตซ้ำ และขายลิขสิทธิ์ต่อ (หลายระดับ) แจกจ่าย สร้างผลงานย่อย ดำเนินการและอิมปอร์ตการส่งข้อมูลเข้ามาของคุณไปอยู่ในรูปของสื่ออื่นๆ ที่ทราบในตอนนี้ หรือที่ผลิตขึ้นมาในภายหลัง เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออื่นใด โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ อีกนัยหนึ่งก็คือ Mars ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติในการใช้ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามา รวมทั้งการผลิตซ้ำ การเปิดเผย การเผยแพร่ หรือการออกอากาศข้อมูลของคุณได้ทุกสถานที่ เมื่อใดก็ได้ ในสื่อรูปแบบใดก็ได้ และเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน จากการที่ Mars ใช้การส่งข้อมูลเข้ามาของคุณไม่ว่าข้อมูลใด การส่งข้อมูลเข้ามาทั้งหมดถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่มีสิทธิ์ผูกขาด

  คุณต้องรับผิดชอบต่อการส่งข้อมูลเข้ามา การส่งข้อมูลเข้ามาเท่ากับคุณยอมรับและรับประกันว่า:

  • คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดของการส่งข้อมูลเข้ามา ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเท่านั้น

  • การส่งข้อมูลเข้ามาถือเป็นข้อมูลจริงและมีความถูกต้อง

  • การส่งข้อมูลเข้ามาไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ อาทิสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวและการเผยแพร่ และ

  • การส่งข้อมูลเข้ามาของคุณเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  คุณรับทราบและยอมรับว่า Mars มีสิทธิ์ (แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะเปลี่ยนแปลง ลบ หรือปฏิเสธที่จะโพสต์ และไม่อนุญาตการโพสต์การส่งข้อมูลเข้ามาใดๆ ก็ได้ Mars ไม่รับผิดชอบและไม่รับหนี้สินผูกพันของการส่งข้อมูลเข้ามาที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ

  Mars ขอให้คุณอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในการส่งข้อมูลเข้ามาของคุณ เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเห็นและนำข้อมูลส่วนตัวจากการส่งข้อมูลเข้ามาของคุณไปใช้ได้ Mars ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกสื่อสารผ่านการส่งข้อมูลเข้ามา

 5. การใช้เว็บไซต์ของ Mars

  คุณต้องมีอายุอย่างต่ำสิบสาม (13) ปี จึงจะมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ของ MARS ได้ การเข้าถึง การใช้ และ/หรือการส่งข้อมูลเข้ามา หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ Mars เท่ากับคุณยืนยันว่าคุณอายุมากกว่า 13 ปี

  ถ้าคุณมีอายุราวๆ สิบสาม (13) ปี และเป็นอายุเฉลี่ยของผู้ที่พักอาศัยส่วนใหญ่ในบ้านคุณ คุณอาจใช้เว็บไซต์ของ Mars ได้ เฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ และผู้ปกครองตามกฏหมายเท่านั้น

  ถ้าคุณคือพ่อแม่ หรือเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ยินยอมให้เด็กภายใต้การดูแลเข้าถึง และใช้เว็บไซต์ของ Mars ได้ นั่นเท่ากับคุณยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ในฐานะของตัวคุณเอง และเด็กที่อยู่ภายใต้การปกครองด้วย เราขอให้คุณศึกษาระบบป้องกันและควบคุมโดยผู้ปกครองที่วางจำหน่ายทั่วไป (อาทิฮาร์ดแวร์คอมพิวเวตอร์ หรือซอฟต์แวร์ หรือบริการคัดกรองต่างๆ) ที่อาจช่วยคุณในการจำกัดการเข้าถึงสื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กๆ ได้

  ขณะใช้เว็บไซต์ของ Mars คุณจะไม่สามารถ

  Mars มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Mars ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ละเมิดกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ระบุเอาไว้ด้านบน

  ถ้าคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของ Mars ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ คุณต้องมีบริการสื่อสารไร้สายผ่าน Wi-Fi หรือขอรับบริการจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการบางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรับส่งข้อความตัวอักษร (SMS หรือ MMS) คุณยอมรับว่าคุณขอรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย การรับส่งข้อความและข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจประกอบด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SMS แบบมาตรฐานหรือพรีเมียม โดยอาจเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวหรือเรียกเก็บซ้ำก็ได้ บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณ และคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้กับบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าว โปรดติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและข้อมูลอื่นๆ จากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ Mars ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของการได้รับข้อความตัวอักษรใดๆ เนื่องจากการส่งข้อความขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเอง

  • สร้างอัตลักษณ์ปลอม หรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น รวมทั้งสวมรอยเป็นพนักงานหรือตัวแทนของ Mars คนดัง หรือบุคคลสาธารณะ

  • ส่งหรือส่งผ่านโฆษณา คำเชื้อเชิญเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เมลขยะ หรือโฆษณาเชิญชวนเพื่อการค้าหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มายังไซต์ของ Mars (เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mars เสียก่อน)

  • ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานอย่างเหมาะสมในเว็บไซต์ของ Mars (อาทิการเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ Mars หรือบัญชีสื่อทางสังคมของ Mars)

  • ห้ามหรือขัดขวางบุคคลอื่นๆ จากการใช้ และการแสวงหาความสนุกสนานจากเว็บไซต์ของ Mars

  • การใช้ spambot, bot net หรือ bot อื่นๆ, scraper หรือสื่อกลางอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Mars หรือการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย อื่นๆ เข้ามาหรือผ่านเว็บไซต์ของ Mars

  • แก้ไข ดัดแปลง ขายลิขสิทธิ์ต่อ แปล จำหน่าย วิศวกรรมย้อนกลับ ย้อนกลับการคอมไพล์ หรือแยกชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ของ Mars

  • "frame" หรือ "mirror" ส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ของ Mars เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mars ก่อน

  • โพสต์หรือส่งสื่อข้อมูลใดๆ หรือดำเนินการที่ถือเป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมหลอกลวง ชี้นำในทางที่ผิด ผิดกฎหมาย สร้างความไม่พอใจ สร้างความแตกแยก ก่อให้เกิดอันตราย หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (ตามที่กำหนดโดย Mars) หรือ

  • ช่วยเหลือบุคคลใดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่บรรยายเอาไว้ด้านบน

 6. เว็บไซต์บุคคลที่สาม

  ไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม รวมทั้งสื่อทางสังคมด้วย (เรียกรวมกันว่า “ไซต์ที่เชื่อมโยงกัน”) ไซต์ที่เชื่อมโยงกันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Mars และ Mars ไม่ขอรับผิดชอบต่อไซต์ที่เชื่อมโยงกัน หรือข้อมูลหรือสื่อข้อมูลใดๆ หรือรูปแบบการสื่อสารที่รับจากไซต์ที่เชื่อมโยงกันนี้ การมีลิงก์รวมอยู่ไม่ได้หมายความว่า Mars รับรองไซต์ที่เชื่อมโยงกัน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ดูแลไซต์ที่เชื่อมโยงกันนี้ Mars ไม่ได้สอบสวน ยืนยันความถูกต้อง หรือคอยดูแลไซต์ที่เชื่อมโยงกันอยู่นี้ Mars จัดสรรลิงก์ไปยังไซต์ที่เชื่อมโยงกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น การที่คุณเข้าถึงไซต์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ถือว่าคุณต้องรับความเสี่ยงเอง

 7. การปกปิดข้อมูลส่วนตัว/การรักษาความปลอดภัย

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่าน นโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัว ของเราอย่างละเอียดแล้ว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Mars รวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของ Mars และวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

  คุณเข้าใจว่า Mars ไม่ได้และไม่สามารถรับประกันว่าการใช้ไซต์ของ Mars และ/หรือข้อมูลที่จัดสรรให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ของ Mars เป็นขั้นตอนที่มีความเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัย โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะตามเงื่อนไขนโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเราเท่านั้น Mars ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระหนี้สินต่อปัญหาการปกปิดข้อมูลส่วนตัว หรือการรักษาความปลอดภัยที่คุณอาจเผชิญ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ความระมัดระวังและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ และความตั้งใจในการใช้เว็บไซต์ของ Mars เอง Mars ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ Mars คิดว่าจำเป็นต้องการสนองตอบต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ การดำเนินการทางกฎหมาย และคำขอของหน่วยงานรัฐบาล ได้ทุกเวลา

 8. การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

  Mars ขอรับรองว่า Mars เข้าร่วมเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถูกต้อง และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการตามนี้ คุณรับรองว่าคุณเข้าร่วมเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถูกต้อง และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการตามนี้

  ยกเว้นว่ามีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว เว็บไซต์ของ Mars ได้รับการจัดสรร “ในแบบที่เป็น” และ “ตามที่สามารถให้บริการ” โดยไม่มีการรับประกันอย่างเด่นชัดหรือโดยนัย Mars ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ อย่างชัดแจ้ง รวมทั้งการรับประกัน หรือเงื่อนไขโดยนัยของความสามารถในการค้า ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายบางประการ ตำแหน่ง การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อิสระจากการใช้งานที่ไม่มีข้อบกพร่อง และไม่ขัดจังหวะ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยจากหลักเกณฑ์ของความร่วมมือหรือการใช้งานทางการค้า Mars ไม่รับประกันว่า (ก) เว็บไซต์ของ Mars จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของคุณ (ข) การดำเนินงานในไซต์ของ Mars จะสามารถให้บริการโดยไม่ขาดตอน ไม่มีไวรัส ไม่มีข้อจำกัด หรือ (ค) มีข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ คำแนะนำโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจาก Mars หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิ์ถูกต้องไม่อาจ และจะไม่สามารถสร้างหลักประกันใดๆ ในบางภมิภาคไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นการรับประกันโดยนัย นั่นหมายความว่า ข้อยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดด้านบนไม่มีผลต่อคุณ

  การใช้เว็บไซต์ของ MARS ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

  คุณยอมรับว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตาม Mars ไม่ต้องรับผิดชอบ (ก) ต่อความเสียหายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ บทลงโทษ โดยบังเอิญ ผลต่อเนื่อง หรือโดยการลงโทษ (รวมทั้ง แต่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเท่านี้ การจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียสิทธิ์การใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร หรือธุรกิจหยุดดำเนินการ) จนส่งผลและอยู่ภายใต้ทฤษฎีความรับผิด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหล่านี้หรืออยู่ภายใต้สัญญา หนี้สินแบบจำกัด หรือการละเมิดก็ตาม (ครอบคลุมการละเลยหรือกรณีอื่นใดด้วย) แม้ว่า Mars ได้รับการแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว หรือ (ข) สำหรับการร้องเรียน ความต้องการ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจาก หรือเกิดขึ้นมาแล้ว หรือเชื่อมโยงกับการที่คุณใช้เว็บไซต์ของ Mars การปฏิเสธความรับผิดที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ไม่มีผลต่อข้อห้ามตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อจำกัดความรับผิด ร่วมกับข้อกำหนดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จำกัดความรับผิด ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และ Mars ไม่ให้สิทธิ์คุณตามเงื่อนไขเหล่านี้ แต่ให้สิทธิ์สำหรับข้อตกลงตามข้อจำกัดความรับผิดด้านบนเท่านั้น

 9. ค่าสินไหมทดแทน

  คุณยอมรับที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน และแก้ต่างแทน Mars รวมทั้งผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากการสูญเสีย หนี้สิน การเรียกร้องที่เกิดขึ้นแล้ว หรือดำเนินการอยู่ ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการจ้างทนายความตามความเหมาะสม อันเป็นผลมาจากการที่บุคคลที่สามฟ้องร้อง Mars เนื่องจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ของ Mars หรือการละเมิดเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ สิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Mars ขอสงวนสิทธิ์ (โดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) ในการดำเนินการแก้ต่างให้ตนเอง และควบคุมเรื่องราวใดๆ ที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงจากนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การชำระเงินจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ หรือข้อผูกพันของ Mars เว้นแต่ Mars ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษร

 10. การระงับข้อพิพาท

  เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมทั้งตีความและบังคับใช้ร่วมกับกฎหมายภายในรัฐเดลาแวร์ โดยไม่ขัดแย้งต่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายของรัฐดังกล่าว รวมทั้งมีผลผูกพันต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก คุณและ Mars ยอมรับว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาขายสินค้าระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ไม่มีผลต่อการตีความหรือโครงสร้างของเงื่อนไขเหล่านี้

  คุณและ MARS ยอมรับว่าต้องมีการหาข้อยุติข้อร้องเรียนทุกกรณีโดยใช้ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในรูปแบบที่ระบุเอาไว้ในหมวดนี้ [10] รวมทั้งคุณและ Mars สละสิทธิ์ในการนำข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรม

  คุณและ Mars ยังยอมรับอีกว่าแต่ละฝ่ายสามารถร้องเรียนต่ออีกฝ่ายในลักษณะของข้อร้องเรียนส่วนบุคคล ไม่ใช่การร้องเรียนในฐานะของโจทก์หรือสมาชิกของกลุ่มเจ้าทุกข์ใดๆ หรือในรูปของการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่ใช้ตัวแทน สิทธิ์อื่นๆ ที่คุณพึงมีถ้าคุณยื่นเรื่องต่อศาล (อาทิ สิทธิ์ในการเข้าถึงหลักฐาน) อาจทำได้แบบจำกัดหรือไม่สามารถให้ได้ในกรณีขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ

  ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับ Mars รวมทั้งตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้รับมอบฉันทะ ผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย สาขาย่อย หรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันสำหรับจุดมุ่งหมายของหมวดนี้ [11] ว่า “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mars ”) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งการตีความ หรือการรั่วไหลของข้อมูล การยกเลิกเงื่อนไข หรือความถูกต้องของเงื่อนไข ความสัมพันธ์ที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขเหล่านั้น รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้อง ขอบเขตหรืออำนาจการบังคับใช้ของข้อตกลงนี้ ที่ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ (เรียกรวมกันว่า "ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง") ซึ่งต้องหาข้อยุติโดยขั้นตอนอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกา (American Arbitration Association) (AAA) ตามเงื่อนไขของกฎเกณฑ์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Arbitration Rules) ในวันที่มีผลบังคับใช้ ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนอนุญาโตตุลาการใดๆ ฝ่ายที่เป็นผู้เริ่มต้น ต้องแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 60 วัน ให้อีกฝ่ายทราบว่าจะมีการยื่นเรื่องสู่ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ Mars จะแจ้งเตือนทางไปรษณีย์หรืออีเมลโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ Mars มีอยู่ และคุณต้องแจ้งเตือนกรณีดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ให้เราทราบที่ Mars, Incorporated, Attn: Legal Department, 800 High Street, Hackettstown, NJ 07840

  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่อง การดำเนินการ และอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ AAA อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายของขั้นตอนอนุญาโตตุลาการสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่าของการฟ้องร้อง Mars จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ของการดำเนินคดี การดำเนินการ และอนุญาโตตุลาการ ตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับคุณ ถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการถือเป็นเรื่องเล็กน้อย คุณยอมรับที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ Mars สำหรับขั้นตอนอนุญาโตตุลาการนี้ที่ Mars ชำระให้คุณไปก่อน หน้านี้แล้ว โดยคุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใต้กฎเกณฑ์ของ AAA

  จะมีการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนตามกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rules) ของ AAA ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการตัดสินว่าสามารถให้ความช่วยเหลือแบบใดแบบหนึ่งเสมือนอยู่ในศาลภายใต้กฎหมาย หรือภายใต้ความเสมภาค รวมทั้งคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นข้อยุติ และมีผลผูกพันต่อทั้งสองฝ่าย และอาจมีการนำไปสู่กระบวนการตัดสินของศาลในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ อย่างไรก็ตามอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการกำหนดบทลงโทษหรือการชดเชยค่าความเสียหาย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับที่จะสละสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาโตตุลาการอาจนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้มาใช้ และการไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการและอาจมีการให้ทบทวนคำตัดสินได้ การตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นคำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องปกปิดเป็นความลับ Mars และคุณยอมรับว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องใดๆ ต้องส่งไปให้อนุญาโตตุลาการ โดยแยกจากกัน Mars และคุณที่เข้าสู่ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องต้องไม่ใช่การฟ้องร้องเป็นกลุ่ม ผ่านตัวแทน หรือการดำเนินการของทนายเอกชน โดยที่อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการพิจารณาการฟ้องร้องเป็นกลุ่ม ผ่านตัวแทน หรือทนายความเอกชน ถ้าเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงตามหมวด [10] ที่เข้าสู่ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการไม่อาจบังคับใช้ได้ เงื่อนไขที่ไม่อาจบังคับใช้ได้จะถูกยกเลิก และเงื่อนไขของขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการที่เหลือจะนำมาบังคับใช้ (โดยที่ไม่มีการยื่นร้องเป็นกลุ่ม ผ่านตัวแทน หรือทนายเอกชน สำหรับขั้นตอนการอนุญาโตตุลการทั่วไป) ไม่ว่ามีการกำหนดอายุความของรัฐบัญญัติหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทก็ตาม การร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น มิฉะนั้นแล้วให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการร้องเรียน เพื่อจุดประสงค์ของหมวด [10] เงื่อนไขและการทำรายการที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับการอยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA)

  โปรดทราบ: การยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เท่ากับคุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า จะสละสิทธิ์การร้องเรียนหรือการดำเนินการใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ Mars ภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจความรับผิดชอบใดๆ นอกสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วย (ไม่ได้จำกัดแต่เพียงเท่านี้) การร้องเรียนหรือการดำเนินการใดๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศของคุณเอง รวมทั้งสถานที่พำนักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทใดๆ จะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นตามเงื่อนไขนี้ [หมวด 10]

 11. การสิ้นสุดสัญญา

  เงื่อนไขเหล่านี้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ ที่มี Mars อาจเลิกให้ หรือแก้ไขสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Mars ของคุณ โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ ถ้า Mars เชื่อว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี

  การสิ้นสุดไม่ได้จำกัดเฉพาะสิทธิ์หรือการแก้ไขใดๆ ของ Mars เท่านั้น เงื่อนไขของหมวดนี้ [11] รวมทั้งหมวด [3, 8, 9, 10 and 15] ยังคงมีผล แม้มีการสิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขเหล่านี้แล้วก็ตาม

 12. ปัญหาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ภาษี

  คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Mars ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการให้บริการเว็บไซต์ของ Mars และ/หรือเนื้อหาของ Mars ไปยังบางบุคคลหรือบางพื้นที่เมื่อใดก็ได้ ซอฟต์แวร์ใดๆ ในเว็บไซต์ของ Mars อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ห้ามดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำ (ก) เข้าไปใน (หรือไปยังประเทศหรือผู้ที่พำนักใน) คิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือประเทศอื่นๆ ที่กำหนดให้เป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย และ/หรือประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่อยู่ในตารางประเทศห้ามการสั่งซื้อ (Table of Deny Orders) ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา การดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้พำนักอยู่ใน ไม่ได้อยู่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือไม่ได้อยู่ในประเทศ หรือไม่ได้เป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศเหล่านั้นหรือประเทศที่อยู่ในรายการเท่านั้น

  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออากร ภาษี การเรียกเก็บภาษี หรือค่าธรรมเนียม (รวมภาษีขาย หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ที่ถูกเรียกเก็บโดยเจ้าพนักงานภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของ Mars แต่เพียงผู้เดียว

 13. ประกาศสำหรับผู้ที่พำนักในแคลิฟอร์เนีย

  ภายใต้กฎหมายแพ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) หมวด 1789.3 ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลตามสิทธิผู้บริโภคดังนี้:

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้คือ:

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ โดยการส่งจดหมายไปยัง “แผนกกฎหมาย” ตามที่อยู่ด้านบนหรือติดต่อ Mars ผ่านอีเมลที่ [email protected] (โดยระบุหัวเรื่องว่า “California Resident Request”) คุณอาจเขียนจดหมายติดต่อแผนกรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Assistance Unit) ของกรมบริการผู้บริโภค (Division of Consumer Services) ของกระทรวงกิจกรรมผู้บริโภค (Department of Consumer Affairs) ตามที่อยู่นี้ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือโทรศัพท์มาที่ 916.445.1254 หรือ 800.952.5210

  เราตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกฎหมายลิขสิทธิ์ U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ซึ่งประกอบด้วยการลบหรือการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อข้อมูลที่มีผู้อ้างว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์

  ถ้าคุณเชื่อว่ามีการคัดลอกผลงานของคุณในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หรือถูกละเมิดสิทธิ์ในเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ของ Mars โปรดส่งคำร้องเรียนหรือแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์มาที่เจ้าหน้าที่ DMCA ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Mars ที่

  DMCA Agent

  c/o Consumer Care Department

  Mars, Incorporated

  800 High Street

  Hackettstown, NJ 07840

  USA

  [email protected]

  โปรดอย่าส่งการติดต่อหรือการสอบถามเรื่องอื่นๆ มายังพนักงาน DMCA ของเรา พนักงาน DMCA จะเฉพาะการแจ้งเตือนและข้อสอบถามที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขของ DMCA เท่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.copyright.gov

 14. เบ็ดเตล็ด

  1. เงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับ นโยบายปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเรา บรรจุเนื้อหาการสร้างความเข้าใจระหว่าง Mars และคุณ ว่าต้องเคารพเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในนี้ แต่ไม่มีการให้คำสัญญา การทำสัญญา หรือข้อผูกพันอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้

  2. เงื่อนไขเหล่านี้ (1) สร้างสิทธิประโยชน์ และมีผลผูกพันระหว่าง Mars และคุณ รวมทั้งผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมายตามลำดับ และ (2) Mars อาจมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่แทน แต่คุณไม่อาจมอบหมายสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mars เสียก่อน

  3. ถ้าข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ไม่อาจบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม เสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่อาจบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องไม่ได้ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้

  4. ถ้า Mars หรือคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้บังคับใช้ตามเงื่อนไข ความล้มเหลวในการบังคับใช้ไม่ว่าในโอกาศใดก็ตามไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เงื่อนไขใดๆ และไม่ใช่การห้ามบังคับใช้ตามเงื่อนไขในโอกาสอื่นๆ

  5. ไม่มีเงื่อนไขข้อใดที่ถือว่า Mars หรือคุณเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของบุคคลอื่น เป็นผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วน

  6. ถ้า Mars หรือคุณถูกขัดขวางไม่ให้ดำเนินการ หรือไม่สามารถดำเนินการตามข้อผูกพันใดๆ อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยของฝ่ายที่เรียกร้องการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข การดำเนินการของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะขยายเวลาออกไปสำหรับการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว

  7. หัวเรื่องและข้อความประกอบที่ระบุเอาไว้ในนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสะดวกเท่านั้น

  8. เงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะร่างโดยใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่ามีการแปลข้อความในเงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือภาษาอังกฤษ (ไม่ว่าจะแปลโดยบุคคลหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ตาม) เราจะใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นตัวควบคุม

มีคำถามหรือไม่

โปรดติดต่อเรา

อัปเดตเมื่อมกราคม 2021